logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      minus Przetargi i zamówienia
         minus Aktualne
         minus Archiwum przetargów
            minus Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bogatyni przy ul. Matejki
            minus Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów
            minus Przetarg nieograniczony - pojazdy marki LUBLIN
            minus Przetarg - Pojazd specjalny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
            minus Przetarg - Pojazd specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
            minus Wynik - Pojazd specjalny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
            minus Przetarg nieograniczony - MERCEDES-BENZ SPRINTER
            minus Wynik przetargu - MERCEDES-BENZ SPRINTER
            minus Przetarg nieograniczony - "Wykonanie przeglądów okresowych rocznych..."
            minus Unieważnienie przetargu - "Wykonanie przeglądów okresowych rocznych..."
         plus Wyłonienie wykonawcy
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
z siedzibą w Bogatyni

ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 59–920 Bogatynia

tel. (0–75) 773 20 62, fax (0–75) 773 26 65

ogłaszają nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bogatyni


Sprzedaży podlega:

 • Prawo własności działki gruntu nr 29/9 o powierzchni 1.566 m2 zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Bogatyni przy ulicy Matejki, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1Z/00044526/4 na której będzie ustanowiona nieodpłatna służebność na rzecz BWiO S.A. polegająca na nieograniczonym czasowo dostępie i prawie eksploatacji, naprawy, konserwacji lub remontu rurociągu tłocznego wraz z uzbrojeniem przebiegającego przez tę działkę.
 • Cena wywoławcza: 150.000,00 zł

  Warunki przystąpienia do przetargu:

   

 • Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bogatyni” w sekretariacie BWiO S.A., ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 59–920 Bogatynia, do dnia 29.08.2007 r. do godz. 12.00
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić na konto Spółki: BZ WBK S.A. I O/Bogatynia 04 1090 1971 0000 0005 2401 0090 najpóźniej do dnia 28.08.2007 r. i przedłożenie potwierdzonego dowodu wpłaty w momencie otwarcia przetargu.
  • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

  Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oferenta, adres, nazwę i siedzibę firmy
 • proponowaną cenę nabycia, formę i sposób zapłaty
 • aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób prawnych)
 • oświadczenie o znajomości i przyjęciu warunków przetargu oraz wymagań ofertowych

  Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
  Nabywca, który nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia.
  Nieruchomość można oglądać od 08.08.2007 do 28.08.2007 w godz. od 8.00 do 14.00.

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.08.2007 godz. 12.00 w siedzibie Spółki pokój 215 – Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

  O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni listami poleconymi.
  Zastrzega się prawo do:

 • kontynuowania przetargu w formie licytacji, w przypadku gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę
 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Szczegółowych informacji udziela pan Marcin Gowin – pracownik Działu Dokumentacji Technicznej i Inwestycji, tel. (0–75) 773 20 62 wew. 106.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

  Ilość odwiedzin: 7232
  Osoba, która wytworzyła informację: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
  Osoba, która odpowiada za treść: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
  Osoba, która wprowadzała dane: Bernard Korczyński
  Data wytworzenia informacji: 2008-01-30 11:45:50
  Data udostępnienia informacji: 2008-01-30 11:45:50
  Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 11:27:09

  Wersja do wydruku...

  Rejestr zmian...

  corner   corner