logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Publiczne Przedszkole nr 1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Organy i osoby sprawujące w przedszkolu funkcje i ich kompetencje

Organami przedszkola są:

 Dyrektor - mgr Marzanna Samelska
Kompetencje dyrektora przedszkola określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 96, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

1. Dyrektor przedszkola

Wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających:

 • wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą
 • co najmniej 5- letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
 • w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskała co najmniej ocenę dobrą w placówce oświatowej.

♦ kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

- kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte e ramach jej kompetencji,

- przekłada RadziePedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

- współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

- organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,

- dopuszcza do użytku przedszkolnego programu wychowania przedszkolnego,

wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

- powołuje Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka konieczność,

- opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,

♦ organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

- opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,

- dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

- opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

- dysponuje  środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

- powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,

- odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,

♦ prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

- nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

- dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

- opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

- dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu  na stopień awansu zawodowego,

- przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

- udziela urlopów zgodnie z KN i KP,

- wydaje świadectwa pracy i opinie wymwgane prawem,

- wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktoewgo,

- dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Rada Pedagogiczna
Kompetencje rady pedagogicznej określa art. 41 i 42 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompentencji:

- opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,

- opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

- opiniuje projekt finansowy przedszkola;

- wydaje opinie na okoliczność przeddłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,

- opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy,

- opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu,

- uchwala regulamin swojej działalności,

- zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny,

- podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko,

- uchwala statut przedszkola i wprowadza zmiany do statutu,

- uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola,

- głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola,

- zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

  Rada Rodziców - organ społeczny
Kompetencje rady rodziców określa art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

1. Rada Rodzicóww ramach kompetencji:

- uchwala regulamin swojej działalności,

- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowania przedszkolnego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dodtosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

- opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,

- opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń,

- opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

- opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować,

- deleguje swojego przestawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

 • Organy przedszkola współdziałając ze sobą:
  • dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w regulaminach załączonych do statutu przedszkola.
  • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą
  • mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz pod noszenie rozwoju placówki
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
  • nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  • przedszkole organizuje dni otwarte.
  • rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale.
  • Zebrania ze wszystkimi rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • Spory między radą rodziców, a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor.
  • Spory między radą rodziców, a dyrektorem rozstrzyga Kuratorium w porozumieniu z Radą Gminy.

: Struktura organizacyjna
: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
: Jolanta Jurewicz
: 2011-12-28 09:50:00
: 2005-03-16 09:50:46
: 2011-12-29 09:19:43

...

corner   corner