logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Sprawozdawczość
         minus Zamówienia Publiczne
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Organy i osoby sprawujące w przedszkolu funkcje i ich kompetencje

Organami przedszkola są:

 Dyrektor - mgr Marzanna Samelska
Kompetencje dyrektora przedszkola określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 96, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

1. Dyrektor przedszkola

Wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających:

  • wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
  • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą
  • co najmniej 5- letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  • w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskała co najmniej ocenę dobrą w placówce oświatowej.

♦ kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

- kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte e ramach jej kompetencji,

- przekłada RadziePedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

- współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

- organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,

- dopuszcza do użytku przedszkolnego programu wychowania przedszkolnego,

wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

- powołuje Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka konieczność,

- opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,

♦ organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

- opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,

- dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

- opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

- dysponuje  środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

- powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,

- odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,

♦ prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

- nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

- dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

- opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

- dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu  na stopień awansu zawodowego,

- przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

- udziela urlopów zgodnie z KN i KP,

- wydaje świadectwa pracy i opinie wymwgane prawem,

- wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktoewgo,

- dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Rada Pedagogiczna
Kompetencje rady pedagogicznej określa art. 41 i 42 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompentencji:

- opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,

- opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

- opiniuje projekt finansowy przedszkola;

- wydaje opinie na okoliczność przeddłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,

- opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy,

- opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu,

- uchwala regulamin swojej działalności,

- zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny,

- podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko,

- uchwala statut przedszkola i wprowadza zmiany do statutu,

- uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola,

- głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola,

- zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

  Rada Rodziców - organ społeczny
Kompetencje rady rodziców określa art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

1. Rada Rodzicóww ramach kompetencji:

- uchwala regulamin swojej działalności,

- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowania przedszkolnego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dodtosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

- opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,

- opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń,

- opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

- opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować,

- deleguje swojego przestawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

4. Zasady współpracy organów przedszkola

- wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji;

- każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny;

- organa mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;

- rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tj. radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na posiedzeniu;

- wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedura rozpatrywania skarg i wniosków;

- rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształecnia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu;

- w przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;

- strony sporu są zobowiązane przyjąć roztrzygnięcia Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne;

- każdej ze stron przysługuje zażalenia do organu prowadzącego.

Ilość odwiedzin: 13003
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-12-28 09:50:00
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 09:50:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-29 09:43:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner