logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Publiczne Przedszkole nr 1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

Celem wychowania  przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportyowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

Do zadań przedszkola należy:

 • Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
 • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 • Objęcie pomocą specjalistyczną dzieci specjalnej troski.
 • Organizowanie pracy w sposób umożliwiający nabywanie przez dziecko kompetencji fizycznych i umysłowych, rozumianych jako umiejętność pokonywania przeszkód i rozwijanie zdolności.
 • Kształtowanie autonomii i niezależności określanej jako umiejętność dokonywania wyborów
 • Budzenie szacunku i tolerancji dla odmienności innych
 • Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
 • Integrowanie treści edukacyjnych.
 • Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu szczegółowego diagnozowania i opiniowania badanych dzieci w porozumieniu i za zgodą rodziców (opiekunów)
 • Udzielanie indywidualnych porad rodzicom.
 • Organizowanie dla rodziców  prelekcji oraz spotkań o charakterze warsztatowym

   Zadania przedszkola będą realizowane poprzez :

 • Tworzenie i wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej, technicznej w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej
 • Wykorzystywanie przez nauczycielki wiedzy i umiejętności zdobytych podczas różnorodnych form doskonalenia zawodowego m.in. stosowanie wybranych elementów koncepcji pedagogicznych: Freineta, Orffa, Labana, Sherborne, Gruszczyk -Kolczyńskiej, Waloszek, pedagogiki zabawy i innych.
 • Prowadzenie jednego oddziału w oparciu o elementy pedagogiki Marii Montessori.
 • Stosowanie różnorodnych form pracy otwartej, umożliwiających dzieciom wybór rodzaju aktywności
 • Stosowanie nowatorskich form i metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem ofert wychowanków
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i wzmacniania więzi z rodziną
 • Stosowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami i angażowanie ich do współdecydowania o pracy przedszkola w celu spełnienia oczekiwań klientów placówki
 • Utrzymywanie ścisłej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami świadczącymi fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną
 • Zacieśnianie współpracy z instytucjami lokalnymi (zakładami pracy, placówkami kulturalno-oświatowymi, samorządem terytorialnym itp. )
 • Organizowanie imprez środowiskowych i prezentowanie dorobku placówki
 • Uczestniczenie w życiu kulturalnym gminy

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

 • Każda grupa powierzona jest opiece nauczycielki i jej pomocy.
  • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych terenach wyposażonych w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci
  • W trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka dwóch nauczycielek oraz dodatkowo jednej osoby dorosłej
  • W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. W innych przypadkach:
   • dziecko może być odebrane przez inna osobę dorosłą, za okazaniem zaświadczenia wydanego przez rodzica oraz dokumentu tożsamości
   • dziecko może być odebrane przez rodzeństwo pełnoletnie 
   • dziecko nie może być wydane rodzicom ( opiekunom ) będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.  

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-12-27 09:45:00
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 09:45:15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-27 10:40:04

Wersja do wydruku...

corner   corner