logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Publiczne Przedszkole Nr 1 - Załatwianie spraw O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna. INSTRUKCJA KANCELARYJNA OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR1 W PORAJOWIE PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia z 2011 r .w sprawie instrukcji kancelaryjnej ,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z dnia 20 stycznia 2011r.) Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne str....1 Rozdział II Przyjmowanie i obieg korespondencji str....2 Rozdział III Przekazywanie korespondencji osobom funkcyjnym str....3 Rozdział IV Czynności kancelaryjne sekretariatu str....3 Rozdział V Przeglądanie i przydzielanie korespondencji str. ..3 Rozdział VI Wewnętrzny obieg akt str. ..4 Rozdział VII System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt str. ..4 Rozdział VIII Załatwianie spraw str. ..6 Rozdział IX Wysyłanie i doręczanie pism str....7 Rozdział X Przechowywanie akt str....8 Rozdział XI Przekazywanie akt do archiwum zakładowego str....8 Rozdział XII Powielanie i publikowanie str....9 Rozdział XIII Zbiory wspomagające str....9 Rozdział XIV Wykorzystywanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych str....9 Rozdział XV Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych str. 10 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne §1.1 Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej „instrukcją”, określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w placówce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 2. Określone w instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów w placówkach oświatowych. 3. W postępowaniu z dokumentami stanowiącymi tajemnicę służbową (poufnymi) stosuje się niniejszą instrukcję, z uwzględnieniem przepisów w sprawie szczegółowych zasad i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową. 4. Postępowanie z dokumentami stanowiącymi tajemnicę państwową (tajnymi) regulują odrębne przepisy (Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych – Dz. U. Nr 11, poz.95). §2.1 Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy: 1) Przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek; 2) Prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych; 3) Sporządzanie czystopisów pism oraz i powielanie; 4) Wysyłanie korespondencji i przesyłek; 5) Przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej; 6) Udzielanie informacji interesantom, a w razie konieczności kierowanie ich do właściwych osób. 2. Czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie tradycyjnym 3. W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Porajowie podstawowym systemem wykonywania czynności kancelaryjnych jest system tradycyjny. 4. Czynności kancelaryjne w placówkach wykonują: samodzielny referent ROZDZIAŁ II Przyjmowanie i obieg korespondencji §3.1 Korespondencję przyjmuje sekretariat, rejestrując ją losowo w rejestrze kancelaryjnym 2. Przyjmując przesyłki przekazywane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i wartościowe, sekretariat sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia sekretariat sporządza adnotację na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika urzędu pocztowego spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej. 3. Przesyłki specjalnego rodzaju (telegramy, telefonogramy, faksy, poczta elektroniczna, pisma organów naczelnych i centralnych, pisma procesowe, paczki, listy polecone, ekspresowe, przesyłki wartościowe) sekretariat wpisuje do rejestru przesyłek specjalnego rodzaju według wzoru ustalonego wcześniej przez dyrektora, sporządza o tym adnotacje w obrębie pieczęci wpływu i bezzwłocznie doręcza adresatom za pokwitowaniem. Na telegramach, telefonogramach oprócz daty zamieszcza się też godzinę i minutę przyjęcia, a na telefonogramach – także imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe nadającego i przyjmującego. 4. Sekretariat otwiera wszystkie przesyłki, z zastrzeżeniem: 1) adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom; 2) wartościowych lub stanowiących tajemnicę służbową (poufne), które przekazuje właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem. 5. Ujawnione przy przesyłkach lub pismach nie oznaczonych jako wartościowe pieniądze, znaczki skarbowe itp. walory, po komisyjnym ustaleniu ich ilości i wartości oraz wpisaniu do książki depozytowej, składa się do kasy podręcznej ,a pismo opatruje pieczęcią depozytową i przekazuje dyrektorowi. 6. Po otwarciu koperty stwierdza się: 1) czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego; 2) czy dołączone są wymienione w piśmie załączniki; 7. Brak załączników lub otrzymanie samych załączników bez pisma przewodniego odnotowuje się na danym piśmie lub załączniku. 8. Koperty z nienaruszonym znaczkiem pocztowym (stemplem pocztowym) dołącza się tylko do pism: 1) wartościowych, poufnych, poleconych, ekspresowych, za dowodem doręczenia; 2) na których istotna jest data nadania (stempla pocztowego), np. skargi, odwołania itp. 3) w których brak nadawcy lub daty pisma; 4) mylnie skierowanych; 5) załączników nadesłanych bez pisma przewodniego; 6) w razie niezgodności zapisów na kopercie z ich zawartością. 9. Potwierdzenie otrzymania pisma sekretariat daje na żądanie składającego pismo. 10. Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego lub punku wymiany korespondencji. 11. Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwarcia – na przedniej stronie koperty) pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego. 12. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1-11, sekretariat segreguje wpływającą korespondencję według jej treści i przekazuje właściwym osobom. 13. Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. ROZDZIAŁ III Przekazywanie korespondencji osobom funkcyjnym §4.1 Dyrektorowi sekretariat przekazuje następującą korespondencję: 1) adresowaną do dyrektora; 2) dotyczącą spraw o charakterze reprezentacyjnym; 3) od organów naczelnych i centralnych, wojewody i marszałka województwa, kuratoriów; i organów gminy 4) zastrzeżoną dla dyrektora; 5) dotyczącą organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania placówki; 6) skargi i wnioski dotyczące działalności placówki lub jej pracowników; 7) protokoły i zalecenia kontrolne z kontroli przeprowadzonych w jednostce przez organy kontrolne. 2 Pozostałym osobom funkcyjnym sekretariat przekazuje korespondencję: 1) imiennie do nich adresowaną; 2) dotyczącą prowadzonych spraw, zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i odpowiedzialności; 1) zastrzeżoną dla wymienionej osoby funkcyjnej. ROZDZIAŁ IV Czynności kancelaryjne sekretariatu § 5. Pracownik sekretariatu przyjmuje korespondencję i rejestruje ją w dzienniku korespondencji oraz przekazuje odpowiednio: dyrektorowi, a następnie umieszcza ją w rejestrze kancelaryjnym. § 6.1.Korespondencję przejrzaną i zwróconą przez dyrektora pracownik sekretariatu dzieli zgodnie z dyspozycjami na: 1) podlegające załatwieniu przez dyrektora 2) podlegające załatwieniu przez innych pracowników. 2. Korespondencję, o której mowa w ust. w pkt. 2, pracownik sekretariatu przekazuje właściwym pracownikom. ROZDZIAŁ V Przeglądanie i przydzielanie korespondencji § 7.1 Dyrektor przeglądając korespondencję: 1) decyduje, którą korespondencję załatwia sam; 2) przydziela pozostała korespondencję do załatwienia innym osobom. 2. Na przeglądanej korespondencji, przewidzianej do załatwienia przez inne osoby umieszcza się dyspozycje dotyczące: 1) sposobu załatwienia sprawy; 2) terminu załatwienia sprawy; 3) aprobaty załatwienia sprawy bądź podpisania czystopisu. 3. Do przekazywania dyspozycji powinno się stosować typowe skróty. 4. Jeżeli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania (czynności) różnych pracowników, przekazuje się pracownikowi, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie. ROZDZIAŁ VI Wewnętrzny obieg akt § 8. Obieg akt miedzy pracownikami odbywa się za pośrednictwem sekretariatu. § 9. Obieg akt odbywa się bez pokwitowania.Za pokwitowaniem doręcza się wyłącznie akta, co do których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ VII System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt § 10.1 W palcówkach obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. 2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową klasyfikację akt powstających w toku działalności placówki oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu działalności placówki oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz ten służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. 3. Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i dzieli całość wytwarzanej dokumentacji na osiem klas pierwszego rzędu sformułowanych w sposób ogólny, oznaczonych symbolami od 0 do 4. 4. W ramach tych klas wprowadza się podział na klasy drugiego rzędu (hasła bardziej szczegółowe) oznaczone symbolami dwucyfrowymi powstającymi przez dodanie do symbolu klasy pierwszego rzędu jednej z cyfr od 0 do 4, co daje: 00-44 oraz dalszy podział niektórych klas drugiego rzędu na klasy trzeciego rzędu oznaczone symbolami trzycyfrowymi, to jest 000-444, a w ramach tych klas trzeciego rzędu – podział na klasy czwartego rzędu oznaczone symbolami czterocyfrowymi, to jest: 0000-4444. 5. Klasy końcowe w poszczególnych jednorodnych tematycznie grupach spraw (hasłach), oznaczone kategorią archiwalną, odpowiadają tematycznym (rzeczowym) teczkom aktowym oznaczonym tym samym znakiem akt co klasy końcowe w wykazie. 6. Akta jednorodne tematycznie będą posiadały do samo hasło klasyfikacyjne i symbol liczbowy hasła. 7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może rozbudować jednolity rzeczowy wykaz akt w ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej. 8. Oprócz haseł, jednolity rzeczowy wykaz akt zawiera oznaczenie kategorii archiwalnej akt. 9. Do materiałów archiwalnych oznaczonych symbolem „A” zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość historyczną, przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego. 10. Do dokumentacji nie archiwalnej oznaczonej symbolem „B” i cyframi arabskimi, określającymi liczbę lat przechowywania w archiwum zakładowym, zalicza się dokumentację mającą czasowo znaczenie praktyczne. 11. Do dokumentacji oznaczonej symbolem „Bc” zalicza się dokumentację manipulacyjną mającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne. Może ona ulec brakowaniu po pełnym jej wykorzystaniu, bez przekazywania jej do archiwum zakładowego, lecz w porozumieniu z tym archiwum na zasadach określonych przez właściwe archiwum państwowe. 12. Dokumentacja zaliczana do kategorii „BE”, przechowywana w archiwum zakładowym przez określoną liczbę lat (np. BE5), podlega ekspertyzie, którą przeprowadzają właściwe archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji. § 11.1 Placówki oświatowe mogą sporządzać na własne potrzeby szczegółowy wyciąg z wykazu akt, zawierający odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji występujące w ich działalności. 2. Wyciąg z wykazu akt dla takiej jednostki w zależności od potrzeb może zawierać: 1) nowe pozycje (symbole i hasła klasyfikacyjne) utworzone przez rozbudowanie końcowych klas trzeciego i czwartego rzędu w wykazie akt w klasy bardziej szczegółowe przy zachowaniu oznaczeń kategorii archiwalnej i okresu przechowywania akt, ustalonego dla klas rozbudowanej; 2) pozycje oznaczone w wykazie akt symbolami wyższego rzędu, z ustaleniem właściwej kategorii archiwalnej z klas komasowanych. 3. Wyciąg z wykazu akt sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz zatrzymuje sekretariat, a drugi przekazuje do archiwum zakładowego. § 12. Zmiany w wykazie akt podlegające na przekształceniu lub dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach pierwszego i drugiego rzędu mogą być dokonywane tylko na podstawie zarządzenia dyrektora w porozumieniu w własnym archiwum państwowym. §13.1 Dla każdej, końcowej w podziale klasyfikacji, pozycji jednolitego rzeczowego wykazu akt zakłada się spis spraw ostatecznie załatwionych. Wszystkie pisma (dokumenty) dotyczące jednej sprawy należy gromadzić w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia sprawy. 2. Spisy spraw i teczki zakłada się w zasadzie na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. Dopuszcza się, w przypadku małej liczby korespondencji, prowadzenie teczek przez okres dłuższy niż jeden rok. 3. Jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z teczki w osobne zbiory, zakłada się podteczki, które otrzymują znak akt macierzystej teczki, założonej według jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz hasło z dodaniem nazwy sprawy wydzielonej. Podteczki zakłada się, w zależności od potrzeb, w układzie alfabetycznym podmiotów spraw bądź w układzie numerowym. 4. W przypadku założenia podteczki zakłada się dla niej oddzielny spis spraw, a w spisie spraw teczki macierzystej wpisuje się tytuł założonej podteczki. Wówczas znakiem sprawy będzie: znak akt teczki macierzystej, kolejny numer, pod którym sprawę wpisano do spisu spraw podteczki, oraz dwie ostatnie cyfry roku (np. PP1 0.00.000.0000..6.11). 5. Dla ułatwienia pracy referenci mogą przechowywać spisy spraw bieżącego roku nie w teczkach założonych według jednolitego rzeczowego wykazu akt, lecz w oddzielnej teczce podręcznej zatytułowanej „Spisy spraw do teczek symbol...”. Po zakończeniu roku spisy spraw powinny być bezwzględnie odłożone do właściwych teczek założonych według jednolitego rzeczowego wykazu akt. § 14.1 Rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, lub do rejestru kancelaryjnego. 2. Spis spraw prowadzi się na specjalnych formularzach lub w rejestrach elektronicznych. 3. Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz placówki. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza się do akt sprawy w porządku chronologicznym. 4. Sekretariat lub referent, po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza, czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza się do akt sprawy (poprzedników), w drugim, przez przystąpieniem do załatwienia – rejestruje jako nową sprawę. W obu przypadkach referent wpisuje znak w obrębie odciśniętej pieczęci wpływu. §15.1 Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak. 2. Znak sprawy zawiera: 1) symbol literowy placówki oświatowej; 2) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt; 3) liczbę kolejną, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw; 4) dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto. 3. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką np.: PP1.0012.13.11, gdzie „PP1” - oznacza placówkę, „0012” – oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu kat, „13” – oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, „2011” – oznacza rok w którym wszczęto sprawę. 4. Sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się z zastrzeżeniem ust. 5, w roku następnym bez zmiany dotychczasowego ich znaku i bez wpisywania do nowych spisów spraw. 5. W razie konieczności wznowienia sprawy z urzędu, sprawę, która została ostatecznie załatwiona w roku poprzednim i odłożona do właściwej teczki, przenosi się do spisu spraw bieżącego roku; w spisie spraw ubiegłego roku czyni się wzmiankę: „przeniesiona do teczki hasło...” §16.1 Nie podlegają rejestracji: 1) publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty itp.); 2) potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy; 3) rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe; 4) zaproszenia, życzenia i inne pisma o podobnym charakterze. 2. Pisma wymienione w ust.1należy po wykorzystaniu odłożyć do odpowiednich zbiorów lub teczek przedmiotowych według rzeczowego wykazu akt. §17.1 W celu rejestracji spraw jednorodnych i masowo napływających, zamiast spisów spraw, o których mowa w §16, zakłada się rejestry kancelaryjne prowadzone w układzie rzeczowym lub alfabetycznym na specjalnych formularzach albo w postaci elektronicznej. 2. Każdy rejestr kancelaryjny otrzymuje własny symbol (znak). 3. Decyzję w sprawie wprowadzenia rejestru kancelaryjnego dla określonej grupy spraw podejmuje dyrektor placówki. 4. Rejestry spraw prowadzą referenci. 5. Każdemu rejestrowi odpowiada teczka oznaczona symbolem rejestru, przeznaczona do przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych i wpisanych do danego rejestru. 6. Rejestry kancelaryjne mogą być prowadzone dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie lub przez kilka lat. Przy wykorzystaniu rejestrów przez kilka lat zapisy poszczególnych lat należy zakończyć z pozostawieniem między latami całej nie zapisanej strony, którą należy przekreślić. Numeracje zapisów rozpoczyna się w każdym roku od nr 1. 7. Znak sprawy wpisanej do rejestru składa się z tych samych elementów, co znak sprawy wpisanej do spisu spraw, z tą różnicą, że zamiast kolejnego numeru zapisu w spisie spraw występuje kolejny numer zapisu w rejestrze. §18.1 W placówce oświatowej prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne: 1) rejestr skarg i wniosków; 2) rejestr zarządzeń dyrektora; 3) rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. 2. Sekretariat może prowadzić dziennik korespondencyjny (na nośniku papierowym lub jako rejestr elektroniczny), w którym rejestrowane będą wszystkie pisma kierowane do dyrektora według wzoru ustalonego przez niego. 3. Prowadzenie innych centralnych rejestrów kancelaryjnych niż wymienione w ust. 1 dozwolone za zgodą dyrektora. ROZDZIAŁ VIII Załatwianie spraw §19.1 Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy: 1) odręczną; 2) korespondencyjną; 2. Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez dyrektora, po zarejestrowaniu sprawy – bezpośrednio na otrzymanym piśmie – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę, lub sporządzenie na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia. 3. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę. §20. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz czynności w terenie sporządza się, jeśli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub adnotacje na aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy. §21. Przy sporządzaniu kopii pisma lub dokumentu należy umieścić pod tekstem z lewej strony klauzulę: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datę, podpis i stanowisko służbowe osoby stwierdzającej zgodność treści. §22.1 Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inna sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku. 2. Referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada dyrektorowi. Dyrektor sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent sporządza czystopis i przedstawia go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego załączniki celem wysłania adresatowi. Jeżeli kopie pisma ma otrzymać większa liczba odbiorców lub gdy pismo ma być rozesłane według rozdzielnika, referent powinien przygotować odpowiednią liczbę kopii albo powielonych pism, z dodatkowym egzemplarzem dla dokonania adnotacji na wysyłce. Sprawdza ilość załączników, wysyła czystopis adresatowi, a kopię pisma z odpowiednią adnotacją umieszcza w odpowiednich aktach. 3. W sprawach nieskomplikowanych, których sposób załatwiania jest uzgodniony z dyrektorem, można mu przedkładać pismo w czystopisie (z kopią) – do podpisania. §23.1 Pismo załatwiające sprawę powinno być pod względem formy zewnętrznej dostosowane do blankietów korespondencyjnych formatu A4 lub A5 w układzie pionowym lub poziomym i powinno zawierać. 1) nagłówek – druk lub podłużną pieczęć nagłówkową; 2) znak sprawy; 3) powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy; 4) datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną; 5) określenie odbiorcy w pierwszym przypadku wraz z adresatem; 6) treść pisma; 7) podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe). 2. Kopia pisma załatwiającego powinna zawierać: 1) parafę referenta i datę sporządzenia pisma (z lewej strony pod treścią pisma); 2) termin wznowienia sprawy lub oznaczenie dołączenia jej do akt pod treścią pisma w lewej dolnej części arkusza. 3. W razie potrzeby pismo i jego kopia powinny zawierać również dalsze następujące określenia: 1) nad adresatem z prawej strony – wskazówki dotyczące sposobu wysyłania czystopisu: „polecony”, „ekspres”, „za zwrotnym dowodem doręczenia”, „pilne”, „poufne” itp.; 2) Pod treścią załatwienia z lewej strony arkusza – liczbę przesyłanych załączników lub wymienia się je z podaniem licz porządkowych; na każdym załączniku wpisuje się w górnym rogu kolejny numer załącznika („Zał. nr .... do pisma znak ....”); 3) Adresy tych instytucji lub osób umieszcza się pod treścią pisma z lewej strony pod klauzulą „Otrzymują do wiadomości” – jeżeli treść pisma ma być poza adresatem podana do wiadomości innym instytucjom lub osobom, przez przesłanie im kopii pisma; 4) Pod treścią pisma z lewej strony – termin wyznaczony do załatwienia sprawy („Termin do dnia...”); określenia tego używa się wyłącznie w stosunku do jednostek podległych; dla uniknięcia zbędnych ponagleń należy wyznaczyć termin, w którym możliwe jest załatwienie sprawy; terminy należy w zasadzie wyznaczać dekadowo: 10, 20, 30 danego miesiąca; po upływie terminu wyznaczonego do załatwienia sprawy referent decyduje o wysłaniu ponaglenia lub przesunięciu terminu i fakt ten odnotowuje w aktach sprawy; 5) Ewentualne wskazówki dla sekretariatu. 4. Przy załatwianiu spraw należy wykorzystać formularze i druki przewidziane przepisami szczególnymi. §24. Jeżeli załatwienie sprawy w określonym terminie nie jest możliwe, należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. §25. Zakres kompetencji dyrektora w sprawie aprobaty, podpisywania dokumentów, pism i decyzji określa regulamin organizacyjny placówki. §26.1 Pieczęć urzędowa lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej uwagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych, np. decyzja, świadectwo. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt placówki oraz na innych pismach wysyłanych z jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 2. Wzór pieczęci urzędowej, o której mowa w ust. 1, oraz zasady jej stosowania określają odrębne przepisy. §27.1 Czystopisy pism sporządza się ściśle według ich pierwotnych zapisów zgodnie z zasadami dotyczącymi układu pism. Poprawki i uzupełnienia mogą być dokonywane jedynie w porozumieniu i za zgodą dyrektora. 2. Czystopisy wykonuje się jednostronnie lub dwustronnie w liczbie egzemplarzy wskazanej przez dyrektora. ROZDZIAŁ IX Wysyłanie i doręczanie pism §28.1 Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysłanego: 1) przesyłką listową; 2) faksem; 3) na nośniku elektronicznym wysłanym przesyłką listową; 4) pocztą elektroniczną. 2. Pisma przeznaczone do wysłania pracownik sekretariatu: 1) sprawdza, czy są podpisane, opatrzone znakiem sprawy i datą oraz czy dołączono przewidziane załączniki; w razie stwierdzenia braków uzupełnia 2) stwierdza swoją parafką lub w odpowiednim zbiorze na nośniku elektronicznym wysyłkę pisma, wraz z datą jego wysłania; 3) wpisuje przesyłki specjalnego rodzaju do odpowiednich rejestrów kontrolnych; 4) do pism wysłanych przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dołącza wypełniony odpowiedni formularz i przypina go do koperty. 3. Dla pism otrzymanych do wysyłki sekretariat przygotowuje koperty, na których w prawej dolnej części zamieszcza adres odbiorcy składający się z: 1) imienia i nazwiska bądź nazwy instytucji; 2) nazwy miejscowości, z kodem pocztowym oraz nazwą ulicy i numerem nieruchomości. 4. Pisma adresowane do tego samego adresata wysyła się w jednej kopercie. 5. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania. 6. Pismo wysyła się zgodnie z dyspozycją zamieszczoną nad adresem (polecony, ekspres itp.). Brak takiej dyspozycji oznacza, iż pismo na być wysłane jako przesyłka zwykła. §29. Do doręczenia niektórych terminowych pism miejscowych bezpośrednio adresatom służy książka doręczeń, w której adresat kwituje ich odbiór. Szczegółowe zasady i tryb doręczania pisma w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej regulują Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz inne przepisy proceduralne. ROZDZIAŁ X Przechowywanie akt §30.1 Akta spraw przechowuje się w placówce oświatowej i w składnicy arciwalnej. 2. W placówce przechowuje się akta spraw załatwianych w ciągu roku kalendarzowego – przed przekazaniem ich do archiwum zakładowego. ROZDZIAŁ XI Przekazywanie akt do archiwum zakładowego §31.1 W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych przedszkole prowadzi archiwum zakładowe. 2. Akta spraw ostatecznie załatwionych jednostki przechowują na nośnikach papierowych w archiwum przedszkolnym. 3. Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje do archiwum zakładowego po upływie 2 lat, kompletnymi rocznikami, pracownik wyznaczony do tych spraw. §32.1 Przekazywanie akt odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego po szczegółowym przeglądzie i uporządkowaniu akt przez referentów. Przez uporządkowanie akt rozumie się: 1) Takie ułożenie akt wewnątrz teczki, by sprawy następowały po sobie według liczb porządkowych spisów spraw (rejestrów), poczynając od najwcześniejszej sprawy (od nr 1) z dołączonym na wierzchu pisma rozpoczynającego sprawę; 2) Wyłącznie zbędnych egzemplarzy tych samych pism i akt kategorii Bc; 3) Ułożenie teczek, ksiąg, rejestrów itp. Według haseł klasyfikacyjnych jednolitego rzeczowego wykazu akt; 4) Odłożenie do teczki spisu spraw lub innych środków ewidencyjnych; 5) Opisanie teczek na ich zewnętrznej stronie; 6) W odniesieniu do akt kategorii A – przesznurowanie całości akt, ponumerowanie stron ołówkiem zwykłym i oznaczenie na zewnętrznej, spodniej stronie okładki liczby stron zawartych w teczce. 2. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się osobno w czterech egzemplarzach dla dokumentacji kategorii A i w trzech egzemplarzach dla dokumentacji kategorii B, z których jeden z kategorii pozostaje u referenta przekazującego akta jako dowód przekazania akt, a pozostałe egzemplarze otrzymuje dyrektor. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego określa załącznik nr 9. 3. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządzają pracownicy przekazujący akta w kolejności teczek według wykazu akt. 4.Spisy zdawczo-odbiorcze podpisują: referent przekazujący akta i dyrektor. §33.1 Komórki organizacyjne przekazują akta do archiwum zakładowego wyłącznie kompletnymi rocznikami. 2. Do akt przekazywanych do archiwum zakładowego dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kartoteki. 3. Akta spraw ostatecznie załatwionych, które ze względu na swój przedmiot będą nadal potrzebne, po dokonaniu formalności przekazania do archiwum zakładowego i zarejestrowaniu ich w ewidencji tego archiwum, można wypożyczać na tak długo, jak długo będą one potrzebne. §34. Szczegółowy tryb postępowania przy przekazywaniu akt do archiwum zakładowego, układ akt, tryb korzystania z tych akt, organizację pracy w archiwum zakładowym oraz zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych §35. W razie likwidacji placówka likwidowana przekazuje materiały archiwalne (kategorii A) do właściwego archiwum państwowego, a dokumentację nierachiwalną (kategorii B) – placówce przejmującej sprawy jednostki. ROZDZIAŁ XII Powielanie i publikowanie §36.1 Podstawą sporządzenia kopii dokumentu i wykonania określonego nakładu jest polecenie dyrektora 2. Dyspozycja polecenia zawiera: 1) zwięzłe oznaczenie dokumentu; 2) format; 3) nakład; 2) datę. ROZDZIAŁ XIII Zbiory wspomagające §37.1 W przedszkolu mogą być prowadzone zbiory wspomagające, służące potrzebom pracowników jednostki. Zbiory podlegają pracownikom załatwiającym sprawy budżetowe i gospodarcze. 2. Zasady gromadzenia materiałów i zbiorów, organizację i zasady prowadzenia zbiorów oraz obowiązki ich pracowników określa dyrektor. §38.1 W zbiorach wspomagających przedszkole mogą być przechowywane: 1) przepisy prawne i zbiory wydawnicze tych przepisów; 2) publikacje (opracowania) własne i wydawnictwa obce zakwalifikowane do zbiorów. ROZDZIAŁ XIV Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych §39. Dopuszcza się szerokie wykorzystanie informatyki w placówkach oświatowych pod warunkiem ochrony przechowywanych w zbiorach informatycznych danych, w tym zwłaszcza danych osobowych, jeśli ich gromadzenie dopuszcza ustawa. §40.1 Zaleca się wykorzystywanie informatyki w celu: 1) przyjmowania i wysyłania korespondencji za pośrednictwem wydzielonej poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3; 2) przesyłania korespondencji i innych wiadomości wewnątrz placówki pocztą elektroniczną; 3) prowadzenie wszelakich rejestrów dotyczących obiegu dokumentów wewnątrz placówki. §41.1 Dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez: 1) dopuszczenie do dostępu wyłącznie upoważnionych pracowników; 2) odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych. 2. Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez: 1) system haseł identyfikujących pracownika; 2) system haseł ograniczających dostęp do wybranych obszarów danych osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień. 3. Dane gromadzone w pamięci komputerów są zabezpieczone przed ich utratą przez: 2) sporządzanie kopii zapasowych na dodatkowym dysku komputera 4. W przypadku gromadzenia danych osobowych do ich zabezpieczenia należy stosować przepisy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm. w 2000 r. – Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 50, poz. 580). ROZDZIAŁ XV Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych §42.1 Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników placówki czynności kancelaryjnych należy do obowiązków dyrektora. 2.Obowiązki dyrektora lub wyznaczonej osoby w zakresie nadzoru podlegają na sprawdzaniu prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników, udzielaniu im wskazówek w tym zakresie, a w szczególności na sprawdzaniu: 1) prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek; 2) prawidłowości załatwiania spraw; 3) terminowości załatwiania spraw; 4) prawidłowości obiegu akt, ustalonego z instrukcją; 5) prawidłowego stosowania pieczęci i przestrzegania zasad określonych; 6) terminowości przekazywania akt do archiwum zakładowego. 3. Do obowiązków dyrektora lub wyznaczonej osoby należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawne i inne akty normatywne docierały do zainteresowanych pracowników w celu umożliwienia im zapoznania się z ich treścią.

Nazwa dokumentu: Załatwianie spraw
Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 1 w Porajowie
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 1 w Porajowie
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2011-09-09 15:03:00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-09 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 16:32:25

Wersja do wydruku...

corner   corner