logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      minus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
         minus przedmiot działalności i kompetencje
         minus status prawny
         minus struktura organizacyjna
         minus struktura własnościowa
         minus majątek
         minus załatwianie spraw
         minus archiwa danych
         minus redakcja biuletynu
         minus Statut Szkoły
         minus Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
         minus Sprawozdania finansowe za rok 2019
         minus Sprawozdania finansowe za 2020 r.
         plus Zarządzenia
         plus Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Publiczne Gimnazjum nr 1 - Struktura organizacyjna
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

1) Dyrektor - mgr Iwona Hałas

Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.), oraz statut szkoły.
Dyrektor w szczególności:
 • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
 • Przewodniczy radzie pedagogicznej;
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeśli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
 • Powierza funkcję wicedyrektora oraz odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej;
 • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • Decyduje o zgodności lub zbliżeniu kierunku studiów z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
 • Przyznaje nagrody oraz wymierza kary pracownikom gimnazjum;
 • Dysponuje środkami finansowymi;
 • Opracowuje arkusz organizacyjny;
 • Dba o powierzone mienie
 • Wydaje polecenia służbowe
 • Dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 • Mianuje nauczycieli;
 • Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela";
 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
 • Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;
 • Współpracuje z Radą Rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim;
 • rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
 • przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
 • podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem stosowanych warunków określonych odrębnymi przepisami.
 • prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
2) Rada Pedagogiczna - jej kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.).
Rada Pedagogiczna w szczególności:
 • zatwierdza plany pracy gimnazjum,
 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • opiniuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
 • występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
 • deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
 • opiniuje projekt planu finansowego,
 • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
 • wykonuje kompetencje przewidziane dla rady gimnazjum zgodnie z art. 52,2 ustawy o systemie oświaty.
Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 1 jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady, wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.


3) Rada Rodziców - organ społeczny - kompetencje Rady Rodziców określa art.54 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.).
Rada Rodziców w szczególności:
 • występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
 • udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,
 • działa na rzecz stałej poprawy bazy,
 • pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 • współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,
 • deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.
Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:
 • kadencję, tryb powoływania i odwoływania rady rodziców;
 • organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
 • tryb podejmowania uchwał;
 • zasady wydatkowania funduszy.
Regulamin opracowuje rada rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.


4) Samorząd Uczniowski - kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.
Samorząd uczniowski w szczególności:
 • Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli;
 • Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
  • oceniania, klasyfikowania i promowania;
  • form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
   1. trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie
   2. dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.
 • Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do organizacji życia szkolnego;
  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  • opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 

Nazwa dokumentu: struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: PG nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawicz
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Hałas, dyrektor
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Sawicz
Data wytworzenia informacji: 2007-09-04 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-09-05 11:46:13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-04 10:12:17

Wersja do wydruku...

corner   corner