logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Publiczne Przedszkole Nr 1 - Przedmiot działalności i kompetencje Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U.Nr 56,poz.458)oraz statut przedszkola. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1. 1 Publiczne Przedszkole Nr 1 , zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która : 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 4) realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego. 2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Górnicza 1 c w Porajowie. 3. Organem prowadzącym jest Rada Gminy i Miasta Bogatyni na podstawie Uchwały nr XV/129/99 z dnia 05.10.1999r. 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze. 5. Przedszkole używa nazwy: Publiczne Przedszkole Nr 1. 6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu: 7. Przedszkole prowadzi: 1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat; 2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole. ROZDZIAŁ II Misja Przedszkola § 2.1. Przedszkole opracowało Misję Przedszkola, która stanowi integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w niej założeń jest jednym z głównych celów Przedszkola. 2. MISJA PRZEDSZKOLA Wszystkie działania kierujemy na wspomaganie rozwoju i edukację dziecka. Podczas sprawowania opieki, wychowania i kształcenia zapewniamy dziecku możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka. W pracy kierujemy się słowami Janusza Korczaka : „...mów dziecku , że jest dobre, że może, że potrafi.....” ROZDZIAŁ III Cele i zadania przedszkola § 3. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. § 4. Celem wychowania przedszkolnego jest: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. § 5. 1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych; 2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 7) wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem 8) wychowanie przez sztukę: muzyka i śpiew, pląsy i taniec 9) wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne 10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; 11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; 12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 2. Do zadań Publicznego Przedszkola Nr 1 należy: a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole; b) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; c) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; d) realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego; e) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania; f) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; g) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej; h) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka; i) wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola; j) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; k) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; l) umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; m) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; n) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; o) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; p) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego; q) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; r) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu; s) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; t) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; u) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania dzieci do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów; ;; v) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; w) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. § 6 Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. § 7 Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań przedszkola § 8. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 1) szczegółowe cele edukacyjne; 2) tematykę materiału edukacyjnego; 3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów); 3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu. 6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. 7. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola. 8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. 9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej. § 9. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy. § 9a. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. § 10. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: 1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 4 niniejszego statutu; 2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad: a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela, b) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze), c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. 3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela , który uwzględnia : równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu; 4) przestrzeganie liczebności grup; 5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 8) kontrolę pomieszczeń i obiektu budowlanego należącego do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor przedszkola co najmniej raz w roku; 9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 12) ogrodzenie terenu przedszkola; 13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych; 15) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 16) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych; 17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola; 18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. ROZDZIAŁ V Pomoc psychologiczno-pedagogiczna § 11.1. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 2. Pomoc jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów. § 12. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 1) rodzicami; 2) psychologiem; 3) pedagogiem; logopedą 4) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. § 13. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy: 1) rodziców; 2) nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowankiem; 3) specjalisty; 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; § 14. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, wynikających z : 1) wybitnych uzdolnień; 2) niepełnosprawności; 3) niedostosowania społecznego; 4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym 5) specyficznych trudności w uczeniu się ; 6) zaburzeń komunikacji językowej; 7) choroby przewlekłej; 8) zaburzeń psychicznych; 9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 10) zaniedbań środowiskowych; 11) trudności adaptacyjnych; 12) odmienności kulturowej. § 15. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na : 1) diagnozowaniu środowiska dziecka; 2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych dziecka oraz indywidualnych potrzeb dziecka, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnoza przedszkolna). Obserwację przeprowadza się obowiązkowo w grupach 5-latków i 6-latków 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko; 4) wspieraniu dzieci z wybitnymi uzdolnieniami; 5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz tych, u których zostało dokonane rozpoznanie, o którym mowa w pkt 3 6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców; 7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. § 16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 3) zajęć rozwijających uzdolnienia 4) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia; 5) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; 6). działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. § 17. 1. Zainteresowania dzieci oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, nauczyciel grupy składa wniosek do dyrektora przedszkola o objęcie dziecka opieką Zespołu, o którym mowa w § 27 statutu przedszkola. 3. Organizowane w przedszkolu konkursy, występy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. § 18. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka; 2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka; 3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka; 4) umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych; 5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć. § 19. W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. § 20. 1. Dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się i zaburzenia rozwoju, w przedszkolu organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 2. Zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i rewalidacyjno-wychowawcze prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. § 21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. § 22. O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola. § 23. W przedszkolu za zgoda organu prowadzącego zatrudnia się jest pedagoga, psychologa, logopedę, a miarę potrzeb innych specjalistów, posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. § 24 W przedszkolu dwa razy w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców. § 25.1. W celu objęcia dziecka całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w przedszkolu funkcjonuje Zespół d.s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zespół tworzy dyrektor przedszkola dla dziecka posiadającego: a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania d) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej oraz dla dziecka, które nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych powyżej - po otrzymaniu informacji od nauczyciela lub specjalisty o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci , w tym: a) rozpoznawanie u 5 i 6-latków ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, b) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. 2) określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania; 3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych dodatkowych świadczeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem; 4) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla wychowanków niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 5) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla wychowanka posiadającego opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz wychowanków, u których dokonano rozpoznania zgodnie z § 14 statutu przedszkola; 6) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych; 7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli; 8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec rodziców i nauczycieli; 9) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka; 10) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3. W skład każdego Zespołu wchodzą; dyrektor jako przewodniczący, wychowawcy poszczególnych grup, specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. 4. Rodzice dziecka mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor przedszkola. 5. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor przedszkola informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach. 6. Na wniosek dyrektora przedszkola w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, § 26. Zespół zajmuje się diagnozowaniem dzieci, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej realizacją i badaniem efektywności działań w przypadkach: 1) „z urzędu”, gdy dziecko posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej; 2) na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy; 3) na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), 4) na wniosek zatrudnionego specjalisty. § 27.1. W przypadkach, o których mowa w § 14 oraz dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Wychowanka zwaną dalej „ Kartą ”. 2. Karta zawiera: 1) imię ( imiona) i nazwisko wychowanka; 2) nazwę przedszkola oraz oznaczenie grupy , do której dziecko uczęszcza; 3) podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek rodzica, nauczyciela), a w tym: a) diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, b) informacje o stanie zdrowia dziecka lub c) rozpoznanie dokonane przez Zespół; 4) obszary, w których dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego wychowanka; 5) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane; 6) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu; 7) podpis dyrektora przedszkola. 3. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej , za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora przedszkola, Zespół , o którym mowa § 27statutu przedszkola, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie. 4. Karta jest dokumentem przedszkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 5. W przypadku przejścia dziecka do innego przedszkola lub do I klasy szkoły podstawowej, Kartę przekazuje się do tej placówki za zgodą rodziców. 6. Po ukończeniu przez dziecko wychowania przedszkolnego, oryginał Karty otrzymują rodzice § 28. Na podstawie prowadzonych w przedszkolu Kart, dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego. § 29. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Bogatyni na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. § 30. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka; 4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. § 31. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym § 32.1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 2. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce. 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym. 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: 1) z oddziałem przedszkolnym, albo; 2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. 8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne przygotowanie przedszkolne dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieci wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni. 11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola. § 33. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 1) występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji. § 34. 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. § 35. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. ROZDZIAŁ VI Organy przedszkola . § 36. Organami przedszkola są: 1) Dyrektor przedszkola; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców. § 37. Każdy z wymienionych organów w, § 38 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola. § 38. Dyrektor przedszkola: 1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego; 2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. § 39. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. § 40. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. § 41. Dyrektor przedszkola: 1. Kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności: a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości; b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; d) powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba; e) udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy; f) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; g) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola; h) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; i) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; j) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców k) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu; l) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale V statutu przedszkola; m) zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach; n) dokonuje bilansu potrzeb ,a w szczególności określa formy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego i ich przydział; o) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dzieciom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w § 46 statutu przedszkola; p) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania; q) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną r) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; s) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; t) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej dzieciom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba; u) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; v) skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 95 statutu; w) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; x) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają; y) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich. 2. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności: I. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; II. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; III. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; IV. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki przedszkola; V. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw; VI. Dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne; VII. Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość; VIII. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola; IX. Opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; XI. Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; XII. Dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, XIII.Za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; XIV. Organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; XV. Powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki; XVI. Odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami; XVII. Organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: I. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola; II. powierza pełnienie funkcji innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych; III. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; IV. decyduje o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; V. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu; VI. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; VII. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; VIII. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola IX. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników; X. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; XI. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; XII. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; XIII. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego XIV. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący; XV. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; XVI. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; XVII. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania; 1. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. § 42. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. § 43. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. § 44. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. § 45. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza. § 46. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 1) uchwala regulamin swojej działalności; 2) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny; 3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko; 5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN; 6) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu. § 47. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 1) opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora; 2) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) opiniuje projekt finansowy przedszkola; 5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola; 6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 9) opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu; 10) opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia; § 48. Rada Pedagogiczna ponadto: 1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu; 2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola 3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola; 4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola; 5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego; 6) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola; 7) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 8) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. § 49. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków. § 50. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. § 51. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. § 52. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które modą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. § 53. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są sporządzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokółów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów w formie papierowej. Każdy protokół na bieżąco jest drukowany i sznurowany w sposób uniemożliwiający zmianę treści, przechowywany w segregatorze „ RP”- teczka : „ Księga protokołów”. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego ze wszystkich protokółów tworzy się Księgę protokołów za dany rok szkolny. Ostemplowaną i przesznurowaną księgę przechowuje się w składnicy archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną. § 54 W przedszkolu działa Rada Rodziców. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola. 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola. 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego. 4. .Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun). 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców; c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. § 55. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: a. uchwala regulamin swojej działalności; § 56. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 1) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora; 2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 5) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć; § 57. Rada Rodziców może: 1) wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 2) występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola; 3). delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola; 4).delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. § 58. Zasady współpracy organów przedszkola 1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji. 2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola. 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola. 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 56 niniejszego statutu. § 59.1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola; 2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 2. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Michalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-13 12:46:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-13 12:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-13 14:51:54

Wersja do wydruku...

corner   corner