logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         minus Ogłoszenia
            plus Nabór na wolne stanowisko
            minus Nabór na wolne stanowisko
            minus Nabór na wolne stanowisko
               minus Nabór na wolne stanowisko
            minus Nabór na wolno stanowisko
            minus Nabór na wolne stanowisko
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

 starszy referent ds. płac i kadr

 

 

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi    w Bogatyni, ul.  1-go Maja 33

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr  3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni ogłasza nabór  na stanowisko : starszy referent ds. płac i kadr

 

 

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni, ul. 1- go Maja 33, 59-920 Bogatynia, tel. 75 77 33524

 

  1. Warunki  pracy:

Miejsce pracy : Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni,

ul. 1- go  Maja 33

Wymiar czasu pracy: 1 etat

        Stanowisko :  starszy referent ds. płac i kadr

Praca w godzinach : 7.00-15.00

Zatrudnienie : możliwość zatrudnienia  na czas  nieokreślony

Wynagrodzenie : zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników  Niepedagogicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
      1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne i 2-letni staż pracy;

 

      1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość programu Kadry i Płace Optivum-Vulcan,
 • umiejętność  posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • mile widziany staż pracy lub praktyka w placówce oświatowej,
 • znajomość  przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • nieposzlakowana opinia,

 

      1. Zakres  wykonywanych  zadań na stanowisku:
 • obsługa kadrowa pracowników
 • obsługa PPK
 • czuwanie nad systematycznym i terminowym spływem dokumentów płacowych,
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminem pracy oraz wynagrodzeń, sporządzanie list płac pracowników,
 • sporządzanie i aktualizacja kart wynagrodzeń i zasiłkowych,
 •  prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (karty zasiłkowe i inna dokumentacja wynikająca z przepisów ZUS),
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i pobieraniem podatku od: wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych oraz składek na fundusz zdrowotny, sporządzanie deklaracji w okresach miesięcznych, rocznych i przesyłanie do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji, korekt do Urzędu Skarbowego, ZUS, PEFRON ,
 • terminowe sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS, składek na fundusz pracy i podatków,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu funduszu płac, sprawozdawczości GUS-u z funduszu płac,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, wynikających z organizacji pracy przedszkola

 

      1. Wymagane dokumenty:

 

 1. CV, list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 3. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,( przy zatrudnieniu wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Termin: do 25.03.2022r. do godz. 14.00
 2. Sposób składania dokumentów: osobiście lub listownie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko   starszy referent ds. płac i kadr   w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni”;
 3. Miejsce składania dokumentów: Przedszkole Publiczne Nr  3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatynia przy ul. 1-go Maja 33, 59-920 Bogatynia
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

 

  1. Informacje dodatkowe

 1. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i  obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

 Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr  3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

    2. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w dniu  29.03.2022r., o godz. 10.00

    3. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Przedszkola oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bogatynia.pl.

    4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w placówce.

    5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr  3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 0%.

 

 

 

 Data ogłoszenia :15.02.2022r.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2022-02-15 12:59:39 - Klauzula (33.00 kB)

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Bogumiła Lewczuk
Data wytworzenia informacji: 2022-02-15 12:49:57
Data udostępnienia informacji: 2022-02-15 12:49:57
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-30 13:47:55

Wersja do wydruku...

corner   corner