logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         minus Ogłoszenia
            minus Nabór na wolne stanowisko
               minus NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
            minus Nabór na wolne stanowisko
            plus Nabór na wolne stanowisko
            minus Nabór na wolno stanowisko
            minus Nabór na wolne stanowisko
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Spis dokumentów:
1. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

1

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

                                                            główny księgowy

 

 

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi    w Bogatyni, ul.  1-go Maja 33

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr  3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni ogłasza nabór  na stanowisko : główny księgowy

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni, Ul. 1- go Maja 33, tel. 75 77 33524

 

  1. Warunki  pracy:

Miejsce pracy : Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni,

                            ul. 1- go  Maja 33

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Stanowisko : główny  księgowy

Praca w godzinach : 7.00-15.00

Zatrudnienie : możliwość zatrudnienia  na czas  nieokreślony

Wynagrodzenie : zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem                     1.Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • znajomość procedur księgowych i obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących księgowości,  
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie ponadpodstawowym (wraz z oprogramowaniem do prowadzenia księgowości),
 • umiejętność korzystania z zasobów internetowych dotyczących prawa finansowego,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,
 • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych. 

                      2.Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • mile widziany staż pracy lub praktyka w placówce oświatowej,
 • zdolności numeryczne i analityczne,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa.
  1. 3. Zakres  wykonywanych  zadań na stanowisku:
 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • opracowanie projektów planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 •  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie sprawozdań budżetowych,
 • analiza kosztów oraz wykorzystania środków finansowych przydzielonych w planie finansowym jednostki,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • dekretacja dokumentów księgowych,
 • opracowywanie dokumentacji przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie jednolitego pliku kontroli i sporządzanie deklaracji VAT,
 • nadzór nad właściwym zabezpieczeniem kasy- pobranej gotówki,
 • nadzór nad właściwą wpłatą gotówki do banku,
 • obsługa SIO z zakresu danych i wykonania budżetu.
  1. 4.Wymagane dokumenty:
 1. CV, list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 3. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. oryginały ewentualnych referencji;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru.
  1. 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
 9. Termin: do 23.06.2020r.
 10. Sposób składania dokumentów: osobiście lub listownie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko głównej  księgowej w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni”;
 11. Miejsce składania dokumentów: Przedszkole Publiczne Nr  3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatynia przy ul. 1-go Maja 33
 12. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  1. Informacje dodatkowe  :                                                                            1.Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:
 • I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

 • II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr  3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
  1. 2.Otwarcie ofert oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi w Przedszkolu 3 z Oddziałami Integracyjnymi Publicznym  w dniu 24.06.2020r. o godz. 10.00
  1. 3. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Przedszkola oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bogatynia.pl.
  2. 4.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w placówce.
  3. 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr  3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 0%.

 

Data ogłoszenia :28.05.2020r.

 

Załączniki do pobrania: 2020-07-30 14:25:05 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (950.02 kB)

Ilość odwiedzin: 5954
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko
Podmiot udostępniający: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Bogumiła Lewczuk
Data wytworzenia informacji: 2020-05-26 11:17:06
Data udostępnienia informacji: 2020-05-26 11:17:06
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-24 11:18:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner