logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   plus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
   minus Bogatyński Ośrodek Kultury
      minus Status prawny i podstawa prawna
      minus Statut
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja
      minus Przedmiot działania i kompetencje
      minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
      minus Majątek
      minus Kontakt
      minus Organizacja
      minus Ochrona Danych Osobowych
      minus Załatwianie spraw
      minus Wykaz cen i opłat
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura własnościowa
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organizację BOK-u określa § 1 Statutu:

"Bogatyński Ośrodek Kultury zwany dalej BOK został utworzony mocą Uchwały Nr XI/37/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19 czerwca 1980 roku."

oraz § 3 w/w Statutu:

"1. BOK swoją działalnością obejmuje teren miasta i gminy Bogatynia. Siedzibą BOK jest budynek przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 1 w Bogatyni."

Zgodnie z § 4 Statutu w skład Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wchodzą:

· Ośrodek Kultury położony w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1;

tel./fax. ( 075 ) 77 32 522; ( 075 ) 77 30 522

· Ośrodek Kultury Filia nr 1 położony w Bogatyni przy ul. Ogrodowej 1.

tel. ( 075 ) 77 84 541

W Bogatyńskim Ośrodku Kultury działają:

· sekcje: teatralna, plastyczna, fotograficzna, muzyczna,

· grupa teatralna "Hannah",

· galeria wystawiennicza,

· sekcja młodych organizatorów imprez,

· wolontariat

· grupa "Bez barier" - realizuje zajęcia świetlicowe, między innymi, z dzieć· mi niepełnosprawnymi,

· koło literackie

· teatrzyk "Pępek",

· Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Bogatyńskiej "Krecha",

· lektorat języka angielskiego i niemieckiego,

· Kino "Kadr".

Zgodnie z § 3 Regulaminu Organizacyjnego:

1. "Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje i wydaje polecenia samodzielnie oraz ponosi odpowiedzialność3. .

4. Dyrektor zarządza i kieruje Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury przy pomocy:

o głównego księgowego,

o kierownika filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu,

o pracowników merytorycznych działalności kulturalnej.

5. Głównego księgowego, kierownika filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu oraz pracowników powołuje i odwołuje dyrektor z własnej inicjatywy."

Zasady działania oraz zadania kierownictwa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury określa § 4 Statutu Organizacyjnego:

1. "Kierownictwo Bogatyńskiego Ośrodka Kultury tworzy dyrektor i główny księgowy.

2. Praca wyżej wymienionych obejmuje swym zakresem cały Bogatyński Ośrodek Kultury.

3. Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury zastępuje w czasie jego nieobecności główny księgowy lub osoba upoważniona przez dyrektora.

 

 

4. Podstawowymi zadaniami kierownictwa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury jest:

o wyznaczanie zadań poszczególnym komórkom organizacyjnym, nadzór i kontrola przebiegu wykonywanych zadań,

o opracowywanie planów i sprawozdawczośćo Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,

o instruktaż podległego personelu stosownie do kompetencji,

o analiza działalności Bogatyńskiego Ośrodka Kultury pod względem efektywności ekonomicznej oraz realizacji zadań,

o podejmowanie inicjatyw merytoryczno-organizacyjnych zmierzających do zwiększenia efektywności Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,

o występowanie w imieniu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na zewnątrz."

Zgodnie z § 5 Regulaminu Organizacyjnego:

"W celu realizacji zadań statutowych w Bogatyńskim Ośrodku Kultury tworzy się następujące stanowiska pracy:

1. Pracownicy merytoryczni:

o dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,

o kierownik Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu,

o instruktor ds. plastyki,

o instruktor ds. teatru,

o instruktor ds. muzyki,

o instruktor ds. fotografii,

o instruktor ds. programowych,

o lektorzy języków obcych,

o kinooperator.

2. Pracownicy administracji i obsługi:

o główny księgowy,

o starszy księgowy,

o księgowy,

o sekretarka,

o referent ds. kadrowo-płacowych,

o sprzątaczki,

o portier-dozorca,

o pracownik gospodarczy,

o palacz,

o elektryk,

o kasjer biletowy."

Zgodnie z § 7 Regulaminu Organizacyjnego:

1. "Główny księgowy, kierownicy jednostek organizacyjnych działają w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez dyrektora, ponoszą prawną i służbową odpowiedzialność2. za realizację powierzonych im zadań.

3. Wszystkie komórki organizacyjne BOK oraz pracownicy wykonują prace planistyczne, sprawozdawcze oraz działają zgodnie z zakresem obowiązków oraz kompetencji."

Zgodnie z § 8 Regulaminu Organizacyjnego:

1. "Do podstawowych obowiązków pracowników Bogatyńskiego Ośrodka Kultury należy:

o rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,

o przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,

o przejawianie inicjatywy na rzecz efektywności pracy i wdrażania nowoczesnych form i metod pracy,

o zapobieganie sprzeniewierzeniom i kradzieżom, sumienny stosunek do mienia oraz wszystkich urządzeń stanowiących własnośćo BOK."

 

Osoba, która wytworzyła informację: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wprowadzała dane: Bogatyński Ośrodek Kultury
Data wytworzenia informacji: 2005-02-21 14:01:35
Data udostępnienia informacji: 2005-02-21 14:01:35
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-09 08:24:18

Wersja do wydruku...

corner   corner