logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   plus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
   minus Bogatyński Ośrodek Kultury
      minus Status prawny i podstawa prawna
      minus Statut
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja
      minus Przedmiot działania i kompetencje
      minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
      minus Majątek
      minus Kontakt
      minus Organizacja
      minus Ochrona Danych Osobowych
      minus Załatwianie spraw
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura własnościowa
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXVII/316/06
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury
 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:
 
 
STATUT BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§1
1. Bogatyński Ośrodek Kultury, zwany dalej BOK, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
2. BOK podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury Miasta i Gminy Bogatynia.
 
§2
BOK działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zm.).
3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
4) Niniejszego statutu.
 
§3
1. BOK swoją działalnością obejmuje teren miasta i gminy Bogatynia.
2. Siedzibą BOK jest budynek przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1 w Bogatyni.
 
§4
W skład BOK wchodzą:
1. Dom Kultury położony w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1.
2. Dom Kultury położony w Bogatyni przy ul. Ogrodowej 2.
 
Rozdział II. Cel i przedmiot działania
 
§5
Podstawowym celem BOK jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
 
§6
Do zadań BOK należy w szczególności:
1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką.
4) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
6) tworzenie warunków dla rozwoju kulturalnego i artystycznego osób niepełnosprawnych. 
 
§7
Wymienione w § 6 zadania BOK realizuje poprzez organizowanie:
1) Zespołowego uczestnictwa w kulturze.
2) Różnorodnych form edukacji kulturalnej.
3) Współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kultury w zakresie działalności kulturalno-oświatowej.
4) Imprez zleconych przez osoby prawne i fizyczne.
5) Działalności wydawniczej.
6) Działalności instruktażowo-metodycznej.
 
§8
BOK może prowadzić działalność gospodarczo-usługową na zasadach określonych w odrębnych przepisach polegającą na:
1) Organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw odczytów, monodramów.
2) Prowadzenie kursów języków obcych.
3) Organizowanie imprez artystycznych.
4) Prowadzenie aukcji dzieł sztuki i artykułów użyteczności kulturalnej.
5) Prowadzenie działalności marketingowej, promocyjnej i reklamowej (reklama wizualna i foniczna).
6) Prowadzenie kursów tańca.
7) Prowadzenie ognisk artystycznych.
8) Świadczeniu usług kserograficznych, fotograficznych, plastycznych i projektowych.
9) Prowadzenie impresariatów artystycznych - amatorskiego i profesjonalnego.
10) Prowadzeniu wypożyczalni: zapisów w technice video, kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego.
11) Prowadzeniu działalności kinowej.
12) Realizowaniu imprez zleconych: okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych.
13) Prowadzeniu działalności handlowej i gastronomicznej.
14) Dzierżawieniu pomieszczeń i świadczeniu usług reklamowych.
15) Wspieraniu wolontariatu.
 
Rozdział III. Organizacja i zarządzanie
 
§9
Zarządzanie BOK realizowane jest ze społecznym udziałem użytkowników i pracowników w podejmowaniu decyzji, dotyczących realizacji statutowych celów instytucji.
 
§10
1. Organami BOK są: Dyrektor i Społeczna Rada Programowa.
2. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.
3. Radę Programową powołuje i odwołuje Rada Gminy i Miasta w Bogatyni.
4. Kadencja Rady Programowej trwa trzy lata od chwili jej powołania.
5. Rada Programowa działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez nią na jej pierwszym posiedzeniu.
6. Radzie Programowej przewodniczy osoba wybrana przez Radę spośród jej członków.
7. W BOK można tworzyć inne ciała doradcze, opiniodawcze i programowe.
 
§11
1. BOK kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z zachowaniem zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.
 
§12
1. BOK opracowuje samodzielnie swoje plany działania.
2. Dyrektor BOK przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia propozycje ramowego planu działania w terminie do dnia 20 września roku poprzedzającego.
3. Dyrektor BOK może dokonywać zmian w rocznym planie finansowym w pozycji dochodów i wydatków, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia, uwzględniając wielkość przyznanej dotacji podmiotowej na dany rok. O dokonanych zmianach informuje Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Na Dyrektorze jednostki ciąży obowiązek przedstawienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia informacji, o których mowa w art. 197 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
 
§13
Organizację wewnętrzną BOK oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora instytucji po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.
 
Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa
 
§14
1. BOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Działalność BOK finansowana jest z:
1) budżetu gminy,
2) dochodów własnych,
3) środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,
4) innych źródeł.
 
§15
Podstawą gospodarki finansowej BOK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni.
 
§16
1. BOK prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
2. BOK może prowadzić także inną działalność niż określona w ust. 1 w zakresie zbliżonym do jego działalności podstawowej, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.
 
Rozdział V. Postanowienia końcowe
 
§17
1. Statut BOK nadaje Rada Gminy i Miasta w Bogatyni.
2. Zmiany statutowe mają być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
 
§18
Likwidacja BOK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.
 
§ 19
BOK używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:
1. Bogatyński Ośrodek Kultury
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
2. Bogatyński Ośrodek Kultury
Dom Kultury
ul. Ogrodowa 2
59-916 Bogatynia
 
§20
Traci moc Uchwała Nr XXX/265/96 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie nadania Statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury.
 
§21
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
 
§22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
MAJĄTEK BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 
1. Nieruchomość zabudowana w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 1, tj.:
- AM 18, obręb 2, działka Nr 2/2 o powierzchni 5 455 m kw.
- budynek dwukondygnacyjny, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i c.o.,
- wyposażenie obiektu określone wg księgi inwentarzowej.
 
2. Nieruchomość zabudowana w Bogatyni, ul. Ogrodowa 2, tj.:
- AM 4, obręb Zatonie, działka Nr 837/115 o powierzchni 8 519 m kw.
- budynek dwukondygnacyjny, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i c.o.,
- wyposażenie obiektu określone wg księgi inwentarzowej.

Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Izydorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Cholewińska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Izydorczyk
Data wytworzenia informacji: 2006-08-08 17:44:45
Data udostępnienia informacji: 2006-08-08 17:44:45
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-24 09:24:41

Wersja do wydruku...

corner   corner