logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

 

1) Zarząd Spółki

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Do składanego oświadczenia woli w imieniu spółki i podpisywania dokumentów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Składa się z 1(jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata, a kadencja każdego następnego 5 (pięć) lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prawo Członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu.

 

Kompetencje, zasady i tryb pracy organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia.

 Skład Zarządu:

1) Roman Konopski - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
 

2)  Rada Nadzorcza.

Składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalności Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania

    finansowego za ubiegły rok obrotowy,

 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników

     oceny, o której mowa w pkt 1-2,

 4) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,

 5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie Zarządowi skwitowania

    (absolutorium),

 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań z kontroli

     przeprowadzonych w Spółce,

 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki spośród osób spełniających

     wymagania formalne wskazane w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach

     zarządzania mieniem państwowym,

8)  wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w zakresie przyznania i ustalenia części 

     zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki,

9)  zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich

     członków Zarządu  oraz delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania

     czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności,

10) upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub

      udziału w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 394 Kodeksu spółek handlowych,

11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego wraz ze schematem organizacyjnym  i

     etatyzacją,

13) zatwierdzanie regulaminu wynagradzania Spółki,

14) zatwierdzanie rocznych planów działalności oraz planów finansowych Spółki

      uchwalonych przez Zarząd,

15) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie tworzenia

      funduszy celowych,

16) opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Walne

      Zgromadzenie,

17) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między spółką  a członkami Zarządu,

      w tym zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania,

18) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszeń, fundacji i organizacji

      społecznych.

 

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków:

1) Irena Leńska - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Ryszard Chwałko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Janusz Zawiślak - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

3). Walne Zgromadzenie


Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. są jednoosobową spółką Gminy, która posiada 100% akcji.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późń. zm.) w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję Walnego Zgromadzenia pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego.
W Spółce funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:


1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokrycia straty;
3) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na  nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
7) zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności spółki;
8) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
9) rozwiązanie spółki oraz wybór likwidatorów;
10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
11) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych i innych funduszy;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
13) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;
14) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, statutem albo przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy;
15) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Nazwa dokumentu: Organy Spółki
Podmiot udostępniający: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Gordienko
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Konopski - Prezes Zarządu
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Janik
Data wytworzenia informacji: 2008-10-28 09:40:00
Data udostępnienia informacji: 2008-10-28 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-26 13:25:09

Wersja do wydruku...

corner   corner