logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ROZDZIAŁ VII Statutu Organizacja przedszkola § 60. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień § 61. Przedszkole jest 3 - oddziałowe. § 62. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.oo do 16.oo. § 63. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9.oo - 14.oo. § 64. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola. § 65. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. § 66. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.oo. § 67. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada: 1) 3 sale do zajęć dla poszczególnych grup; 2) hol przeznaczony do zabaw ruchowych i rytmicznych; 3) kuchnię na terenie szkoły; 4) szatnię dla dzieci; 5) pomieszczenia sanitarne 6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 7) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych. § 68 Praca wychowawczo, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i programy wychowania przedszkolnego, dopuszczone do użytku w przedszkolu przez dyrektora. § 69 Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. § 70. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka angielskiego, rytmika, zabawy ruchowe z elementem muzykoterapii, warsztaty muzyczne i teatralne. 2.Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut; 2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut. § 71. 1. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału. 2. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice ( prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie między oddziałowej. 3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w ciągu tygodnia. § 72. Grupy międzyoddziałowe. 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 – 7.oo i 15.00 – 16.oo w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola. 3. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( deklaracja ilości godz. pobytu dziecka, ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. 5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek § 73. 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek Rady Rodziców są odpłatne. 2. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy organizatorem zajęć, a dyrektorem przedszkola. § 74. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. § 75. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel ( nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. § 76. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 2.Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku. 3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole. 4. W arkuszu organizacji Przedszkola podaje się , w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. § 77. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą: 1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 2) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.); 3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. § 78. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu. 1. Godzina 6.oo – 7.00: a) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, b) zabawy zgodne z potrzebami dzieci c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, kompensacyjnym, stymulującym, 2. Godzina 7.oo – 8.00: a) zabawy zgodne z potrzebami dzieci b) zabawy i gry dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie, c) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych, środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych, okolicznościowych d) zabawy ruchowe z prawidłami, ze śpiewem, taneczne, integracyjne 3. Godzina 8.oo –9.00: a) ćwiczenia poranne, b)przygotowanie do śniadania c) 8.30 śniadanie d) zabiegi profilaktyki stomatologicznej 4. Godzina 9oo –10.00: a) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej 5. Godzina 10.oo –11.00: a) zabawy w ogrodzie przedszkolnym, b) spacery, wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym c) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań 6. Godzina 11.oo –12.00: a) zabiegi higieniczne b) zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań c) przygotowanie do obiadu 7. Godzina 12.oo –13.00: a) 12.00 obiad b) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, c)zabawy uspokajające i relaksujące, d)zajęcia programowe o charakterze poszerzającym e) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze kompensacyjnym, stymulującym, zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań 8. Godzina 13.oo –14.00: a) przygotowanie do podwieczorku b) 13.15 podwieczorek c) zabawy swobodne dzieci d) prace nauczycielki o charakterze kompensacyjnym, stymulującym i obserwacyjnym, 9. Godzina 14.oo –15.00: a) zabawy w ogrodzie lub na sali zgodnie z potrzebami dzieci b) zajęcia dodatkowe c) działania umożliwiające realizacje programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową d) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, kompensacyjnym, stymulującym, 10. Godzina 15.oo –16.00: a) zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań b) gry planszowe z małym zespołem dzieci, c) gry i zabawy dydaktyczne, § 79. Odpłatność za przedszkole. 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej ( 5 godzin). -ustala się opłatę za jedna godzinę świadczenia, o którym mowa w ust.1,w wysokości 2,00 zł( słownie; dwa zł.). 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr XX/198/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 r. 3. Opłata za zapewnienie opieki poza godzinami koniecznymi do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie stanowi równowartość – zdeklarowanych odpowiednio w skali miesiąca ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu i ilości dni roboczych w danym miesiącu. 4. Opłata, o której mowa w ust. 3, nie podlega zwrotowi. 5. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie w przedszkolu wynosi – 5 zł. 6. Opłata, o której mowa w ust. 5 podlega zwrotowi za dni, w których dziecko jest nieobecne, pod warunkiem zgłoszenia przewidywanej nieobecności lub rezygnacji z posiłku nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub rezygnacje z posiłku / Uchwała rady M i G Bogatynia Nr XXVII/198/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach.../ 7. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz chęci korzystania z posiłków w danym miesiącu, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w umowie o świadczenie usług . Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 8. Rodzice dzieci realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko przebywa w przedszkolu 5 godzin i nie korzysta z wyżywienia. 9. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać każdego miesiąca z góry w wyznaczonym terminie w sekretariacie przedszkola. 10. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 , przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego. 11. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać sekretariacie przedszkola w uzgodnionym terminie. § 80. Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „ wsadu do kotła” oraz koszty osobowe i koszty wytworzenia posiłku. § 81. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

Nazwa dokumentu: Organizacja
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2009-02-19 12:57:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-19 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 15:25:01

Wersja do wydruku...

corner   corner