logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDZSZKOLA NR 1 W PORAJOWIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne………………………………………………………. str. 2 ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą Publicznego Przedszkola Nr 1........................str. 3 ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna Publicznego Przedszkola Nr 1.............str. 5 ROZDZIAŁ IV Wspólne zadania dla jednostek organizacyjnych……………… str. 5 ROZDZIAŁ V Zakresy działania jednostek organizacyjnych …………………. str. 6 ROZDZIAŁ VI Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach…….. str. 9 ROZDZIAŁ VII Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji…………. str. 14 ROZDZIAŁ VIII Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków….. str. 15 ROZDZIAŁ IX Tryb wykonywania kontroli ……………………………………….. .str. 16 ROZDZIAŁ X Przepisy końcowe ………………………………………….……..... str. 17 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne § 1. 1. Regulamin Organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 1, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru , a także zakresy zadań jednostek organizacyjnych oraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola Nr 1; 3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 ze zm. ); 4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 8) pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników przedszkola; 9) szkole – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole Nr 1 § 2. 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa: 1) oświatowego; 2) powszechnie obowiązującego; 3) przejętego w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej; 4) wewnatrzprzedszkolnego. 2. Siedzibą Publicznego Przedszkola Nr 1jest budynek w ZSP i G przy ulicy Górniczej nr 1c 3. Organem prowadzącym przedszkole Rada Miasta i Gminy Bogatynia § 3. 1 Podstawą prawną działania Publicznego Przedszkola Nr 1 w Porajowie jest: 1) Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Porajowie § 4. 1. Akty wewnątprzedszkolne , o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Publicznego Przedszkola Nr 1, Dyrektora przedszkola, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych. 2. Aktami wewnatrzprzedszkolnymi są; 1) uchwały Rady Pedagogicznej; 2) zarządzenia Dyrektora przedszkola; 3) decyzje administracyjne; 4) obwieszczenia; 5) komunikaty; 6) pisma okólne. 3. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w § 37.1, statutu przedszkola. 4. Zarządzenia dyrektora przedszkola regulują zasadnicze dla przedszkola sprawy wymagające trwałego unormowania. 5. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony. 6. Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu przedszkola. 7. Pisma okólne powiadamiają o czymś , co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania przedszkola. 8. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i rodziców informacje o bieżącej działalności przedszkola. § 5. 1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących prowadzi samodzielny referent przedszkola. 2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzprzedszkolnych prowadzi samodzielny referent. 3. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia aktów resortowych dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnatrzprzedszkolnych ich dotyczących. § 6. 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 jest jednostką budżetową , której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ). 2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Bogatynia. 3. Przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy. 4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. 5. Dyrektor przedszkola odpowiada za dyscyplinę budżetową. ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą Publicznego Przedszkola Nr 1 § 7. Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. § 8. 1. Dyrektor przedszkola pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 2. Dyrektor przedszkola kieruje pracą przedszkola. 3. Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników przedszkola . § 9. W czasie nieobecności dyrektora przedszkola obowiązki jego pełni wytypowany przez niego nauczyciel. § 13. 1. Dyrektor przedszkola : 1) kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego; 2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników przedszkola; 3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 2. Zadania dyrektora przedszkola: 1) kierowanie przedszkolem i reprezentowanie go na zewnątrz; 2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola; 3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 4) współpraca z Radą Rodziców; 5) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych; 6) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych. 7) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty; 8) przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 9) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej; 10) zapoznawanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji; 11) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 12) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 13) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 14) opracowywanie i realizowanie planu finansowego przedszkola z zachowaniem dyscypliny budżetowej; 15) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 16) kontrolowanie realizacji obowiązku przedszkolnego i obowiązku nauki; 17) udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 18) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka; 19) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 20) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych; 21) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym; 22) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 23) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności: a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, b) powierzanie funkcji stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami, c) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom, d) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia, e) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym, f) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, g) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów h) dysponowanie środkami ZFŚS, i) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela; j) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze; k) decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej; l) odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, m) określanie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, 24) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę przedszkola; 25) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny; 26) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola; 27) organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny; 28) współdziałanie z organem prowadzącym w organizowaniu dowozu dzieci do przedszkola; 29) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz prawidłowego wykorzystywania druków przedszkolnych; 30) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki; 31) współdziałanie ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania; 32) zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego; 33) planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli; 34) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich; 35) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli postanowień statutu; 36) powoływanie Komisji Rekrutacyjnej; 37) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych. ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie § 14. 1 W przedszkolu wydziela się jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 1) Dział Księgowości: a) główna księgowa, b) st. księgowa, 2) Dział Kadr i Administracji: a) Samodzielny referent. 3) Inspektor ds. bhp; 4) Nauczyciele. 2. W Publicznym Przedszkolu nr1 w Porajowie tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. 3. Obowiązki nauczycieli określa § 32.1 Regulaminu Organizacyjnego. ROZDZIAŁ IV Wspólne zadania dla jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych § 15. 1 Do zadań jednostek organizacyjnych przedszkola, o których mowa w §14 należy w szczególności: 1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przypisanych danej komórce organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Dyrektora przedszkola; 2) ustalanie szczegółowego zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk pracy oraz zakresów czynności dla pracowników; 3) prowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników bezpośrednio podległych i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pozostałych pracowników komórki organizacyjnej; 4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez podległych pracowników; 5) gospodarowanie majątkiem ruchomym; 6) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej; 7) przygotowanie projektów dokumentów, decyzji, innych aktów prawnych; 8) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, samorządem gospodarczym, organizacjami społecznymi, zawodowymi i pozarządowymi, oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji; 9) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 10) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych; 11) nadzorowanie prawidłowości przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego; 12) przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości; 13) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej przedszkola oraz pracy jej pracowników; 14) realizowanie zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych w zakresie zgodnym z kompetencjami komórki organizacyjnej, w tym : a) realizacja procedur wdrażania funduszy, b) aplikowanie o środki na realizację zadań określonych zadań, w tym przygotowanie wniosków zgodnie z obowiązującymi standardami, c) koordynacja działań innych beneficjantów; 15) podejmowanie działań służących wykorzystaniu w przedszkolu środków z funduszy europejskich, 16) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu finansowego przedszkola w części dotyczącej realizowanych przez Dyrektora zadań, realizacja budżetu oraz przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu; 17) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i Statutu przedszkola oraz poleceń dyrektora przedszkola § 16. 1. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych przedszkola i pracowników na samodzielnych stanowiskach opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 2. Jednostki organizacyjne przedszkola współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział pracy, określony w Regulaminie i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na: 1) wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw; 2) udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań; 3) przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zleconych zadań. § 17. 1. Jednostki organizacyjne lub pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy z tytułu podpisanych lub parafowanych dokumentów czy korespondencji odpowiadają za: 1) uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym; 2) zgodność z obowiązującymi przepisami ; 3) właściwą formę; 4) terminowość załatwienia sprawy. ROZDZIAŁ V Zakres działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych pracowników § 18. 1. Do zadań Działu Kadr i Administracji należy: 1) udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych; 2) prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej; 3) prowadzenie wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy; 4) konsultacje ze związkami zawodowymi; 5) wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych , i innych dokumentów dla pracowników przedszkola; 6) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników; 7) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników; 8) prowadzenie całości spraw związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem , awansowaniem i karaniem pracowników; 9) załatwianie formalności związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, nagród ministra, nagród dyrektora, burmistrza 10) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych; 11) ustalanie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników; 12) przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów; 13) zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników; 14) obsługa merytoryczna ZFŚS; 15) wystawianie, rozliczenie oraz ewidencja delegacji służbowych; 16) opracowywanie planów urlopu pracowników administracji obsługi; 17) sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia ; 18) obsługa Komisji Kwalifikacyjnych działających w sprawach awansu zawodowego; 19) prowadzenie ewidencji faktur 20) prowadzenie comiesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników administracji i obsługi; 21) planowanie i zakup środków piśmiennych na potrzeby administracji (papier, tonery, druki, znaczki) oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu; 22) prowadzenie ewidencji i rozchodu odzieży ochronnej; 23) przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum; 24) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego; § 20. 1. Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności: 1) prowadzenie, całokształtu spraw związanych z: a) planowaniem , zabezpieczaniem, rozliczaniem środków finansowych Publicznego Przedszkola Nr 1 w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych, b) funkcjonowaniem systemu finansowo- księgowego. 2) wnioskowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych, o dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków przedszkola; 3) planowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych przedszkola, wydatków budżetowych i funduszy specjalnych( opracowanie projektu planu finansowego); 4) dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów; 5) ewidencjonowanie operacji finansowych z budżetu i funduszy specjalnych; 6) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 7) obsługa księgowa ZFŚS; 8) obsługa kasowa Publicznego Przedszkola nr 1 i funduszy specjalnych; 9) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz weryfikacja sprawozdań finansowych organu prowadzącego; 10) sporządzanie listy płac i wypłat wynagrodzeń pracownikom przedszkola; 11) rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 12) opracowywanie projektów procedur wewnętrznych i przepisów w zakresie obsługi finansowo – księgowej w przedszkolu 13) ewidencja księgowa operacji finansowych zgodnie z przepisami; 14) przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych; 15) przygotowywanie sprawozdań , zestawień , analiz finansowo- księgowych wymaganych przez organ prowadzący , zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora przedszkola; 16) dokonywanie kontroli wewnętrznej kasy, dokumentów księgowych i finansowych zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej; § 22. 1. Do zadań Inspektora ds. bhp należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) informowanie Dyrektora przedszkola, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń; 3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju przedszkola oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji przedszkola albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji; 5) udział w przekazywaniu do użytkowania urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci; 6) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; 7) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; 10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; 14) współpraca z dyrektorem przedszkola w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników; 15) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy; 16) inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; 2. Inspektor ds. bhp jest uprawniony do: 1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy; 2) występowania do dyrektora z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 3) występowania do Dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) występowania do Dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób; 6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej; 7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób; 8) wnioskowania do Dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w przedszkolu w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, dzieci albo innych osób. ROZDZIAŁ VI Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy § 28. 1. Pracownicy zatrudnieni w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Porajowie na umowę o pracę są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 3. Pracownik zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Porajowie zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. § 29. 1. Obowiązki głównej księgowej: 1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych; 2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie 3) prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami; 4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji przedszkola; 5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole; 6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; 7) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań; 8) kontrola operacji gospodarczych , wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań; 9) opracowywanie rocznych planów finansowych Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie 10) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów; 11) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych; 12) terminowe , prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej; 13) należyte gospodarowanie , przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego; 14) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki; 15) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 16) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych jednostki; 17) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki; 18) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w przedszkolu; 19) przekazywanie dyrektorowi przedszkola rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki; 20) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 i dotyczących prowadzenia rachunkowości , w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentaryzacyjnej; 21) zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek; 22) Codzienna archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość Optimum firmy Vulcan , zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”; 23) zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej , bhp i higieny pracy , ochrony p/poż w podległym dziale finansowo-księgowym; 24) bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym; 25) reprezentowanie przedszkola przed sądami w sprawach finansowych; 26) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów przedszkolnych, bhp i p/poż.; 27) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników; 28) wykonywanie innych poleceń Dyrektora przedszkola;. 29) wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisu w § 28 Regulaminu Organizacyjnego. 2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem przedszkola i ponosi odpowiedzialność prawną za: 1) przestrzeganie i stosowanie przepisów , instrukcji , aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów 2) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych przedszkola; 3) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez Dział Księgowości sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej; 4) wykonywanie innych zadań nałożonych na Dział Księgowości. 3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo: 1) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych; 2) odmówić akceptacji dokumentu , który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O odmowie zawiadamia dyrektora przedszkola pisemnie z podaniem przyczyny odmowy; 3) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku , gdy polecenie służbowe dyrektora przedszkola stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie; 4) wnioskować do Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 o przeprowadzenie kontroli określonych działań , komórek organizacyjnych przedszkola , które bezpośrednio nie podlegają nadzorowi głównej księgowej; 5) wnioskować do dyrektora przedszkola o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej; 6) dokonywać oceny pracy podległych pracowników; 7) wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników. § 29 Obowiązki starszej księgowej; 1) uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymaganych akceptacji głównego księgowego; 2) ewidencja księgowa operacji finansowych zgodnie z przepisami; 3) przygotowywanie wszelkich sprawozdań i dokumentów na potrzeby kontroli finansowej dotyczącej zatrudnienia i płac; 4) sporządzanie sprawozdań , analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, płacach i wykorzystaniu funduszu płac 5) obsługa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników przedszkola , ich rodzin oraz pracowników z którymi przedszkole zawierało umowy cywilno-prawne; 6) korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych wpływających na zmianę wysokości składników płacy; 7) sporządzanie listy płac i wypłat wynagrodzeń pracownikom przedszkola; 8) prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją obowiązku podatkowego pracowników; 9) rozliczanie potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac oraz potrąceń z wynagrodzenia pracowników; 10) rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 11) prowadzenie spraw związanych z obsługą bezosobowego funduszu płac w zakresie umów cywilno- prawnych; 12) dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów; 13) obsługa kasowa Publicznego Przedszkola Nr 1 w Porajowie 14) obsługa księgowa ZFŚS; 15) wydawanie pracownikom zaświadczeń o osiąganych dochodach i innych; 16) ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń; 17) dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty; 18) pobieranie pieniędzy z banku; 19) dokonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników zgodnie z naliczeniem na listach płac; 20) sporządzanie raportów kasowych; 21) zabezpieczenie środków pieniężnych przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi przepisami; 22) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury; 23) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.; 24) udział w szkoleniach bhp i p/poż; 25) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 28; 26) przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych; prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; § 31. 1. Obowiązki Samodzielnego referenta. 1) Obowiązki wynikające z zakresu zadań Działu - § 18.1 2) prowadzenie kancelarii przedszkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt; 3) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących; 4) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w przedszkolu; 5) wysyłanie korespondencji; 6) prowadzenie ewidencji dzieci 7) bieżące załatwianie spraw a w szczególności: a) udzielanie informacji interesantom; b) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych; c) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, d) sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych e) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o realizacji obowiązku przedszkolnego f) zamawianie druków ścisłego zarachowania; g) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników przedszkola; h) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów przedszkolnych; i) przygotowywanie i wydawanie legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych ich prolongata, j) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych; k) przyjmowanie i przechowywanie kart przyjęcia do przedszkola l) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy; m) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie; n) przekazywanie akt do zakładowego archiwum; o) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; p) realizacja obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 28 Regulaminu Organizacyjnego; q) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora przedszkola. § 32. 1. Obowiązki nauczyciela Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie : 1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 2) wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju; 3) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego; 4) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze szacunku dla każdego człowieka; 5) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 2. Szczegółowy zakres obowiązków , odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie zapisany jest w Statucie przedszkola, który nauczyciel jest obowiązany przestrzegać. § 37. 1. Obowiązki pomocy nauczyciela : 1) Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi. 2) Zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych. 3) Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce. 4) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. 5) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. 6) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 7) Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych. 8) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola. 9) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora. § 35. 1. Obowiązki Intendenta: 1) zaopatrywanie przedszkola w potrzebne artykuły żywieniowe 2) uzgadnianie sald z księgowością Publicznego Przedszkola Nr1 w Porajowie dwa razy w roku ( na koniec czerwca i grudnia); 3) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku; 4) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich w przedszkolu na tablicy dla rodziców; 5) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego; 6) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie; 7) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem; 8) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego; 9) sporządzanie raportów żywieniowych przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi przedszkola; 10) utrzymywanie czystości ( sprzątanie) magazynów żywnościowych; 11) dbanie o terminowe cechowanie wag; 12) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP; 13) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt 14) wykonywanie badań profilaktycznych; 15) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury; 16) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.; 17) pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeby; 18) udział w szkoleniach bhp i p/poż; 19) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 28; 20) wykonywanie poleceń Dyrektora. § 37. 1. Obowiązki pomocy kuchennej : 1) wykonywanie prac w sposób zgodny z wymaganiami higieny i zasadami bhp oraz stosowanie się do poleceń i wskazówek kucharza; 2) wykonywanie prac przygotowawczych przy sporządzaniu posiłków; 3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki; 4) systematyczne wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego; 5) pomoc przy wydawaniu posiłków; 6) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac; 7) obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni; 8) zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności; 9) utrzymywanie pomieszczeń kuchni w należytym porządku i ładzie; 10) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni; 11) zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek i awarii; 12) współodpowiedzialność materialna za sprzęt kuchenny ; 13) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,; 14) przestrzeganie Regulaminu Pracy; 15) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 28; 16) wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola. § 38. 1. Obowiązki woźnej: 1) sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym; 2) zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu przedszkola, zagrażających bezpieczeństwu dzieci lub zachowujących się podejrzanie; 1) codzienne sprzątanie przed budynkiem przedszkola, na wyznaczonym odcinku( zamiatanie, odśnieżanie); 2) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności: a) wycieranie na wilgotno kurzy, b) wietrzenie pomieszczeń, c) zmywanie podłóg, d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów, e) uzupełnianie mydła w pojemnikach, f) mycie i odkażanie sanitariatów, g) przecieranie drzwi ,a w razie potrzeby mycie szyb. 3) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi; 4) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące: gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń : mycie okien, podłóg, czyszczenie dywanów itp.; 3) przekazywanie informacji dyrektorowi przedszkola o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom; 4) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,; 5) przestrzeganie Regulaminu Pracy; 6) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 28; 7) wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola. ROZDZIAŁ VII Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji § 41. 1. W jednostkach organizacyjnych Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów: 1) przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w przedszkolu; 2) pocztę wpływającą do jednostek organizacyjnych rozdziela do załatwienia podległym pracownikom Dyrektor przedszkola; 3) dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących poleceń służbowych; 4) korespondencja rejestrowana jest przez Sekretariat i przekazywana do załatwienia zgodnie z dekretacją; 5) wyznaczeni do załatwienia spraw pracownicy, zobowiązani są do merytorycznego opracowania projektów pism w określonych terminach i przedłożenia do podpisu zgodnie z kompetencjami. 2. Obieg dokumentów w przedszkolu może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zatwierdzonych przez Dyrektora przedszkola w drodze odrębnego zarządzenia. § 42. 1. Do podpisu Dyrektora przedszkola zastrzega się pisma i dokumenty: 1) kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej; 2) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami; 3) związane z kontaktami zagranicznymi; 4) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że Dyrektor udzielił stosownych upoważnień. 2. Ponadto Dyrektor przedszkola podpisuje: 1) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników przedszkola; 2) pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne; 3) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne; 3. W przypadku nieobecności Dyrektora przedszkola, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu wstrzymuje się do jego powrotu. 4. Pisma podpisują: 1) inni pracownicy w zakresie ustalonym właściwym upoważnieniem. 5. Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektorowi przedszkola muszą być parafowane na jednej z kopii przez osobę sporządzającą, jako nie budzące zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym. 6. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne instrukcje. 7. Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej. ROZDZIAŁ VIII Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków § 43. 1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków: 1) W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora 2) Dyrektor przedszkola przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki i czwartki od godz.12.00 do 13.00; 3) Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu; 4) Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi; 5) Sekretariat przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków; 6) Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych; 7) Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy; 8) Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki: a) liczba porządkowa, b) data wpływu skargi/wniosku, c) data rejestrowania skargi/wniosku, d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek, e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek, f) termin załatwienia skargi/wniosku, g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku, h) data załatwienia, i) krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy. 9) Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola. 2. Kwalifikowanie skarg i wniosków: 1) Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor; 2) Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków; 3) Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania; 4) Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji przedszkola; 5) Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji przedszkola; 6) Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania; 7) Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego. 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków: 1) Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona; 2) Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację: a) oryginał skargi/wniosku, b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego, c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku, d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem, e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga. 3) Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać: a) oznaczenie organu, od którego pochodzi, b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku, c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę. 4) Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie przedszkola. ROZDZIAŁ IX Tryb wykonywania kontroli § 44. 1. Kontrola polega na badaniu działalności jednostek organizacyjnych pod względem merytorycznym, formalnym, analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej. 2. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne. 3. Celem kontroli wewnętrznej w przedszkolu jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na: 1) ustaleniu stanu faktycznego; 2) badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami; 3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych; 4) wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości; 5) omówienie wyniku kontroli z zainteresowanym pracownikiem. 4. Zakresy kontroli: 1) Dyrektor przedszkola przeprowadza kontrolę w zakresie: a) prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, b) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników przedszkola, c) przestrzegania dyscypliny pracy, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, f) prowadzenie dokumentacji księgowej, g) prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych, h) zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową, i) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. j) wykorzystywania urlopów pracowniczych, k) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej, l) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań, m) zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów. n) nauczycieli statutu przedszkola, o) przestrzegania przez nauczycieli przepisów bhp i p/poż, 2) Główny księgowy przeprowadza kontrolę w zakresie: a) rzetelności i terminowości wykonywania operacji księgowych, b) prawidłowego naliczania podatków i składek, c) prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowo- finansowej, d) poprawności ewidencji majątku, e) inwentaryzowania składników majątkowych, f) prawidłowej gospodarki magazynowej, g) stan kasy, h) ochronę danych osobowych, i) odprowadzania terminowego należnych podatków, składek ZUS i innych płatności, j) prawidłowej gospodarki środkami ZFŚS, 3) Inspektor bhp przeprowadza kontrolę w zakresie ujętym w rozporządzeniu R. M. z 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r Nr 109, poz. 704 ze zm.) 4) Inspektor p/poż przeprowadza kontrolę w zakresie: a) wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych w sprzęt p/pożarowy, b) przestrzegania przepisów p/pożarowych przez użytkowników pomieszczeń przedszkolnych, c) wizualizacji planu ewakuacji, instrukcji p.poż, d) znajomości sygnałów alarmowych i dróg ewakuacyjnych na alarmach próbnych, ROZDZIAŁ X Przepisy końcowe § 45. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie i Regulaminu Pracy. § 46. Wprowadzanie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia. Załącznik do Regulaminu: 1.Schemat organizacyjny

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-08-28 12:57:00
Data udostępnienia informacji: 2007-08-28 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 16:05:17

Wersja do wydruku...

corner   corner