logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   minus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
      minus Filia nr 1
      minus Filia nr 2
      minus Filia nr 3
      minus Filia nr 4
      plus Status prawny
      minus Regulamin organizacyjny
      minus Regulamin korzystania z "Mediateki"
      plus Raport o stanie zapewnienia dostępności
   plus Bogatyński Ośrodek Kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Regulamin Organizacyjny

Biblioteki Miasta i Gminy w Bogatyni

& 1

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

 •  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16,  poz. 95 z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz 493)
 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539)
 • statutu

2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Bogatynia.

& 2

Pracą Biblioteki kieruje dyrektor pryz pomocy kierowników filii i głównego księgowego.

& 3

Dyrektor jest zwierzchnikiem organizacyjnym pracowników Biblioteki oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

& 4

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Biblioteki. Integralną częścią Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki jest jej schemat organizacyjny, stanowiacy załącznik do niniejszego Regulaminu.

II STRUKTURA ORGANIZACYJNA

& 5

W skład Biblioteki MIasta i Gminy wchodzą nastęujące komórki organizacyjne:

 1. Oddział dla Dzieci i Młódzieży
 2. Dział Udostęniania dla Dorosłych
 3. Czytelnia
 4. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
 5. Księgowość
 6. Dział Gospodarczy
 7. Filia biblioteczna w Działoszynie
 8. Filia biblioteczna w Bogatyni (Zatonie)
 9. Filia biblioteczna w Opolnie Zdroju
 10. Filia biblioteczna w Porajowie

W Bibliotece Miasta iGminy w Bogatyni tworzy się nastęujące stanowiska:

 • kierownicze
 • bibliotekarskie
 • administracyjne
 • obsługi

& 6

1. Dyrektor Biblioteki jako kierownik zakładu pracy, w szczególnosci:

 • realizuje politykę kadrową
 • reprezentuje zakład na zewnątrz
 • zarządza mieniem zakładu
 • ustala plany pracy
 • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Biblioteki
 • zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Gminy i Miasta Bogatynia

& 7

Komórki organizacyjne Biblioteki wykonują, każda w swoim zkresie, działania wynikające z:

 • ustawy
 • palnów rocznych

Komórki organizacyjne Biblioteki zobowiązane są do wzajemnej współpracy w celu terminowego i prawidłowego wykonywania ich zadań.

Współdziałanie to obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrektora
 • opiniowania i rozpatrywania spraw, wniosków i propozycji poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki w ramach icj kompetencji.

W działalności Biblioteki obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa (filie) polegajaca na tym , że na czele komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, który kieruje samodzielnie powierzonym mu odcinikiem działalności i za całokształt tej dzialalności ponosi jednoosobową pęłną odpoiwedzialność przed bezpośrednim przełożonym służobowym.

& 8

Pracownik może otrzymać polecenie służbowe od przełożónego wyższego szczebla, a wówczas jest obowiązany wykonać otrzymane polecenie i niezwłocznie zawiadomić o  tym swojego bezpośredniego przełożonego.

& 9

Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne obowiązujące w Bibliotece (zarządzenia, regulaminy, decyzje, instrukcje i inne).

& 10

Do podpisywania dokumentów w obrocie bankowym upoważnione są osoby, które formalnie zostały zgłószone, zarejstrowane na karcie wzorów podpisów

& 11

Polecenie na wyjazd służobowy (delegacje służbowe) podpisuje Dyrektor, jego zastępca lub osoba upoważniona.

III ZAKRES ZAGADNIEŃ POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIBLIOTEKI

& 12

Do zadań filii bibliotecznych należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
 2. udostępinianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypozyczanie ich na zewnątrz ze szczególnym uwzglednieniem ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych
 3. popularyzacja ksiażki i czytelnictwa
 4. wspołdziałanie z instytucjami, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych ikulturalnych społeczeństwa
 5. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
 6. opracowywanie planów pracy
 7. prowadzenie prawidłowej statystyki bibliotecznej
 8. prowadzenie prawidłowej dokumentacji
 9. odpowiedzialność za poiwerzone mienie
 10. dbałość o ład i estetykę

& 13

Do zadań działów Biblioteki Miasta i Gminy w Bogatyni nalezy w szczególności:

W Dziale Udostępniania dla Dorosłych:

 1. gromadzenie  zbiorów bibliotecznych
 2. udostęnianie  zbiorów bibliotecznych na zewnątrz
 3. popularyzacja książki i czytelnictwa
 4. udostęnianie  zbiorów ludziom starszym, chorym i niepełnospawnym poprzez dostarczanie im książek do domów
 5. prowadzenie statystyki Działu
 6. opracowywanie planów pracy
 7. troska o właściwy stan katalogów bibliotecznych
 8. prowadzenie melioracji katalogów
 9. inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych, odpisywanie  zbiorów na ubytki
 10. praca z czytelnikiem
 11. troska o ład i estetykę zbiorów

& 14

Do zadań Oddziału dal Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

 1. gromadzenie  zbiorów bibliotecznych
 2. udostępnianie  zbiorów na zewnątrz
 3. popularyzacja ksiażki i czytelnictwa
 4. zozwijanie  zainteresowań czytelniczych od najmłodszych lat
 5. utrwalenie, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy dzieci i młodziezy
 6. kształtowanie umiejętności doboru literatury oraz pracy samokształceniowej opartej na ksiązce popularnonaukowej
 7. rozwujanie różnorodnych indywidualnych zainteresowań oraz samodzielności myślenia
 8. współdziałanie ze szkołami, instytucajami działającymi w  środowisku
 9. opracowywanie planów pracy
 10. prowadzenie d okumentacji i statystyki bibliotecznej
 11. inwentaryzacja  zbiorów
 12. troska o właściwy  stan katalogów, melioracja katalogó
 13. odpisywanie  zbiorów na ubytki
 14. troska o ład  i estetykę zbiorów

& 15

Do zadań CZYTELNI w szczególności należy:

 1. udostępnianie księgozbioru na miejscu
 2. gromadzenie  zbiorów bibliotecnzych, selekcja księgozbioru
 3. przygotowanie zestawień tematycznych
 4. przygotowanie i prowadzenie kartotek zagadnieniowych
 5. dbałość o księgozbiór regionalny
 6. stała troska o powiększanie kartotek
 7. dokumentacja przeobrażeń zachodzących w regionie
 8. udzielanie informacji
 9. prowadzenie  działalności informacyjno-bibliograficznej
 10. prowadzenie  wypożyczeń międzybibliotecznych
 11. prenumerata czasopism
 12. prowadzenie akcesji czasopism i troska o stan rasy
 13. opracowywanie planów pracy
 14. prawidłowe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i statystyki
 15. świadczenie usług kserograficznych
 16. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
 17. udostęnianie  zbiorów multimedialnych

& 16

Do zadań działu GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW należy w szczególności:

 1. opracowanie zbiorów biblioyecznych dla  wszystkich bibliotek
 2. drukowanie kart katalogowych
 3. komputeryzacja  zbiorów bibliotecznych
 4. prowadzenie inwentarzy
 5. prowadzenie kontaktów handlowych z wydawnictwami
 6. określenie kierunków polityki  gromadzenia zbiorów  bibliotecznych
 7. wprowadzanie  udoskonaleń w  systemie gromadzenia i opracowania zbiorów
 8. opracowywanie projektów i  wytycznych pracy własnej oraz przepisów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy

 

Ilość odwiedzin: 18801
Nazwa dokumentu: Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Osińska
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Balcer
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Osińska
Data wytworzenia informacji: 2005-02-17 15:03:23
Data udostępnienia informacji: 2005-02-17 15:03:23
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 12:14:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner