logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   minus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
      minus Filia nr 1
      minus Filia nr 2
      minus Filia nr 3
      minus Filia nr 4
      minus Status prawny
         minus Uchwała nr XXXIII/265/2001
      minus Regulamin organizacyjny
      minus Regulamin korzystania z "Mediateki"
      plus Raport o stanie zapewnienia dostępności
   plus Bogatyński Ośrodek Kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała nr XXXIII/265/2001

 STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I  GMINY W  BOGATYNI

IM.  POLSKICH  NOBLISTÓW

I. PRZEPISY OGÓLNE

&1

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

1. Ustawy z  dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ?DZ.U.Nr 85 poz.539/.

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 114 poz. 493/.

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/.

4. Ustawy z dnia 10 maja 1990r. przpisy wprowadzajace ustawę o  samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejsztmi  zmianami/.

5. Ustawy z  dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w  ustawach szczególnych pomiędzy organem  gminy, a organem administracji rządowej oraz o zmianie niektórych  ustaw /Dz. U. Nr 43 poz. 198 z  późniejszymi zmianami.

6. Ustawy z  dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

7. Niniejszego statutu.

& 2

Biblioteka jest  samodzielną jednostką organizacyjną wchodzącą w  skład sieci bibliotecznej.

& 3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Bogatynia, a terenem jej działania jest miasto i gmina Bogatynia

& 4

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierajacej pośrodku her  miasta, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. "Polskich Noblistów".

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

& 5

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i i nformacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

& 6

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie, pzrechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym  uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Obsługa użytkowników, pzrede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

3. Informowanie o zbiorach własnych oraz innych bibliotek.

4. Udostępnianie zbiorów bibliotecnzych na  miejscu, wypozyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

5. Populayzacja ksiązki i czytelnictwa.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci bibliotecznych.

7. Udzielanie innym bibliotekom pomocy fachowej.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJIA

& 7

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpoiwedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy i Miasta w Boagtyni.

& 8

1. W bibliotece zatrudnia siępracowników:

- działalności podstawowej

- działalności administracyjnej

- oraz obsługi

W miarę potrzeby w Bibliotece mogą byc zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

2. Pracownikówzatrudnia i zawalnia dyrektor Biblioteki.

& 9

1. Dyrektor ip racownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowisk określone w rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniajacych do zajmowania określonych  stanowisk w  bibliotekach oraz trybu stwierdzenia kwalifikacji.

2. Zasady wynagradzania pracowników biblioteki  ustalane są na podstawie regulaminu wynagradzania.

& 10

Biblioteka może  prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dal dzieci,  filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

& 11

Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

& 12

Przy bibliotece i jej  filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiazujących pzrepisów prawnych.

&13

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

Biblioteka jest finansowana z:

- budżetu gminy

- dochodów własnych

- innych  źródeł

& 14

Biblioteka prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

& 15

Biblioteka może prowadzić działałność gospodarczą według odrębnych przepisów, zaś dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

& 16

Biblioteka samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.

& 17

Zmiany w Statucie mogą byc dokonane w trybie określonym dal jego nadania.

 

Ilość odwiedzin: 10119
Nazwa dokumentu: Status prawny
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Osińska
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Balcer
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Osińska
Data wytworzenia informacji: 2005-02-15 13:38:02
Data udostępnienia informacji: 2005-02-15 13:38:02
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 12:10:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner