logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      minus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Archiwa danych
         minus Załatwianie spraw
         minus Pozostałe informacje
         minus Redakcja
         minus Statut szkoły
         plus Zarządzenia
         plus Sprawozdania finansowe
         minus Zamówienia publiczne
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wszelką korespondencję można składać poprzez sekretariat szkoły: osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a także przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – adres skrzynki na ePUAP: /SP5BOGATYNIA/SkrytkaESP.
 

Zasady ogólne załatwiania skarg i wniosków

 1. W Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
  • Dyrektora szkoły - w dniach i godzinach przyjęć interesantów
  • wychowawców klas w terminach zgodnych z harmonogramem wywiadówek
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  • pisemnie
  • pocztą elektroniczną
  • ustnie
 3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Szkoły przekazywane są, po uprzednim zarejestrowaniu, do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.
 5. Skargi/wnioski niezaopatrzone tytułem „skarga” - Informacje zawarte w skardze/wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego lub „wniosek” klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.
 6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/wniosku składającego się z:
  • symbolu komórki organizacyjnej
  • inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania
  • symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt
  • kolejnego numeru z rejestru
   Ponadto wpisuje termin ich załatwienia.
 7. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor szkoły.
Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:
  • oryginał skargi/wniosku,
  • notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi),
  • odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  • pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.
 2. Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:
  • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  • wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  • faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
  • imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
 3. Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.
 4. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wnioski, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora szkoły.
 5. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.
 6. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/skargę.
Terminy
 1. Termin rozpatrzenia skargi/wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, do miesiąca od dnia wpływu.
 2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków.
  • do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,
  • do 7 dni należy:
   • zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
   • przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,
   • zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
   • udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.
 

 

Ilość odwiedzin: 11905
Nazwa dokumentu: Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Pruban
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Turkiewicz-Baczmańska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Czarnecka
Data wytworzenia informacji: 2021-02-25 10:37:00
Data udostępnienia informacji: 2021-02-25 10:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-25 09:55:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner