logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      minus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Sruktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Statut szkoły
         minus Archiwa danych
         minus Redakcja
         minus Infomację dot. wydania duplikatu dokumentów
         minus Pozostałe informacje
         plus Sprawozdania finansowe
         plus Zarządzenia
         minus Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

Zespołu Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej

i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej

w Działoszynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572,
  z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz.191 i 1198 oraz
  z 2015r. poz. 357);
 3. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002r.
  Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. nr 10 poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222);
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
  i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83  poz. 562 ze zm.);
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 843);
 8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zamianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I

Rozdział 1 Nazwa zespołu szkół, siedziba i skład                                                                        s. 5

Rozdział 2 Przygotowanie przedszkolne                                                                                        s. 6

 

DZIAŁ II

Rozdział 1 Cele i zadania szkoły                                                                                                         s. 10

Rozdział 2 Model absolwenta Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej
                     w  Działoszynie                                                                                                                     s. 11

Rozdział 3 Rozwój młodzieży                                                                                                              s. 12

Rozdział 4  Indywidualne nauczanie                                                                                                s. 13

 

DZIAŁ III

Rozdział 1 Sposoby  realizacji   zadań  opiekuńczych  i wychowawczych  szkoły               s. 13

Rozdział 2  Pedagog szkolny                                                                                                                  s. 17

Rozdział 3 Logopeda szkolny i doradca zawodowy                                                                   s. 18

 

DZIAŁ IV

Rozdział 1 Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna                                                                    s. 19

Rozdział 2 Organa szkoły                                                                                                                      s. 22

 

Dział VI

Rozdział 1 Kompetencje  organów szkoły                                                                                      s. 23

Rozdział 2 Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły                                                                s. 23

Rozdział 3 Rada Rodziców w szkole                                                                                                 s. 28

Rozdział 4 Samorząd Uczniowski w szkole                                                                                   s. 30

Rozdział 5 Rzecznik Praw Ucznia                                                                                                      s. 31

 

Dział VII

Rozdział 1 Organizacja Szkoły                                                                                                             s. 32

Rozdział 2 Działalność innowacyjna i eksperymentalna                                                         s. 35

Rozdział 3 Wicedyrektor szkoły                                                                                                         s. 38

 

Dział VIII

Rozdział 1  Podstawowe  Prawa i  Obowiązki Członka Społeczności Szkolnej                         s. 39

Rozdział 2  Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na
                      zajęciach szkolnych  w Zespole Szkół                                                          s. 41

 

DZIAŁ IX

Rozdział 1 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania                                                                         s. 43

Rozdział 2 Ocenianie śródroczne                                                                                                       s. 46

Rozdział 3 Klasyfikacja śródroczna i roczna                                                                                 s. 50

Rozdział 4 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej
                     oceny z zajęć edukacyjnych                                                                                             s. 52

Rozdział 5 Tryb ustalania oceny zachowania dla uczniów klas IV-VI szkoły
                      podstawowej i klas I-III gimnazjum w Zespole Szkół w Działoszynie                s. 58

Rozdział 6 Promowanie i ukończenie szkoły                                                                                s. 60

Rozdział 7 Świadectwa szkolne i inne druki szkolne                                                                s. 61

 

DZIAŁ X

Rozdział  1 Szkolny  System  Wychowania                                                                                     s. 62

Rozdział 2 Obowiązek szkolny                                                                                                            s. 63

 

DZIAŁ XI Nauczyciele  i  inni  pracownicy Szkoły                                                                        s. 64

 

Dział XII

Rozdział 1 Zasady rekrutacji                                                                                                                s. 70

Rozdział 2 Wycieczki szkolne                                                                                                              s. 71

Rozdział 3 Kary i nagrody                                                                                                                     s. 71

Rozdział 4 Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów ucznia pełnoletniego 
                      i karnego przeniesienia do innej szkoły                                                                    s. 73

 

DZIAŁ XIII  Dowożenie uczniów do szkoły, świetlica szkolna, stołówka szkolna             s. 75

 

DZIAŁ XIV  Przepisy przejściowe i końcowe                                                                                 s. 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

Rozdział 1

Nazwa zespołu szkół, siedziba i skład

 

§ 1. 1. Zespół Szkół, którego dotyczy niniejszy statut, używa nazwy - Zespół Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie w dalszej części statutu nazywany Zespołem Szkół.

 1. Ilekroć mowa w statucie jest o:

1) Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie;

2) Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej
i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie;

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie;

4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie;

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie;

6) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie lub ucznia Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej
w Działoszynie;

7) dziecku-należy przez to rozumieć dziecko odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym w Zespole Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie;

8) rodzicu- należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego ucznia lub dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

§  2. Siedzibą Zespołu Szkół jest obiekt szkolny w Działoszynie. Adres: Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia.

 

§  3. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

1)  6-letnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie;

3-letnie Publiczne Gimnazjum  im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie na podbudowie szkoły podstawowej;

Oddziały przedszkolne.

 

§  4.  1. Szczegółowe informacje o Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej
w Działoszynie:

 1. Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną w znaczeniu ustawy;
 2. organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu;
 3. czas nauki w szkole wynosi 6 lat, świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum;
 4. obwód szkolny obejmuje miejscowości: Działoszyn, Posada, Bratków, Krzewina, Lutogniewie, Wyszków, Wolanów.

 

 1. Szczegółowe informacje o Publicznym Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej

w Działoszynie:

1) Gimnazjum jest szkołą publiczną w znaczeniu ustawy;

2) organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu;

3) czas nauki w gimnazjum trwa 3 lata, świadectwo ukończenia  szkoły uprawnia do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych;

4) obwód szkolny obejmuje miejscowości: Działoszyn, Posada, Bratków, Krzewina, Lutogniewie, Wyszków, Wolanów.

 

§  5.  Szkoła dysponuje następującymi pomieszczeniami:

1) sala gimnastyczna,

2) 3 sale lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej,

3) gabinet oddziału przedszkolnego,

4) 6 sal lekcyjnych do nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum,

5) sala zabaw,

6) pracownia komputerowa,

7) świetlica szkolna pełniąca też  rolę stołówki szkolnej,

8) biblioteka,

9) Szkolne Muzeum Regionalne,

10) kuchnia,

11) gabinet pedagoga szkolnego,

12) gabinet do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej,

13) gabinet pielęgniarki szkolnej,

 1.  sekretariat,
 2.  gabinet dyrektora szkoły,
 3. pokój nauczycielski,
 4.  pomieszczenie księgowości,
 5.  biuro intendentki szkolnej i pomieszczenie kasowe,
 6.  portiernia,
 7.  pomieszczenia gospodarcze.

 

Rozdział 2

Przygotowanie przedszkolne

 

§. 6. 1. W szkole odbywa się roczne przygotowanie przedszkolne dzieci w oddziale przedszkolnym.

 1. Wychowanie przedszkolne dzieci pięcioletnich odbywa się w oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej - jest to tzw. klasa „0”. Dziecko po ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego  może być odroczone od obowiązku szkolnego po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Publiczna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Oddziały przedszkolne są prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 3. Opinie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
 4. Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega Dyrektorowi szkoły. Sala do zajęć przedszkolnych  mieści się w budynku szkoły.
 5. Praca klasy „0” przebiega w oparciu o wybrany przez nauczyciela/nauczycieli program wychowawczy klasy „0” zatwierdzony przez Dyrektora szkoły, tygodniowe plany pracy oraz roczny plan wychowawczy.

 

§  7. 1.  Cele i zadania oddziału przedszkolnego:

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się poprzez:
 1. prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,
 2. informowanie rodziców o zauważonych deficytach bądź uzdolnieniach rozwojowych dziecka,
 3. w porozumieniu z pedagogiem szkolnym wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka dla specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 4. współpracę z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno – pedagogiczną
  i innymi poradniami specjalistycznymi,
 5. indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy (logopedia, zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna),
 6. zapraszanie do klasy „0”, na życzenie rodziców i nauczycieli, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami – obserwacja w sytuacjach naturalnych,
 7. wspomaganie dzieci z uzdolnieniami,
 8. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców.

2) Szkoła zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

3) W przypadku sprawowania opieki pedagogicznej nad dzieckiem niepełnosprawnym wychowawca oddziału przedszkolnego jest w stałym kontakcie z rodzicami dziecka
i pedagogiem szkolnym.

4) Na podstawie wskazań zespołu orzekającego o niepełnosprawności organizuje się kompleksową pomoc w przezwyciężaniu niepełnosprawności dziecka, tworząc oddział przedszkolny integracyjny oraz zatrudniając nauczyciela wspomagającego z odpowiednimi kwalifikacjami.

5)Umożliwianie dzieciom kształtowania tożsamości narodowej i religijnej odbywa się poprzez:

 1. organizowanie na wniosek rodziców nauki religii,
 2. zapewnienie przez nauczycieli wychowawców w świetlicy szkolnej opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii,
 3. nauczanie języka obcego,
 4. zapewnienie udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych zgodnie z kalendarzem.

6) Szkoła zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

7)Szkoła zapewnia wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 1. Zadania i cele w klasie „0” realizuje się poprzez:
 1. wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,
 3. wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności,
 4. umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
 5. motywowanie do osiągania celów,
 6. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 7. rozwijanie wrażliwości moralnej:

ga) dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,

gb) traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,

gc) rozwijanie tolerancji i akceptacja inności rówieśników,

 1. kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
 2. rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 3. zachęcanie do aktywności badawczej,
 4. rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej, ruchowej),
 5. rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do poprawnej relacji z dziećmi
  i osobami dorosłymi,
 6. podnoszenie i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – systematyczne prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych, organizowanie spacerów i wycieczek,
 7. wyrabianie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 8. okresowe spotkania z pielęgniarką szkolną,
 9. objęcie opieką dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  (np.: współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej).
 1. Organizacja pracy klasy „0”:
 1. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
 2. Do klasy „0” przeprowadza się rekrutację dzieci w wieku 5 lat na podstawie list sporządzonych przez Wydział ds. Obywatelskich UMiG w Bogatyni. Rekrutację przeprowadza się w kwietniu roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie uczęszczania dziecka do klasy „0”.
 3. Liczba dzieci w klasie „0” nie może przekroczyć 25, w wypadku zapisów większej liczby dzieci tworzy się dwa oddziały.
 4. Organizację pracy klasy „0” określa ramowy rozkład dnia:
 1. zajęcia z edukacji przedszkolnej rozpoczynają się o godz. 7.45 i trwają nieprzerwalnie do godz. 12:45, od poniedziałku do piątku,
 2. dzieci należące do obwodu szkoły przyprowadzane są przez rodziców lub dowożone w ramach sieci dowozów szkolnych,
 3. opiekę nad dziećmi dowożonymi pełnią wyznaczone osoby,
 4. wychowankowie klasy „0” mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej, dojście
  i powrót po spożyciu posiłku nadzorowane jest przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy,
 5. zajęcia klasy „0” odbywają się w gabinecie nr 1, sali zabaw, sali gimnastycznej lub na placu zabaw poza terenem szkoły.
 1. Główne zasady organizowania przebywania dziecka w klasie „0” :

1) organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci
w gabinecie nr 1,

2) organizowanie gier, zabaw i innych zajęć ruchowych  w sali zabaw, sali gimnastycznej oraz na placu zabaw poza terenem szkoły,

3) organizowanie wycieczek oraz spacerów poza teren szkoły,

4) umożliwienie skonsumowania drugiego śniadania w sali dydaktycznej oraz spożycie obiadu w stołówce szkolnej.

3. W klasie „0” sprawuje się opiekę, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły:

1) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,

2) po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, na posiłki udają się pod opieką wychowawcy świetlicy, od momentu opuszczenia gabinetu lub świetlicy szkolnej do zajęcia miejsca w autobusie opiekę sprawują osoby odpowiedzialne za dowozy uczniów,

3) w czasie zajęć poza szkołą dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela/nauczycieli.

4. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na następujących zasadach:

1) dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców do i z sali, w której odbywają się zajęcia,

2) dzieci idące do domu, po planowanych zajęciach odbierane są przez rodziców z korytarza bezpośrednio przy gabinecie nr 1, dzieci oczekujące na odwóz  autobusem szkolnym nadzorowane są przez osoby odpowiedzialne za dowożenie dzieci lub oczekują na odjazd w świetlicy szkolnej, dokąd trafiają pod opieką wychowawcy świetlicy,

3) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice informowani są poprzez komunikaty umieszczane w formie graficznej na tablicy ogłoszeń szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły,

4) nauczyciel oddziału przedszkolnego każdorazowo w formie pisemnej informuje rodziców uczniów o zmianach w harmonogramie zajęć,

5) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci,

6) dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego  mogą być zwolnione z zajęć tylko osobiście przez rodziców,

7) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę wskazaną i upoważnioną przez rodziców, upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny , może ono też być w każdej chwili odwołane bądź zmienione,

8)  upoważnienie, o którym mowa, rodzice dziecka składają podczas zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w ,,Karcie zapisu” bądź nauczycielowi grupy, do której uczęszcza dziecko,

9) upoważnione osoby odbierające dzieci powinny być znane wychowawcy,

10) osoby nieznane lub rzadko się pojawiające są legitymowane,

11) w przypadkach sporadycznego odbierania dziecka ze szkoły przez osobę upoważnioną, nauczyciel powinien być każdorazowo uprzedzany o tym fakcie telefonicznie lub osobiście przez rodziców,

12) rodzice mają obowiązek uprzedzać nauczyciela również w sytuacjach przyjścia po dziecko  innej niż wcześniej upoważnionej osoby. Osoba ta winna mieć przy sobie upoważnienie do odbioru w danym dniu dziecka, sporządzone w formie pisemnej i powinno zawierać oświadczenie rodziców , że biorą odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka,

13) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwo dziecka (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie),

14) w przypadku każdej odmowy wydania dziecka niezwłocznie zawiadamiany jest dyrektor szkoły, a szkoła podejmie wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

6. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą klasy „0”.

7. Obowiązki nauczyciela klasy „0” regulują przepisy prawa oświatowego oraz statut
szkoły.

 

 

DZIAŁ II

Rozdział 1

Cele i zadania szkoły

 

§  8. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym
i Programie Profilaktyki, które są opracowywane dla Zespołu Szkół i dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

 

§  9. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

 

§  10. Misja szkoły

 1. Jesteśmy szkołą :
 1. zapewniającą uczniom zdobycie gruntownej i rzetelnej wiedzy;
 2. pomagającą uczniom w rozwoju ich talentów;
 3. prowadzącą zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom w dalszych etapach kształcenia;
 4. oferującą naszym uczniom różnorodne działania wychowawcze i opiekuńcze;
 5. zapewniającą równość szans i sprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu uczniów;
 6. oferującą dobrze wyposażony i funkcjonalny gmach szkoły oraz bezpieczne, przestronne i zadbane otoczenie;
 7. wspierającą ducha partnerstwa między pracownikami szkoły, rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
 8. oferującą uczniom kontakty z rówieśnikami z Niemiec i Czech, co promuje przełamywanie barier kulturowych i językowych współpracujących narodów.

 

 

 §   11. Wizja szkoły

 1. Chcemy stworzyć szkołę, w której:
 1. uczniowie będą osiągali wysokie wyniki na sprawdzianie w szkole podstawowej oraz na egzaminach w gimnazjum organizowanych przez OKE,
 2. większość nauczycieli uzyska stopień nauczyciela dyplomowanego,
 3. szczególną opieką otoczy się uczniów zdolnych, będą oni w dalszym ciągu rozwijać swoje zdolności na kołach pozalekcyjnych , będą mieli indywidualny tok nauki,
 4. otoczymy specjalną opieką uczniów z rodzin ubogich i patologicznych, zapewniając im w szkole dożywianie, zakup podręczników szkolnych, poddając ich różnym terapiom
  i działaniom profilaktycznym,
 5. uczniowie mniej zdolni po przebadaniu przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną będą mieli szansę wyrównania braków na zajęciach wyrównawczych, będą mieli obniżony poziom wymagań edukacyjnych oraz  będą mogli uczęszczać do klas integracyjnych,
 6. zapewniamy równość szans i sprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu wszystkich uczniów,
 7.  będziemy otwarci na działalność kulturalną dla społeczności lokalnej,
 8. będzie systematycznie przybywało pomocy naukowych, sprzętu elektronicznego
  i sportowego.

 

Rozdział 2

Model absolwenta Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie

 

§  12. 1. Absolwent Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie to obywatel Europy XXI wieku, który:

1) w swoim postępowaniu dąży do prawd,

2) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

3) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 1. Absolwent Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu.
 2. Absolwent Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie to człowiek:

1) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

2) twórczo myślący,

3) umiejący skutecznie się porozumiewać,

4) umiejący stale się uczyć i doskonalić,

5) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

 1. Absolwent Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie  to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.
 2. Absolwent Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

Rozdział 3

 Rozwój młodzieży

 

§  13. 1. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

 1. W szczególności Szkoła:

1) Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły.

2) Zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze, sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań.

3) Z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:

 1. organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności  turystyczno – krajoznawczej,
 2. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,
 3. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku,  państwie,  narodzie i społeczeństwie,
 4. zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
 5. umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

4) Zapewnia uczniom kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

5) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

6) Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.

7) Kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

8) Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

9) Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania.

10) Tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym.

11) Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej
i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury.

12) Zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.

 1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
 2. Działania szkoły dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3) tworzeniu warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5) zarządzania szkołą i placówką.

 

§  14. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów wybitnie zdolnych.

 

§  15. Szkoła kładzie  duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania  wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

Rozdział 4

Indywidualne nauczanie

 

§  16. 1. Indywidualnym nauczaniem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 1. Opinie do indywidualnego nauczania tych dzieci wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
 2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

DZIAŁ III

Rozdział 1

Sposoby realizacji zadań  opiekuńczych i wychowawczych szkoły

 

§  17. 1. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.

 1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami
  w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

§  18. 1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli oddział przedszkolny, do ukończenia szkoły, lub do 18 roku życia, do kiedy podlegają obowiązkowi szkolnemu.

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową do ukończenia gimnazjum lub do 18 roku życia, do kiedy podlegają obowiązkowi szkolnemu.
 2. Podstawą wpisania dziecka lub ucznia do ewidencji szkoły jest zameldowanie dziecka w obwodzie szkoły. Dziecko może być przyjęte spoza obwodu szkolnego w przypadkach:
 1. jeśli jest to dziecko nauczyciela uczącego w tej szkole;

2) jeśli rodzice dziecka/ucznia mieszkają czasowo w obwodzie szkoły.

 1. Podstawą do skreślenia dziecka lub ucznia z księgi ewidencji szkoły jest zawiadomienie o przyjęciu  do szkoły nadesłane przez dyrektora tej szkoły, w której obwodzie zostało ono zameldowane.
 2. Dyrektor wyraża zgodę na uczęszczanie dziecka lub ucznia do szkoły poza obwodem lub uczęszczanie do szkoły spoza obwodu.
 3. W przypadkach uzasadnionych, na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły może odroczyć dziecko od spełniania obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż o 1 rok.

 

§  19. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres nauki.

 1. Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczych.

 

§  20. Rodzice mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek
w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców uczniów danej klasy.

 

§   21. 1. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną nad uczniami w formach:

1) realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy,

 1. określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia,
 2. przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły,
 3. zawartych w szkolnym Programie Profilaktyki.
 1. Szkoła sprawuje opiekę medyczną i zdrowotną nad uczniami w następujący sposób:

1) zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyki i promocji zdrowia w siedzibie szkoły wykonuje pielęgniarka szkolna zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi.

2) zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej ustalony jest na podstawie porozumienia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

3) szczegółowy zakres działań pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy.

 

§  22. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno
- wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez w szczególności:

1) realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w § 120 niniejszego Statutu,

2) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:

 1. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
 2. różnorodność zajęć w każdym dniu,
 3. niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga lub na wniosek nauczyciela.

3) pełnienie dyżurów przez nauczycieli,

4) zasady organizacyjno – porządkowe. Harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia wicedyrektor, dzieląc Szkołę na rejony:

 1. Szkoła (stara część)                –            korytarz górny,
 2. Szkoła(stara część)                 –            korytarz dolny,
 3. Szkoła (nowa część)               –            korytarze,
 4. Rejon zewnętrzny                    –            podwórka szkolne.

5) dyżury nauczycieli (rozpoczynają się o godz. 750, a kończą po ostatniej lekcji),

6) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach informatyki, języków obcych oraz na lekcjach wychowania fizycznego, wymagających podziału na grupy,

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i  ogrzewanie pomieszczeń szkolnych,

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami,

9) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny,

10) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia,

11) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego i współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym,

12) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie,

13) kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli tych obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej 1 raz w roku),

14) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp,

15) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

16) ogrodzenie terenu szkoły,

17) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień,

18) zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,

19)  dostosowanie sprzętu szkolnego do warunków antropometrycznych uczniów,

20) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych,

21) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich (otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką),

22) wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności: sekretariatu szkoły, pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,

23) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących,

24) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły. Szczegóły określa Regulamin wycieczek szkolnych,

25) przeszkolenie wyznaczonych nauczycieli i pracowników administracji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

§  23. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną
 i materialną:

 1. Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga szkolnego,
 5. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do domu,
 6. kierowanie do poradni specjalistycznej,
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
 1. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 1. udzielanie pomocy materialnej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  i Urzędem Miasta i Gminy,
 2. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji Narodowej.
 1. Uczniowie zdolni otaczani są opieką, a w szczególności:
 1. umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, i olimpiad,
 3. nawiązuje się współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi ( uczelniami wyższymi)
  w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego,
 4. organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności,
 5. kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
  w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim,
 6. dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia,
 7. indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

 

§   24. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki w szczególności poprzez:

1) realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy ze służbą zdrowia i psychologami;

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

5) działania pedagoga  szkolnego;

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

 

§ 25. 1. Szkolny Program Profilaktyki opracowuje pedagog szkolny w porozumieniu
z nauczycielami i rodzicami uczniów.

 1. Szkolny program profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.

 

§  26. 1. Szkolny Program  Profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców. Po jego zatwierdzeniu wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom .

 1. Jeżeli Rada Pedagogiczna w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Rodziców w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.
 3. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom.

 

Rozdział 2

Pedagog szkolny

 

§ 27. Do kompetencji i zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
a także wspieranie mocnych stron ucznia;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom;

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;

10) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad
w zakresie wychowania.

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

12) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

13) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

14) przewodniczenie Zespołom ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

15) realizacja zadań przypisanych Zespołom;

16) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§   28. Organizacja pracy pedagoga:

1. W celu realizacji zadań pedagog szkolny wykonuje między innymi następujące zadania:

1) posiada roczny plan pracy, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska;

2) zapewnia w tgodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się znim zarówno uczniów, jak i ich rodziców;

3) współdziała na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych;

4) współdziała z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;

5) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań;

6) prowadzi następującą dokumentację

 1. dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania;
 2. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;
 3. ewidencję uczniów z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi  dysfunkcji i specyficznych potrzeb edukacyjnych.

2. Pedagog szkolny kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego oraz podejmuje wszystkie działania związane z realizacją tego obowiązku.

 

Rozdział 3

 Logopeda szkolny i doradca zawodowy

 

§   29.  Kompetencje i zadania logopedy szkolnego:

1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

5) udzielanie instruktaży nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

6) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej;

7) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

8) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

9) organizacja i opieka nad gabinetem pedagoga-logopedy;

10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§   30. 1.  Zadania i obowiązki doradcy zawodowego:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno –zawodowego;

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

6) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

 1. Godziny pracy doradcy zawodowego wraz z numerami telefonu do kontaktu umieszcza się na parterze szkoły  oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§   31. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które są koordynowane przez Samorząd Uczniowski. 

 

§ 32. 1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie.
 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia lub rodzica Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły.

 

§    33. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

 

 

DZIAŁ IV

Rozdział 1

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

 

§  34 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) z rodzicami;

2) pedagogiem;

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców;

2) ucznia;

3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) specjalisty;

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

 1. wybitnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. niedostosowania społecznego;
 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się ;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. choroby przewlekłej;
 8. zaburzeń psychicznych;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;
 13. odmienności kulturowej.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

6) zajęć terapeutycznych;

7) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

8) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

9) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

10) porad dla uczniów;

11) klas terapeutycznych;

12) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

8. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

9. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką.

10. W szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

11. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

12. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

13. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.

14. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badać przyrost wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

16. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

1) korekcyjnokompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 uczniów;

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

4) Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

17. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

18. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

19. Dla uczniów uzdolnionych prowadzi się zajęcia rozwijające uzdolnienia.

20. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

21. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz  nauczyciela wspomagającego .

22. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog,  logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

23. W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonuje Zespół d.s. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zasady pracy zespołu określa regulamin.

 

Rozdział 2

Organa szkoły

 

§  35. Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół,
 2. Rada Pedagogiczna (RP) Zespołu Szkół,
 3. Rada Rodziców (RR) Zespołu Szkół,
 4. Samorząd Uczniowski (SU) Zespołu Szkół

 

§  36. W Zespole Szkół  powołuje się:

1) Rzecznika Praw Ucznia;

2) Oddziałowe  Rady Rodziców;

3) Wicedyrektora .

 

§  37. Każdy z wymienionych w § 36 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

§ 38. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych  organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.

 

§  39. Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje Organów Szkoły.

 

§  40. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) wicedyrektor;

2) główny księgowy.

2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.

3. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydział czynności (zadań, uprawnień i odpowiedzialności) zgodnie z potrzebami i organizacją  Szkoły.

 

 

DZIAŁ VI

Rozdział 1

Kompetencje organów szkoły

 

§  41. Dyrektor Szkoły:

 1. kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego;
 2. jest osobą działająca w imieniu pracodawcy;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę.

 

§  42. W przypadku powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się  wicedyrektorowi.

 

Rozdział 2

Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły

 

§  43. 1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.

 1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

2) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:

3) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego  i wychowawczego poziomu Szkoły,

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady,

5) realizuje uchwały  Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

6) udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji,

7) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorem oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami w celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez:

 1. opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 2. badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art. 33 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty,
 3. badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach
  i egzaminach zewnętrznych,
 4. dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami ,
 5. kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych,
 6. prowadzenie obserwacji zajęć,
 7. ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań,
 8. upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły zapisanych w Dziale II Rozdziale 1 niniejszego Statutu,
 9. zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności,
 10. wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach,
 11. organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych,
 12. wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami
  i stowarzyszeniami,
 13. wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
 14. gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli , celem dokonywania oceny ich pracy,
 15. przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły,
 16. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,
 17. Przedstawia Radzie Pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 18. dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 19. podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego,
 20. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
 21. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole,
 22. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji , w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 23. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych,
 24. corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym;
 25. planuje zakup do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz gospodaruje tymi podręcznikami i materiałami,
 26. określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 1. sprawuje opiekę nad uczniami:
 1. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
 2. przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; organizuje nabór uczniów do Szkoły,
 3. udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki — na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 4. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w  Statucie Szkoły,
 5. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu;
 6. organizuje stołówkę szkolną,
 7. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do ,,wyprawki szkolnej”,
 8. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne działania prozdrowotne.
 1. Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
 2. Organizuje działalność Szkoły:
 1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych,
 3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 4. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki szkoły,
 5. organizuje świetlicę szkolną dla uczniów dojeżdżających lub dla uczniów, którzy są zmuszeni pozostać dłużej w szkole z powodów organizacji pracy rodziców,
 6. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym,
 7. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 8. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,
 9. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły,
 10. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 11. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 12. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku,
 13. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze,
 14. organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,
 15. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły,
 16. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
 17. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 18. zasięga opinii rady pedagogicznej przy określaniu warunków realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne: 
 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły,
 2. powierza funkcje wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę,
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
 4. dokonuje okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych
  w placówce na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu
  o ustalone przez siebie kryteria oceny,
 5. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
 6. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
  i innych pracowników  Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 7. udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kpa,
 8. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
 9. wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli,
 10. wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 11. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
 12. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
 13. decyduje o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
  w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,
 14. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole,
 15. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 16. występuje z urzędu w obronie nauczyciela , gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone,
 17. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,
 18. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 1. Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. Współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. Reprezentuje Szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej  działalności Szkoły.

 

§ 44. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

§   45.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

§  46. 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności,

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

3) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,

5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu,

8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

2)  opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych,

3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) opiniuje projekt finansowy szkoły,

5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły,

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza,

7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,

8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy,

9) opiniuje tygodniowy plan lekcji,

10) opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego,

11) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum,

12) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze,

13) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym rozkład zajęć edukacyjnych,

14) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata,

15) opiniuje propozycje dyrektora dotyczące szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego,

16) opiniuje wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania, organizowanych przez dyrektora szkoły za zgodą organu prowadzącego.

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole,

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,

3) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły,

4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego,

5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli,

6) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała,

7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły,

8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli,

10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanych nad szkołą przez organ sprawujący nadzorów pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Rozdział 3

Rada Rodziców w szkole

 

§  47. Rada Rodziców jest organem Szkoły. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

 

§  48. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.

 

§  49. Wybory reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

 

§  50. W wyborach , o których mowa w § 49, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

§ 51. 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły,

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

 

§ 52. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa  Regulamin Rady Rodziców.

 

§  53. Kompetencje Rady Rodziców

1. Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1) Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści
i działania  o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,

2) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów , o których mowa w punkcie 1 a. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. Rada Rodziców opiniuje :

 1. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
 2. formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego,
 3. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole,
 4. podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń,
 5. wzór jednolitego stroju , w przypadku jego wprowadzenia.

4. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

5. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż . Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego . Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania . Opinie powinny być wyrażone na piśmie.

6. Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych. Może także delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 

 

§  54. Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców.

Oddziałowe Rady Rodziców:

1) zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,

2) wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,

3) reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,

4) występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,

5) występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale,

6) uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.

 

§  55. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.

 

§ 56. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie  danej Szkoły.

 

§ 57. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z organów Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział 4

Samorząd Uczniowski w szkole

 

§ 58. Samorząd Uczniowski ma prawo do:

1) przedstawienia  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły,

2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

3) organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów,

4)  redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,

6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

7) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

8) zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień ,

9) występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom ,

10) udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.

 

§  59. W Zespole Szkół może być powołana Rada Szkoły.

Rozdział 5

Rzecznik Praw Ucznia

 

§ 60. W Zespole Szkół działa Rzecznik Praw Ucznia. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni pedagog szkolny zatrudniony w Zespole Szkół. Rzecznik Praw Ucznia pełni swoją funkcję społecznie i działa na zasadach określonych w Regulaminie Rzecznika Praw Ucznia.

 

§  61. Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach między uczniami a nauczycielami lub Dyrekcją Szkoły.

 

§  62. Zasady współpracy organów Szkoły:

1) Wszystkie organa Szkoły  współpracują w duchu  porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów , może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie,  nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

2) Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

3) Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących , oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.

4) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje : Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

5) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.

6) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym zebraniu plenarnym , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

7) Rodzice i nauczyciele współdziałają  ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

8) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły.

 

§  63. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły :

1) Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.

2) Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron , zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

3) Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.

4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.

5) Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny.

6) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pracy.

7) W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.

8) Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie , jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela.

9) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów  lub Dyrektora Szkoły.

10) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron , zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

11) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.

12) O swojej decyzji Zespół Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.

13) Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

 

 

DZIAŁ VII

Rozdział 1

Organizacja Szkoły

 

§  64. Forma organizacyjna Szkoły

Zespół Szkół  jest jednostką budżetową. Zasady finansowania działań  szkoły określają odrębne przepisy. Są to przepisy ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniach wykonawczych.

 

§  65. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej

1) Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.

2) Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Zespole Szkół.

3) Zajęcia w szkole prowadzone są według następujących zasad:

 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;
 2. czas pracy pedagoga szkolnego, bibliotekarza, wychowawcy świetlicy wynosi pełne godziny zegarowe, czyli 60 minut;
 3. zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się według pełnych godzin zegarowych.;
 4. w toku nauczania indywidualnego;
 5. w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań;
 6. w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym:  wycieczki;
 7. jako zajęcia turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.

4) Przerwy lekcyjne trwają 10 minut,  przerwy obiadowe po 4. i 5. lekcji po 15 minut.

5) Dyrektor Szkoły na wniosek  Rady Rodziców  może  wzbogacić proces dydaktyczny o  inne formy nie wymienione w pkt. 3.

6) W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

§  66. W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

 

§  67. Formy współpracy Szkoły z rodzicami

1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami:

 1. zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,
 2. udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
 3. przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
 4. rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.

2) Współdziałanie w zakresie:

 1. doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
 2. poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
 3. zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.

3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:

 1. za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców,
 2. za pośrednictwem Rady Rodziców.

4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

 1. rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów,
 2. poznania środowiska rodzinnego,
 3. zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach
  i problemach.

5) Spotkania z rodzicami :

 1. przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
 2. ustalenie form pomocy,
 3. wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
 4. wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,
 5. współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
 6. omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,
 7. zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),
 8. udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach,  imprezach  sportowych, spotkaniach międzynarodowych,
 9. zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów.

6) Indywidualne kontakty:

 1. wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
 2. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
 3. udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
 4. udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 5. obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji
  z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

 

§ 68. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 1. Części, na które dzieli się rok szkolny w Zespole Szkół, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania.

 

§  69. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

 

§ 70. 1. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

 1. Lider WDN opracowuje roczny plan WDN- Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

 

§ 71. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 72. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

 

§ 73. 1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno
- wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej.

 1. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1, mogą mieć  formę zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu w strukturze ponadklasowej lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

 

Rozdział 2

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 

§ 74. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

1) Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.

2) Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

3) W szczególności w szkole mogą być prowadzone zajęcia w ramach indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki. Szczegóły organizacji takich zajęć zawiera Regulamin ITN i ITU zatwierdzany przez Plenarną Radę Pedagogiczną. 

 

§ 75. Indywidualny tok nauki

1) Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.

2) Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

 1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,
 2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/półrocza.

3) O przyznanie ITN uczeń może ubiegać się po upływie co najmniej jednego roku nauki a
w uzasadnionych  przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4) Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5) Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

 1. uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
 2. rodzice niepełnoletniego ucznia,
 3. wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.

6) Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

7) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

8) W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

9) Dyrektor Szkoły zezwala na ITN po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

10) Zezwolenie na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego.

11) Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

12) Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

13) Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

14) Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

15) Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym półroczu lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych
  z nauczycielem.

16) Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub
2 godziny co dwa tygodnie.

17) Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

18) Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

19) Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

20) Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

21) Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

22) Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację
o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

§  76. Indywidualny tok uczenia

1) Każdy uczeń Zespołu Szkół przygotowujący się do udziału w olimpiadzie przedmiotowej lub tematycznej może przystąpić do szkolnego systemu ITU (Indywidualny Tok Uczenia ),przy czym w trakcie przygotowań do etapu pierwszego olimpiady do systemu ITU mogą przystąpić jedynie uczniowie piszący pracę konkursową pod kierunkiem promotora.

2) Indywidualny Tok Uczenia się jest inną formą realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, umożliwiającą rzetelne przygotowanie się uczniów do udziału w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych.

3) Uczeń Zespołu Szkół, który przystąpi do systemu ITU:

 1. ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas pisania pracy konkursowej pod kierunkiem promotora;
 2. ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas przygotowania do etapu okręgowego lub centralnego olimpiady, przy czym limit ten zwiększa się o dodatkowy dzień w przypadku zakwalifikowania się do więcej niż jednej olimpiady (1 dzień na każdą kolejną olimpiadę);
 3. w porozumieniu z nauczycielami obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustala indywidualny harmonogram zaliczeń sprawdzianów i prac kontrolnych podczas przygotowań do wszystkich etapów olimpiady (dotyczy to również dni, podczas których uczeń jest obecny w szkole).

4) W szczególnie uzasadnionych  przypadkach Dyrektor Szkoły może zwiększyć limit,
o którym mowa, jeżeli uczeń zakwalifikował się do kilku finałów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

5) Dyrektor Szkoły indywidualnie ustala limit dni na przygotowanie do etapu międzynarodowego olimpiady.

6) Uczeń, który nie wywiąże się z podjętych  zobowiązań (tzn. przystąpi do systemu ITU, a nie weźmie udziału w olimpiadzie  lub nie odda pracy konkursowej lub też nie wywiąże się
z obowiązku zaliczeń według indywidualnego harmonogramu), nie ma  prawa ubiegać się o ITU w kolejnym  roku szkolnym, ponadto jego śródroczna ocena zachowania zostanie obniżona.

7) Szczegółowe zasady organizacyjne szkolnego systemu opisane są w Regulaminie ITU.

 

§  77. 1. Biblioteka szkolna jest:

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 1. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, zadania biblioteki, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
 3. Szczegółowe zadania bibliotekarza ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
 4. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

§  78.  Zespoły przedmiotowe nauczycieli.

 1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
 1. humanistyczny,
 2. matematyczno-przyrodniczy,
 3. edukacji wczesnoszkolnej,
 4. wychowania fizycznego.  
  1. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, których pracom przewodniczy lider zespołu.
  2. Zadania i plan pracy zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, we wrześniu każdego roku szkolnego, lider zespołu.
  3.  Przewodniczący zespołu prowadzi dokumentację pracy zespołu.

 

 

 

Rozdział 3

Wicedyrektor szkoły

 

§ 79. 1. Po zasięgnięciu opinii Plenarnej Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektora  Szkoły.

 1. Zakres obowiązków wicedyrektora:

1) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi nauczycielami, m. in.:

 1. udzielanie instruktażu młodym nauczycielom,
 2. obserwacje lekcji i innych form zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,
 3. kontrola pracowni przedmiotowych,
 4. formułowanie zaleceń i kontrola ich realizacji,
 5. przedstawianie spostrzeżeń z obserwacji na zebraniach  Rady Pedagogicznej,
 6. gromadzenie informacji o pracy pedagogicznej nauczycieli.

2) Sporządzanie tygodniowego planu lekcji.

3) Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

4) Nadzorowanie spraw dotyczących:

 1. zaopatrzenia nauczycieli w aktualne programy nauczania,
 2. zaopatrzenia Szkoły w pomoce naukowe,
 3. prenumeraty czasopism,
 4. olimpiad, konkursów i zawodów.

5) Prowadzenie ewidencji nieobecności nauczycieli.

6) Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

 1. Sprawdzanie wykazów godzin ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo płatnych. Sporządzanie wykazów płatnych zastępstw i ich akceptowanie do wypłaty.
 2. Nadzorowanie, koordynowanie i analizowanie pracy wychowawczej w Szkole:
 1. analiza pracy wychowawców,
 2. profilaktyka niedostosowania społecznego i resocjalizacja,
 3. wycieczki szkolne i turystyka,
 4. nadzór nad działalnością samorządu szkolnego i innych organizacji młodzieżowych,
 5. koordynowanie przebiegu imprez szkolnych — apeli, akademii i innych,
 6. dokonywanie oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego.
 1. Udostępnianie materiałów do kroniki szkolnej.
 2. Egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, m. in. nadzorowanie dyżurów międzylekcyjnych.
 3. Opracowywanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, planu pracy szkoły i kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
 4. Kontrola dokumentacji szkolnej:
 1. dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen,
 2. rozliczeń godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowo płatnych oraz godzin nieprzepracowanych,
 3. planów pracy i sprawozdań Samorządu Szkolnego,
 4. dokumentacji dotyczącej wycieczek szkolnych,
 5. doraźnych zmian planu lekcji z powodu nieobecności nauczycieli.
 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami.
 2. Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.
 3. Koordynacja współpracy międzynarodowej szkoły.

DZIAŁ VIII

Rozdział 1

Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej

 

§  80. Członek społeczności szkolnej

1) Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób.

2) Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

 

§  81. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

 

§  82. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

 

§  83. Traktowanie członków społeczności szkolnej.

1) Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2) Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3) Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

4) Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

 

§  84. Każdy uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,

2)  maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania,

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,

8)  reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy,

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,

12) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły,

13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,

14) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej,

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i zajęciach komputerowych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.

18) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 

§  85. W ostatnim tygodniu nauki uczeń klasy III gimnazjum ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

 

§ 86. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.

 

§  87. W szczególności, każdy uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie,

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego,

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

 1.  okazywania szacunku kolegom,
 2. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
 3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
 4. okazywania szacunku dla pracowników szkoły i nauczycieli.

6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, zachowania porządku i czystości na terenie szkoły,

7) przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu,

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,

9) usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad,

10) zwrócić wypożyczone z biblioteki książki najpóźniej do 10 czerwca każdego roku szkolnego,

11) w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki ma obowiązek odkupić ją lub zwrócić inną o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem,

12) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych,

13) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole,

14) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,

15) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających,

16) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe
z przyczyn od nich niezależnych,

17) przestrzegać zasad higieny osobistej,

18) w dni powszednie zakładać schludny i wygodny strój uczniowski zakrywający w sposób naturalny ciało (bez głębokich dekoltów, zakryte plecy i brzuch, odpowiednia długość spódnicy, spodnie nie krótsze niż do kolan),

19) podczas uroczystości szkolnych zakładać strój galowy (dziewczęta: granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka, chłopcy: granatowe lub czarne spodnie i biała koszula).

 

§  88. Uczniom nie wolno:

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,

2) wnosić na teren szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,

6) palić papierosów na terenie szkoły,

7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,

8) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły,

9) zapraszać obcych osób do szkoły,

10) przychodzić do szkoły z ostrym makijażem, ufarbowanymi włosami.

 

§ 89. 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

 1. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody.

 

§  90. Wszyscy uczniowie  Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

 

Rozdział 2

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych
w Zespole Szkół

 

§ 91 1.Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub dyrektora szkoły. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.

4. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych uczniów.

5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do tygodnia po okresie obejmującym dni  opuszczonych zajęć edukacyjnych.

6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

8. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
 w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.

9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).

10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko
i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

11. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.

12. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

13. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca).

14. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.

15. W przypadku opuszczenia przez ucznia 30 % zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.

16. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.

17. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

18. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.

19. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 20 godzin zajęć dydaktycznych (suma 60 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 20 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę przeniesienia do innej szkoły.

20. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 20 godzin bez usprawiedliwienia (suma 80 godzin) rozpoczyna procedurę przeniesienia do innej szkoły

21. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

 

 

 

DZIAŁ IX

Rozdział 1

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

§  92. Postanowienia ogólne

1) Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia,
 3. projekt edukacyjny.

2) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie Szkoły.

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji  o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

5) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 3. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 5. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
  w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod w pracy  dydaktyczno – wychowawczej.

5) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.

6) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
 2. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,
 3. udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec ucznia,
 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , według skali i w formach przyjętych w Szkole,
 3. ustalanie półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali opisanej dalej,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,
 5. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 6. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 7. ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego,
 8. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 9. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i  trudnościach ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia  w nauce i zachowaniu.

8) Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

§  93. W wewnątrzszkolnym   ocenianiu przyjęte są następujące zasady:

1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.

2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.

3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.

4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

§  94. Jawność oceny.

1) Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

2) Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
 4. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 5. warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

3) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na życzenie (rodzice podczas cotygodniowych konsultacji indywidualnych nauczycieli w szkole -zgodnie z harmonogramem konsultacji). Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców udostępniana jest dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego.

 

§  95. Uzasadnienie oceny ucznia na wniosek rodziców:

1) Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę na wniosek rodzica.

2) Wniosek rodzica lub prawnego opiekuna może dotyczyć oceny śródrocznej lub końcoworocznej.

3) Wniosek składa rodzic w formie pisemnej, podając imię i nazwisko ucznia, klasę, przedmiot, z którego chce uzyskać uzasadnienie oceny (wniosek musi być uzasadniony).

4) Pisemny wniosek rodzic kieruje do dyrektora szkoły i składa w sekretariacie szkoły
w terminie 3 dni od daty rady klasyfikacyjnej.

5) Odpowiedź rodzic otrzymuje w ciągu tygodnia od daty wpłynięcia pisma.

6) Uzasadnienia oceny dokonuje nauczyciel przedmiotu w formie pisemnej w przewidzianym terminie.

7) W uzasadnieniu nauczyciel podaje wyniki prac kontrolnych, oceny z odpowiedzi ustnych oraz wyniki testów podnoszących ocenę na wniosek ucznia.

8) Uzasadnienie oceny odbiera rodzic osobiście w sekretariacie szkoły po upływie tygodnia od daty złożenia wniosku.

 

§  96.  Tryb oceniania i skala ocen. 

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

stopień celujący                       -             6   -   cel

stopień bardzo dobry            -             5   -   bdb

stopień dobry                            -             4   -  db

stopień dostateczny -                           3   -  dst

stopień dopuszczający          -             2   -  dop

stopień niedostateczny        -             1   -  ndst

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu niedostatecznym. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są pozostałe oceny.

 1. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  tylko w  bieżącym ocenianiu oraz „np” - nieprzygotowanie ucznia do zajęć, „nb” – uczeń nieobecny na zajęciach, „+” – aktywność ucznia na zajęciach.
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej przyjmuje się również wymienioną skalę ocen cząstkowych w ocenianiu bieżącym. Ocena roczna jest oceną opisową.
 3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
 4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
 5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1) Prace pisemne:

a)     kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;

b)     klasówka, test (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

2) Praca i aktywność na lekcji.

3) Odpowiedź ustna.

4) Praca projektowa, doświadczenie.

5) Praca domowa.

6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji (zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń).

7) Twórcze rozwiązywanie problemów.

 1. Na wybranych zajęciach lub do wybranych zadań nauczyciel może stosować ocenianie kształtujące (OK).
 2. W dzienniku lekcyjnym oceny cząstkowe z prac klasowych, testów, sprawdzianów sa zapisywane przy użyciu czerwonego koloru.

 

Rozdział 2

Ocenianie śródroczne

 

§ 97. Ocena bieżąca.

1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie.

2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu.

3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę (ustnie lub pisemnie), daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne i jak się daje uczyć, aby osiągnąć sukces (OK).

4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.

5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.

6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut.

7) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.

 

§  98. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela.

2) Pisemne prace klasowe ,testy, obejmują większe partie materiału ( np. rozdział), trwają jedną godzinę lekcyjną i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.

3) Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr.

4) Praca klasowa musi być zapowiedziana uczniom z co najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem. Powinna być zapisana ołówkiem w dzienniku lekcyjnym na dany dzień.

5) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.

6) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.

7) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4.

8) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych np. testów.

9) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 30 % zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.

10) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% + dodatkowe zadanie     -             stopień celujący

100% - 90%                                       -             stopień bardzo dobry

89% - 75%                                         -             stopień dobry

74% - 50%                                         -             stopień dostateczny

49% - 35%                                         -             stopień dopuszczający

poniżej 35%                                      -             stopień niedostateczny

 

§  99. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

1) Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej
w przedmiotowych  zasadach oceniania.

2) Nauczyciel zaznacza „dozwolone” nieprzygotowanie w dzienniku lekcyjnym za pomocą symbolu określonego w przedmiotowych zasadach oceniania („-„, „np”).

3) Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

4) Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).  Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

§  100. Wymagania edukacyjne

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez nauczycieli.

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

3. Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie,
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela,
 3. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu powiatowym , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata wojewódzkiej, ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez  nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności  (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
 2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności    (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych)
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności .

4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia. Dotyczy to ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inna opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania,

4) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

4.Uczeń posiadający orzeczenie lub opinię (pkt 3), który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidulanych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dokonanych przez nauczycieli
i specjalistów ma dostosowane wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości rozwojowych.

5. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do końca ukończenia szkoły podstawowej.

6. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty, którzy w szkole wykonują zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia może być wydana opinia
o dostosowaniu wymagań edukacyjnych uczniowi gimnazjum.

7. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje go wraz z uzasadnieniem i opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

9. Uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. Dyrektor nie zwalnia ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, których-jak stwierdza lekarz w opinii-uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie jest udzielane na czas określony w opinii.

10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w punkcie 10 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, to w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w pkt 10 jest zobowiązany być obecny na lekcji lub w świetlicy albo bibliotece szkolnej, jeżeli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne, uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

14. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

15. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

16. Projekt edukacyjny realizuje zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu edukacyjnego,

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie jego etapów,

3) wykonanie zaplanowanych działań,

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

17. Projekt edukacyjny może obejmować treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza treści.

18. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela, o których mowa w punkcie 16,

2) czas realizacji projektu edukacyjnego,

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

19. Na początku roku wychowawca oddziału informuje uczniów i ich rodziców
o warunkach realizacji projektu, o których mowa w punkcie 18.

20. Temat projektu oraz udział ucznia w realizacji projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

21. W kryteriach oceniania zachowania wewnątrzszkolnego uwzględnia się udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

22. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w tych działaniach wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

23. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,  zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją  rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

 

Rozdział 3

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

§ 101. 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

 1. śródrocznej i rocznej,
 2. końcowej.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

 1. I półrocze - do końca stycznia
 2. II półrocze - do końca roku szkolnego

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec II półrocza.

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  W klasach I-III szkoły podstawowej:

1) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedna roczna ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

6. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu,

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

10. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia  klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

11. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Jeśli uczeń uczęszcza na religię i etykę, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana.

15. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Odnotowują ten fakt w dzienniku ołówkiem. Następnie wychowawca przekazuje kartkę z tymi ocenami dla ucznia do podpisu przez rodzica (prawnego opiekuna). Podpisane kartki uczeń oddaje wychowawcy.

16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo  wyższej,  Szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

17. W klasie VI szkoły podstawowej, w miesiącu kwietniu jest przeprowadzany sprawdzian. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą być ze sprawdzianu zwolnieni na wniosek rodziców, zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

18. Ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

Rozdział 4

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 

§  102. 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

2. Uczeń  może ubiegać się o podwyższenie  przewidywanej oceny  tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie,  o którą się ubiega, lub jest od  niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy Statutu Szkoły.

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych  przez  nauczyciela  form  poprawy, w tym konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni  po poinformowaniu uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. W  przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punkcie 4.1 i 4.2 wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.

7. Nauczyciel  przedmiotu  odnotowuje  na  podaniu  spełnienie  przez  ucznia  pozostałych  kryteriów,  wyrażając  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie 4. prośba ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony  do dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena  roczna nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§  103. Egzamin klasyfikacyjny

1) Uczeń może  być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2) Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w punkcie 1 absencji i odpowiedniej liczby ocen bieżących. Jeżeli uczeń ma wystarczającą liczbę ocen bieżących, może być klasyfikowany.

3) Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4) Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

5) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki , zajęć technicznych, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Egzamin  klasyfikacyjny dla  ucznia, o którym mowa w punktach  1, 2, 3, 4, przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych w obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły nauczyciela  takich  samych  lub pokrewnych  zajęć edukacyjnych.
 5. Egzamin  klasyfikacyjny dla ucznia, o którym  mowa w punkcie 5 przeprowadza komisja, powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor  Szkoły  albo  wicedyrektor  – jako  przewodniczący komisji,
 2. Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. W czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni  –  w  charakterze  obserwatorów  –  rodzice  ucznia.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 2. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni  –  w  charakterze  obserwatorów  –  rodzice  ucznia.
 3.  Z przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza się protokół  zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska nauczycieli,  o  których mowa w punkcie 11 lub skład komisji (w przypadku  ucznia, o którym mowa w pkt. 5), termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne  prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 6 może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo nieklasyfikowana”.
 6. Uzyskana w wyniku  egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest  ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 18 oraz § 104.
 7. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego końcowo-rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

§  104. Egzamin poprawkowy

1) Każdy uczeń , który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

2) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4) W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor– jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne , jako członek komisji, lub wychowawca klasy.

6) Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości ucznia.

7) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10) Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 105.

11) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może  przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

12) Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

13) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

14)  W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

15) Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej,  który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§  105. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1) Uczeń lub jego rodzice mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2) Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, która nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

4) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  § 104 pkt 1.

5) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia  przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6)  W skład komisji, o której mowa w pkt. 3) wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły albo wicedyrektor
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
 3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia  edukacyjne.

7) Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne ,z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10) Protokół, o którym mowa w pkt.8 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzian, o którym mowa pkt. 1 w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami

 

§  106. Ocena zachowania.

1) Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół.

2) Wychowawca  oddziału  na  początku każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich  rodziców  o warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania, a także  o  warunkach  i  sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie  otrzymania   wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. dbałość o mienie szkoły,
 7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 8. okazywanie szacunku innym osobom.

4) Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  się  według  następującej  skali,  z  podanymi skrótami:

 1. wzorowe                      -             wz
 2. bardzo dobre                            -             bdb
 3. dobre                             -             db
 4. poprawne                    -             popr
 5. nieodpowiednie        -             ndp
 6. naganne                        -             ng

5) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii:

 1. nauczycieli,
 2. uczniów danej klasy,
 3. ocenianego ucznia.

6) Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

7) Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program  nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

8) Uczeń lub jego rodzice mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9) Dyrektor Szkoły, w przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Komisja ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia.

10) W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor  Szkoły  albo  wicedyrektor  –  jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. pedagog,
 5. przedstawiciel  Samorządu  Uczniowskiego,
 6. przedstawiciel Rady Rodziców.

11) Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej.

12) Z posiedzenia  komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, ustaloną ocenę klasyfikacyjną  zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Rozdział 5

Tryb ustalania oceny zachowania dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w Zespole Szkół w Działoszynie

 

§  107. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 150 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku każdego półrocza. Jest on równoznaczny ocenie dobrej z zachowania.

 

§ 108. Skala ocen:

Wzorowe                      250 punktów

Bardzo dobre                200 punktów

Dobre                             150 punktów

Poprawne                    100 punktów

Nieodpowiednie         60 punktów

Naganne                        40 punktów

 

§  109. Punkty na plus:

1) Udział w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym i artystycznym, zawodach szkolnych

Etap szkolny                +10 p

Etap gminny                 +15 p

Etap powiatowy         +20 p

Etap wojewódzki       +25 p

2) Za  zajęcie w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym i artystycznym, zawodach na szczeblu szkolnym

1 miejsca                       +15 p

2 miejsca                       +10 p

3 miejsca                       +5 p

3) Za  zajęcie w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym i artystycznym, zawodach na szczeblu międzyszkolnym

1 miejsca                       +20 p

2 miejsca                       +15 p

3 miejsca                       +10 p

pozostałe                       + 5 p

4) Czynne pełnienie funkcji w szkole (raz na semestr)                  + 10 p

5) Czynne pełnienie funkcji w klasie (raz na semestr)                   + 10 p

6) Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej ( każdorazowo)               +5 p

7) Czynny udział w imprezie szkolnej ( każdorazowo)                  +15 p

8) Praca na rzecz szkoły, klasy nie wynikająca z obowiązków ucznia (np. za wykonanie pomocy naukowych – każdorazowo)                       +5 p

9) Pomoc kolegom w nauce ( raz na semestr)                     +5 p

10) Punktualność, brak spóźnień i wagarów ( raz na semestr)               +15 p

11) Kultura osobista ( raz na semestr, w tym kultura słowa , wzorowe zachowanie na lekcjach, szacunek dla osób starszych i kolegów )                        +20p

12) Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego do 20 p, w tym:

 1. za efekt końcowy:                  + 5 p,
 2. za wkład pracy ucznia:         + 10 p,
 3. prezentacja:                              + 5 p.

 

§  110. Punkty na minus:

1) Przeszkadzanie na lekcjach, w świetlicy i stołówce (każdorazowo) -5 p

2) Niewykonywanie poleceń nauczyciela, pracowników szkoły (każdorazowo) -5 p

3) Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły( każdorazowo) -10 p

4) Ubliżanie koledze( każdorazowo) -10 p

5) Zaczepki fizyczne (każdorazowo) -5 p

6) Bójka (każdorazowo) -10 p

7) Wulgarne słownictwo (każdorazowo) -10 p

8) Niszczenie wyposażenia szkoły (każdorazowo) -10 p

9) Niszczenie własności innych uczniów( każdorazowo) -10 p

10) Wyłudzanie pieniędzy(każdorazowo) -50 p

11) Kradzież na terenie szkoły (każdorazowo) -50 p

12) Palenie papierosów na terenie szkoły ( każdorazowo) -30 p

13) Picie alkoholu na terenie szkoły( każdorazowo) -50 p

14) Rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły( każdorazowo) -60 p

15) Zażywanie narkotyków na terenie szkoły( każdorazowo) -60 p

16) Namawianie do zażywania narkotyków ( każdorazowo) -60 p

17) Spóźnianie się na lekcje (raz w miesiącu):

Godziny             5-9    -             5p

10-19                        -             10p

20-29                         -             15p

30-39                         -             20p

40 i więcej                     -             25p

18) Wagary (raz w miesiącu):

Godziny            1-5         -             10p

6-10                           -             15p

11-15                           -             20p

16-20                            -             25p

21-25                           -             30p

26-30                            -             35p

31-35                           -             40p

36-40                               -             45p

41-45                            -             50p      itd. 

19) Znęcanie się nad innymi ( spłuczki , kocenie) każdorazowo –30p

20) Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą klasyfikacyjną.

21) Ocena może być zmieniona na radzie  klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych  informacji, pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

Rozdział 6

Promowanie i ukończenie szkoły

 

§ 111. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne  roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń klas I –III  szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie , z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców  ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:

1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

2) trudności i zaburzenia  komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji,

3) przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym indywidualnego nauczania,

4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania,

5) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się,

6) niedojrzałość fizyczna.

4. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6. Uczeń, który  w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczeń kończy Szkołę Podstawową, jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny  niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu w klasie VI.

9. Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć,  których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminów gimnazjalnych w klasie III.

10. Warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu. Egzamin obejmuje w części pierwszej-wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, w części drugiej- wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych, w części trzeciej-wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

11. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny jest zobowiązany zrealizować uczeń klasy drugiej gimnazjum. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym, realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Szczegółowe zasady i warunki wykonywania projektu edukacyjnego określa regulamin wewnątrzszkolny.

12. Egzamin gimnazjalny odbywa się w miesiącu kwietniu w terminie ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjna. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu powtarza klasę III.

13. Uczeń kończy Szkołę  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku  klasyfikacji  końcowej uzyskał  z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

14. Uczeń otrzymuje ocenę celującą z danego przedmiotu , jeżeli jest laureatem konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim, nawet wtedy, jeśli ta informacja dotarła do szkoły po radzie klasyfikacyjnej.

15. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

16. Rada Pedagogiczna  podejmuje  decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych  przez kuratora oświaty.

 

Rozdział 7

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

 

§ 112.  1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

3. Absolwentowi  szkoły podstawowej i gimnazjum wpisuje się na świadectwie szczególne osiągnięcia określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

4. Uczeń szkoły, który ukończył szkołę podstawową lub gimnazjum, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

5. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, otrzymuje zaświadczenie.

6. Każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymuje legitymację szkolną.

 

 

DZIAŁ X

Rozdział  1

Szkolne Zasady Wychowania

 

§  113. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna  zatwierdza Program Wychowawczy 

 

§  114. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 

§  115. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta  w Misji  Szkoły.  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

§  116. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1) pracy nad sobą,

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa,

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja,

4) rozwoju samorządności,

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska,

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą,

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

§  117. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy, będące kanonem zachowań ucznia:

Uczeń:

1) zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły,

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych,

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz świecie,

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem,

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów,

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:

 1. zasady kultury bycia,
 2. zasady skutecznego komunikowania się,
 3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 4. akceptowany społecznie system wartości.

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń,

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych,

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

 

§  118. W oparciu o Program wychowawczy Szkoły wychowawcy klas opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny.

 

Rozdział 2

Obowiązek szkolny

 

§  119. 1. Obowiązek szkolny obejmuje wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do ukończenia 18 roku życia.

2. Procedury postępowania w  przypadku  niespełniania obowiązku szkolnego.

1) Nauczyciel prowadzi systematycznie frekwencję uczniów i odnotowuje każdą nieobecność ucznia.

2) Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu 1 tygodnia po powrocie dziecka do szkoły w formie pisemnej.

3) Jeśli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca powiadamia o nieobecnościach rodziców -telefonicznie lub listownie. Rodzice proszeni są
o stawiennictwo w szkole i wyjaśnienia

4) Jeśli rodzic uchyla się od kontaktu z wychowawcą, wychowawca zgłasza ten fakt pedagogowi szkolnemu.

5) Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia w szkole.

6) Pedagog szkolny wraz z wychowawcą podejmują działania zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku przez ucznia.

7) Jeśli te działania nie pomagają, dyrektor szkoły wysyła do rodziców pisemne upomnienie i ostrzega ,że dalszym działaniem będzie skierowanie wniosku  o wszczęcie działania egzekucyjnego.

8) W przypadku dalszych zaniedbań zostaje wszczęte działanie egzekucyjne-grzywna nałożona na rodziców (art.121 ustawy o stepowaniu egzekucyjnym administracyjnym- Dz. U z 1996r  Nr 146 , poz. 680).

9) Kolejnym krokiem jest pisemne poinformowanie Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.

10) Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy zapobiegając tym demoralizacji ucznia.

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ XI

Nauczyczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 120. Zadania nauczycieli

1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2) Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
 2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika
  i poinformowanie o nim uczniów,
 3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,
 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia,
 7. prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach,
 8. wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia,
 9. aktywny udział w pracach Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych, do których nauczyciel należy,
 10. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, potwierdzone opinią poradni publicznej  w tym poradni specjalistycznej,
 11. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w  przedmiotowych   systemach  oceniania,
 12. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach,
 13. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą,
 14. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym,
 15. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów,
 16. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN,
 17. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej,
 18. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p,
 19. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia a także poszanowanie godności osobistej  ucznia,
 20. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 21. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,
 22. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną,
 23. uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zgodnie z poleceniem dyrektora).

3) W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska,
 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, realizowane w wymiarze 2. godzin tygodniowo,
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

4) Nauczyciel jest obowiązany rejestrować odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  pkt. 3.

5) Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6) Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań,
 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków,
 3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 4. udział w pracach Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 6. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym  oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
 7. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
 8. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
 9. realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 10. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 11. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 12. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 13. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy  tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału,
 14. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich,
 15. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach,
 16. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów,  wyjazdów na „ zielone szkoły”;
 17. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
 18. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru,
 19. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
 20. współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom,
 21. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji  z   wnioskami o udzielenie pomocy.

7) Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

8) Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 1. Prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen.
 2. Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy.
 3. Nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego.
 4. Wypisuje świadectwa szkolne.
 5. Wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

§  121. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

1) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2) Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż.,  a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3) Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez wicedyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru,
 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych,
 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji,
 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych,
 6. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw,
 7. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły,
 8. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora.

5) Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6) Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7) Nauczyciel jest zobowiązany do zaznajamiania uczniów, przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych i pomocach dydaktycznych w  pracowniach, z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu
i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

8) Jeżeli  stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, nauczyciel jest zobowiązany do nierozpoczynania zajęć.

9) Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

10) Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Przeciwpożarowej
w szkole.

11) Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie  wycieczek szkolnych obowiązującym w Szkole.

12) Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek (do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu),
 2. nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia na to pozwala , jest zobowiązany skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek- powiadomić dyrektora Szkoły,
 4. powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
 5. po skończonej lekcji  powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,
 6. uczniów chcących skorzystać z toalety zwalnia pojedynczo,
 7. przed rozpoczęciem lekcji  zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia,
 8. ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13) Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

14) Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

15) Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

16) Do podstawowych obowiązków nauczyciela jako pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

 

§ 122. Zakresy zadań na pozostałych stanowiskach pracy zawarte są w Regulaminie pracy obowiązującym w szkole.

 

§ 123. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne stanowiska pracy i stanowiska kierownicze. Po utworzeniu stanowiska pracy Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do opracowania zakresu zadań i kompetencji osób zajmujących te stanowiska.

 

§ 124. W  Zespole Szkół  funkcjonuje Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

 

 

DZIAŁ XII

Rozdział 1 Zasady rekrutacji

 

§  125. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

1) Do gimnazjum są przyjmowani uczniowie z obwodu szkolnego obejmującego wsie: Działoszyn, Posada, Bratków, Krzewina, Lutogniewie, Wyszków, Wolanów. Do 10 kwietnia danego roku szkolnego rodzice uczniów kończących szkołę podstawową składają w sekretariacie Zespołu Szkół karty zapisu ucznia do gimnazjum.

2) W placówce jest powoływana Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor wprowadza zarządzeniem regulamin pracy komisji. Komisja podaje do publicznej wiadomości liczbę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Listy osób przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości w publicznym miejscu w placówce ( nie wywieszać na drzwiach wejściowych – ochrona danych). Dotyczy to także postępowania uzupełniającego.

3) Do oddziału zerówki publicznej szkoły podstawowej i do oddziału pierwszego publicznego gimnazjum , którym ustalono obwód , dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Przyjęcia odbywają się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałych w tym obwodzie.

4) Dzieci i młodzież mieszkająca poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmowana jest na podstawie wniosku rodziców.

5) Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

6) Wniosek zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców i kandydata , a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. adres zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata , a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. wskazanie kolejności publicznych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

7) Rodzic dziecka nieprzyjętego/kandydat ma prawo w terminie 7 dni wystąpić do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia do wybranej placówki.

8) Przewodniczący jest zobowiązany sporządzić uzasadnienie w terminie 5 dni.

9)  Rodzic/kandydat w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia ma prawo złożyć odwołanie do dyrektora szkoły.

10) Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Koniecznie należy zawrzeć pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do sądu administracyjnego.

11. Jeśli przyjęcie w trakcie roku szkolnego ucznia będzie rodziło konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych np. podziału na grupy, a w efekcie zwiększania wydatków finansowych wymagana jest zgoda organu prowadzącego.

12. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem tej szkoły mogą być przyjęci do oddziału pierwszego szkoły podstawowej i gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły(wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów ).

 

Rozdział 2

Wycieczki szkolne

 

§  126. 1. W celu realizacji podstaw programowych szkoła wraz z Radą Rodziców organizuje dla uczniów wycieczki szkolne.

2. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z Regulaminem wycieczek szkolnych.

3. Wycieczki mogą odbywać się na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła - są to wycieczki przedmiotowe oraz integracyjno-wychowawcze.

4. Wycieczki mogą być wyjazdowe: do kina, do teatru, turystyczno-krajoznawcze oraz poznawcze np. do zakładów pracy.

5. Każda wycieczka ma ściśle określony cel, zgodny z podstawami programowymi dla danej klasy lub szkoły.

6. Wycieczki wyjazdowe są finansowane przez rodziców uczniów. Rada Rodziców gromadzi również fundusze w celu organizacji wycieczek szkolnych. Rodzice wraz z nauczycielami-wychowawcami uczestniczą w wycieczkach szkolnych, sprawując pomocniczą  funkcję opiekuńczą.

 

Rozdział 3

Kary i nagrody

 

§  127. Nagradzanie uczniów.

 Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie, 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych,

4) nienaganną frekwencję, 

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły. 

 

§  128. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

2) pochwała Dyrektora  Szkoły wobec klasy, 

3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły, 

4) dyplom uznania,

5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,

6) nagroda rzeczowa (np. książka).

 

§  129. W przypadku udowodnienia winy uczeń  może otrzymać karę za:  

1) nieprzestrzeganie zapisów statutu,

2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających,

4) palenie papierosów na terenie szkoły,

5) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia,

6) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 

 

§  130. Rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy,

2) upomnienie dyrektora Szkoły,

3) nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców,

4) nietypowanie  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy,

5) nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  dyrektora   na wniosek wychowawcy, 

6) przeniesienie do równoległej klasy,

7) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych,

8) skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły.

 

§  131. Przy stosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj i stopień  naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw  przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.

 

§  132. 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedna karę. 

2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

§  133. 1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 129 pkt 1: wysłuchania dokonuje wychowawca klasy, a udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 129 pkt 2–6:  wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły. Czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy. Z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują  Dyrektor  Szkoły,  uczeń  oraz wychowawca.

 

§  134. 1. O zastosowanej  karze  dyrektor  Szkoły  zawiadamia  na  piśmie  ucznia,  jeśli  jest  pełnoletni,  w  pozostałych   przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje.

2. Kary wymienionej w  § 129  pkt 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką  prawną  lub  faktyczną  uczeń  pozostaje  podczas  spotkania  na  terenie  szkoły  w  terminie  wskazanym  przez dyrektora. (Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje).

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

4. Zawiadomienie  o  ukaraniu  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia 
i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

 

§  135. 1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

4. Odwołanie wnosi się do dyrektora Szkoły , za pośrednictwem wychowawcy.

5. Odwołanie rozpatruje  Komisja w składzie: wychowawca i pedagog  szkolny  w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do wniesienia odwołania.

6. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

§ 136.  1.Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

2. O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  podmiot,  który  jej  udzielił  na  wniosek  wychowawcy, pedagoga lub Samorządu Uczniowskiego.

3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił  się przewinienia  określonego w § 129.

 

§  137. Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  ucznia  po  roku  nienagannego zachowania.

 

Rozdział 4

Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów ucznia pełnoletniego  i karnego przeniesienia do innej szkoły

 

§  138. 1. Skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego odbywa się następująco:

1) Uczeń, który ukończył 18 lat może przed rozpoczęciem roku szkolnego wystąpić do Dyrektora Szkoły z podaniem-prośbą o zgodę na kontynuację nauki do ukończenia gimnazjum. Po uzyskaniu tej zgody może kontynuować naukę.

2) Uczeń , który ukończył 18 lat i pomimo zgody Dyrektora Szkoły nie uczęszcza do szkoły, decyzją Dyrektora Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego będzie skreślony z listy uczniów.

3) Uczeń 18-letni, który nie wystąpił do Dyrektora Szkoły z podaniem-prośbą o zgodę na kontynuację nauki, decyzją Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej będzie skreślony z listy uczniów.

2. Rada  Pedagogiczna  może  podjąć uchwałę o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury karnego  przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.

4. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów (a także będące podstawą  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły) :

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły,

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,

3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie  godności, uczuć  religijnych lub narodowych,

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,

5) kradzież,

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,

8) czyny nieobyczajne,

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby,

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących,

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej,

12) ciężkie naruszenia norm współżycia społecznego, przejawiane również w cyberprzestrzeni,

13) fałszowanie dokumentów szkolnych,

14) opuszczenie bez usprawiedliwienia ponad 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych liczonych w okresie trzymiesięcznym,

15) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

5. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze Szkoły czy też wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

6. Jeżeli absencja ucznia pełnoletniego, w opinii Rady Pedagogicznej, uniemożliwia realizację  obowiązku  szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.

7. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu,

2) udzielenie nagany Dyrektora Szkoły,

3) karne  przeniesienie do innej klasy (opcjonalnie).

 

§  139. 1. Procedura wydawania decyzji o skreślenie z listy uczniów

1) pisemne zawiadomienie Dyrektora Szkoły przez wychowawcę o nieuczęszczaniu ucznia pełnoletniego do szkoły,

2) wystąpienie Dyrektora Szkoły o opinię w tej sprawie do Samorządu Uczniowskiego,

3) wniosek Dyrektora Szkoły do Rady Pedagogicznej o podjęcie stosownej uchwały,

4) uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu tego ucznia z listy uczniów szkoły,

5) wydanie pisemnej decyzji przez Dyrektora Szkoły z uzasadnieniem,

6) powiadomienie o decyzji ucznia i jego rodziców ze wskazaniem terminu odwołania(14 dni od doręczenia decyzji) i organu odwoławczego-Kuratorium Oświaty.

2. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu,

2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły,

3) karne  przeniesienie do innej klasy (opcjonalnie).

 

§  140. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i  karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły:

1) Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania.

2) Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej.

3) Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog   szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do Samorządu Uczniowskiego.

4) Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako  członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

5) Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

6) Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

7) Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

8) W przypadku niepełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty.

9) Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  rodzice.

10) W przypadku pełnoletniego ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców prawnego kierowane jest powiadomienie listem poleconym.

11) Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

12) W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.a  

 

 

DZIAŁ XIII

Dowożenie uczniów do szkoły, świetlica szkolna, stołówka szkolna

 

§ 141. Organizacja świetlicy szkolnej

1) Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd szkoła zorganizowała świetlicę szkolną.

2) Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły.

3) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

4) Uczniowie  mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej przed zajęciami  oraz po ich zakończeniu, zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodziców.

5) Opiekę uczniom  zapewnia wychowawca świetlicy, który prowadzi z uczniami zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

6) Wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację pracy świetlicy- plan pracy i dzienniki zajęć świetlicowych.

7) Podczas prowadzonych zajęć w świetlicy:

 1. uwzględnia się pomoc uczniom w nauce i w odrabianiu zadań domowych,
 2. organizuje się zabawy i gry ruchowe,
 3. ujawnia się i rozwija zainteresowania uczniów,
 4. wykonuje się z uczniami dekoracje szkoły,
 5. organizuje się konkursy plastyczne, wystawia najładniejsze prace,
 6. czyta dzieciom oraz  zachęca do samodzielnego czytania,
 7. przeprowadza się zajęcia i pogadanki na różne tematy zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny.

 

§  142. Dowożenie uczniów do szkoły

1) Zespół  Szkół w Działoszynie jest szkołą zbiorczą , do której uczęszczają uczniowie ze wsi oddalonych od szkoły, dlatego zadaniem własnym organu prowadzącego szkołę jest zapewnienie uczniom dowozu do szkoły.

2) Uczniów dowożą autobusy  wynajęte w tym celu przez organ prowadzący szkołę.

3) W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dowożonym ,opiekę nad nimi sprawują  opiekunki zatrudnione przez szkołę. Odpowiadają one za bezpieczeństwo dowożonych uczniów.

4) Dowóz uczniów odbywa się w godzinach rannych dwoma autobusami, które  przywożą uczniów do szkoły.

5) Odwóz odbywa się w dwóch turach:

 1. dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej i dzieci z oddziału przedszkolnego po zakończeniu przez nich zajęć,
 2. dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum po zakończeniu przez nich zajęć

6) Uczniowie pozamiejscowi po zakończeniu lekcji czekają na odwozy  do domów w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy

 

§  143. Stołówka szkolna

W celu  wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła zorganizowała stołówkę szkolną. Zasady korzystania ze stołówki określa regulamin.

 

 

DZIAŁ XIV

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 144. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisani

 

§ 145. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami i prowadzi rejestr pieczęci

 

 

§  146. Ceremoniał szkolny

1) Zespół Szkół ma własny hymn, sztandar ,patrona  i logo.

2) Szkoła obchodzi uroczystości szkolne według ustalonego we wrześniu każdego roku szkolnego Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.

 

§ 147. Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu.

1) Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w formie aneksu-nowelizacji na wniosek:

 1. organów Szkoły,
 2. organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

2) Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

3) O zmianach w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organa Szkoły, organ prowadzący
i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4) Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2015/2016 z dnia 5 października 2015 r. -przyjęto do stosowania z mocą obowiązującą  od 1 września 2015 roku.

 

Nazwa dokumentu: Statut szkoły
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Michalik
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalik
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 20:16:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 20:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-15 21:01:30

Wersja do wydruku...

corner   corner