logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      minus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Sruktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Statut szkoły
         minus Archiwa danych
         minus Redakcja
         minus Infomację dot. wydania duplikatu dokumentów
         minus Pozostałe informacje
         plus Sprawozdania finansowe
         plus Zarządzenia
         minus Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

1. Dyrektor - mgr Irena Michalik
Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm), oraz statut szkoły.
Kompetencje Dyrektora Szkoły:

 • Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
 • Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
 • Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole oraz właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami;
 • Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych
 • Przedkładanie do zaopiniowania Radzie Rodziców, a następnie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją.
 • Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników kwalifikacji i promocji uczniów.
 • Opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły.
 • Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji lub wstrzymywanie ich w przypadku niezgodności z przepisami prawa.
 • Współpraca z samorządem uczniowskim i Radą Rodziców.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - systematyczne hospitacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 • Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli.
 • Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły.
 • Współdziałanie z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły.
 • Podejmowanie decyzji o wcześniejszym przyjściu dziecka do szkoły.
 • Dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • Pozostałe kompetencje wynikają z realizacji zadań szkoły.

2. Rada Pedagogiczna
Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty ((t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.).
Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 • zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę
 • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • przyznanie świadectw z czerwonym paskiem przy średniej ocen równej 4,75 i co najmniej ocena dobra z zachowania oraz przedmiotów nauczania
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po ich zaopiniowaniu przez radę rodziców
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
 • uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów co najmniej 2/3 jej członków
 • posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele są zobowiązani do tajemnicy obrad
 • rada pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie dla nauczycieli nagród burmistrz, kuratora, ministra.

3. Rada Rodziców - organ społeczny
Kompetencje określa art.54 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.
Kompetencje Rady Rodziców:

 • wnioskami lub opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
 • w celu wspierania szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Do ich dysponowania zostaje upoważniony dyrektor szkoły i rada rodziców; precyzyjne rozliczenie odbywa się co roku na początku roku szkolnego przed całym składem rady rodziców.

4. Samorząd Uczniowski
Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  • Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych propozycji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  • Prawo organizowania i działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, ale w porozumieniu z dyrektorem;
  • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

 

Nazwa dokumentu: Sruktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: SP w Działoszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Michalik
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalik
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2005-02-05 15:15:54
Data udostępnienia informacji: 2005-02-05 15:15:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 12:36:44

Wersja do wydruku...

corner   corner