logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


1. Strata.

Rok obrotowy  od  1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 503.893,78 zł. (pięćset trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy).

Sposób pokrycia straty
–   z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

 

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.  –  Dz.U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Spółka złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,  
  2. bilans.
  3. rachunek zysków i start,
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym  
  5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,  
  6. opinię biegłego rewidenta
  7. odpis uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty

do ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 ukazało się w Monitorze Polskim B Nr 1771 z dnia 19 listopada 2008 r.       

 

2. Strata.

Rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 1.052.604,34 zł. (jeden milnion pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery złote trzydzieści cztery grosze).

Sposób pokrycia straty:
-z sysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.    

                                          

3. Strata. 

Rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 985.936,42 zł. (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści dwa grosze).

Sposób pokrycia straty:
- z kapitału rezerwowego - kwota 418.939,55 zł. (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy).

- z kapitału zapasowego  - kwota 566.996,87 zł. (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy).
 

4. Strata.

Rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 543.137,71 zł. (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy).

Sposób pokrycia straty:
– z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 kwietnia 2010 r. 
   (Repertorium A nr  1336/2010):

- umorzenie 3.238.959 (trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć)
  akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden zloty) każda, objętych przez Miasto i  Gminę Bogatynia.

  Umorzenie miało na celu:

  1) pokrycie straty Spółki   w kwocie  2.819.520,29 zł., w tym:

     - za rok obrotowy 2006                               - kwota   1.263.022,17 zł.

     - za rok obrotowy 2007                               - kwota      503.893,78 zł.

     - za rok obrotowy 2008                               - kwota   1.052.604,34 zł.

   2) z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy  - kwota       419.438,71 zł.

 

5. Strata.

Rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 3.328.933,32 zł. (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy  dziewięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści dwa grosze).

Sposób pokrycia straty:
– z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

 

6. Strata.

Rok obrotowy od 1 stycznia  2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 5.029.437,37 zł. (słownie: pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści siedem groszy).

Sposób pokrycia straty :
– z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2013 r.

 (Repertorium A nr 4612/2013):

- umorzenie 8.901.508 (osiem milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset osiem) akcji imiennych zwykłych  o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden zloty) każda, objętych przez Miasto i Gminę Bogatynia.

  Umorzenie miało na celu:

  1) pokrycie straty Spółki w kwocie 8.901.508 zł. (słownie: osiem milionów dziewięćset jeden tysięcy
      pięćset osiem), w tym:

     - za rok obrotowy 2010       - kwota      543.137,71 zł.

     - za rok obrotowy 2011       - kwota   3.328.933,32 zł.

     - za rok obrotowy 2012       - kwota   5.029.437,37 zł.

   

7. Strata.

Rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 5.082.549,35 zł. (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy).

Sposób pokrycia straty:
– z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

 

8. Strata.

Rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 5.118.925,84 zł. (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt cztery  grosze).

Sposób pokrycia straty:
– z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

 

9. Wynik finansowy.

Rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 4.303.940,72 zł. (słownie: cztery miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt dwa  grosze).

Sposób pokrycia straty:
– z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

 

10. Wynik finansowy.

Rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 5.158.054,48 zł. (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy).

Sposób pokrycia straty:
– z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

11. Wynik finansowy.

Rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 4.354.976,54 zł. (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

Sposób pokrycia straty:
– z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

Nazwa dokumentu: Dochody i straty.
Podmiot udostępniający: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Zofia Janukowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Daraż - Prezes Zarządu
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Janik
Data wytworzenia informacji: 2008-10-28 09:48:21
Data udostępnienia informacji: 2008-10-28 09:48:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 13:04:13

Wersja do wydruku...

corner   corner