logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   plus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni
   minus Bogatyński Ośrodek Kultury
      minus Status prawny
      minus Statut
      minus Prowadzone rejestry
      minus Redakcja
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


STATUT 

BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

z dnia 8 sierpnia 2006 r. z późn. zm. - tekst jednolity

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Bogatyński Ośrodek Kultury, zwany dalej BOK, jest samorządową instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

2. BOK podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury Miasta i Gminy Bogatynia.

§2

BOK działa na podstawie:

            1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

    (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności    

    kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

    (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

    (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póżn. zm.),

5) niniejszego statutu

§3

1. Bok swoją działalnością obejmuje teren miasta i gminy Bogatynia.

2. Siedzibą BOK jest budynek przy ul. II Armii Wojska Polskiego1.

§4

W skład BOK wchodzą:

            1) Dom Kultury położony w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego1,

            2) Dom Kultury położony  przy ul. Ogrodowej 2.

Rozdział II

Cel i przedmiot działania.

§5

Podstawowym celem BOK jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie Kultury.

§6

Do zadań BOK należy w szczególności:

            1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

            2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

            3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań  

                wiedzą i sztuką,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

            5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

            6) tworzenie warunków dla rozwoju kulturalnego i artystycznego osób niepełnosprawnych.

§7

Wymienione w §6 zadania BOK realizuje poprzez organizowanie:

            1) zespołowego uczestnictwa w kulturze,

            2) różnorodnych form edukacji kulturalnej,

3) współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi,   

    stowarzyszeniami kultury w zakresie działalności kulturalno-oświatowej,

            4) imprez zleconych przez osoby prawne i fizyczne,

            5) działalności wydawniczej,

            6) działalności instruktażowo-metodycznej.

§8

BOK może prowadzić działalność gospodarczo-usługową na zasadach określonych w odrębnych przepisach polegających na:

            1) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, monodramów,

            2) prowadzeniu kursów języków obcych,

            3) organizowaniu imprez artystycznych,

            4) prowadzeniu aukcji dzieł sztuki i artykułów użyteczności kulturalnej,

5) prowadzeniu działalności marketingowej, promocyjnej i reklamowej (reklama wizualna    

     i foniczna),

            6) prowadzeniu kursów tańca,

            7) prowadzeniu ognisk artystycznych,

            8) świadczeniu usług kserograficznych, fotograficznych, plastycznych i projektowych,

            9) prowadzeniu impresariatów artystycznych – amatorskiego i profesjonalnego,

            10 prowadzeniu wypożyczalni:

                        a) zapisów w technice video,

                        b) kostiumów,

                        c) rekwizytów,

                        d) sprzętu technicznego,

            11) prowadzeniu działalności kinowej,

            12) realizowaniu imprez zleconych:

                        a)okolicznościowych,

                        b) rodzinnych,

                        c) obrzędowych,

            13) prowadzeniu działalności handlowej i gastronomicznej,

            14) dzierżawieniu pomieszczeń i świadczeniu usług reklamowych,

            15) wspieranie wolontariatu.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§9

Zarządzanie BOK realizowane jest ze społecznym udziałem użytkowników i pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji statutowych celów instytucji.

§10

1. Organami BOK są:

            1) Dyrektor,

            2) Społeczna Rada Programowa.

2. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.

3. Radę Programową powołuje i odwołuje Rada Gminy i Miasta w Bogatyni.

4. Kadencja Rady Programowej trwa trzy lata od chwili jej powołania.

5. Rada Programowa działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez nią na jej pierwszym         posiedzeniu.

6. Radzie Programowej przewodniczy osoba wybrana przez Radę z pośród jej członków.

7. W BOK można tworzyć inne ciała doradcze, opiniodawcze i programowe.

§11

1. BOK kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z zachowaniem zasad     określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.

§12

1. BOK opracowuje samodzielnie swoje plany działania.

2. Dyrektor BOK przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia propozycje ramowego planu     działania w terminie do dnia 20 września roku poprzedzającego.

3. Dyrektor BOK może dokonywać zmian w rocznym planie finansowym w pozycji dochodów      i wydatków, uwzględniając wielkość przyznanej dotacji podmiotowej na dany rok. O dokonanych     zmianach informuje Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Na Dyrektorze jednostki ciąży obowiązek przedstawiania Burmistrzowi Miasta i Gminy     Bogatynia informacji, o których mowa w art. 52 ustawy o rachunkowości.

§13

Organizację wewnętrzną BOK oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora instytucji po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

Rozdział IV

Majątek i gospodarka finansowa.

§14

1. BOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu     i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność BOK finansowana jest z:

            1) budżetu gminy,

            2) dochodów własnych,

            3) środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,

            4) innych źródeł.

§15

Podstawą gospodarki finansowej BOK jest plan działalności ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni.

§16

1. BOK prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

2. BOK może prowadzić także inną działalność niż określona w ust. 1  w zakresie zbliżonym do jego     działalności podstawowej, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§17

1. Statut BOK nadaje Rada Gminy i Miasta w Bogatyni.

2. Zmiany statutowe mają być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§18

Likwidacja BOK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Bogatynia.

§19

BOK używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

            1) Bogatyński Ośrodek Kultury

                ul. II Armii Wojska polskiego 1

                59-920 Bogatynia

            2) Bogatyński Ośrodek Kultury

                 Dom Kultury

                 ul. Ogrodowa 2

                 59-916 Bogatynia

§20

Traci moc Uchwała Nr XXX/265/96 Rady Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie nadania Statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury.

§21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 10238
Nazwa dokumentu: Statut
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Izydorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Mazowiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Izydorczyk
Data wytworzenia informacji: 2006-08-08 17:44:45
Data udostępnienia informacji: 2006-08-08 17:44:45
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-11 09:56:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner