logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   plus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
   minus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
      minus WŁADZE
         minus Zarząd
         minus Rada Nadzorcza
         minus Zgromadzenie Wspólników
      plus SPÓŁKA
      minus AKTY PRAWNE
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Właścicielami Spółki są:
1. Miasto i Gmina Bogatynia, która obejmuje 16.901  udziałów na wartość 8.450.500 zł.
Właściciele tworzą Zgromadzenie Wspólników. Do głównych kompetencji ZW należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
2. zatwierdzanie bilansu i rachunku wpływów i strat,
3. udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,
4. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów lub pokrycia strat w wysokości odpisu na  fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie udziałów,
5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
6. podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenia likwidatora,
8. podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa albo udziałów w nieruchomości,
9. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki,
11. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
12. ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
13. ustalanie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa,
14. oraz wszelkie inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 

Ilość odwiedzin: 11981
Nazwa dokumentu: Zgromadzenie Wspólników
Podmiot udostępniający: TBS
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Rymarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Rymarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-08-06 13:36:12
Data udostępnienia informacji: 2007-08-06 13:36:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 08:33:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner