logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   plus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
   minus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
      minus WŁADZE
         minus Zarząd
         minus Rada Nadzorcza
         minus Zgromadzenie Wspólników
      plus SPÓŁKA
      minus AKTY PRAWNE
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


RADA NADZORCZA - kadencja 2006 - 2010

W skład Rady Nadzorczej TBS Sp. z o.o. w Bogatyni, wchodzą:
1. Pan Damian Nawrot   – Przewodniczący RN,
2. Pani Ewa Tęcza  – Wiceprzewodniczący RN,
3. Pan Wojciech Dżoga  

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. stały nadzór nad działalnością Towarzystwa,
2. badanie bilansu oraz rachunków wpływów i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, analiza wniosków Zarządu w sprawie podziału wpływów, źródeł i sposobów pokrycia strat, w wysokości odpisów na fundusze itp., przedstawianie opinii w tych sprawach Zgromadzeniu,
3. przedstawianie stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia.
4. wnioskowanie o zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Zgromadzeń,
5. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Towarzystwa, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,
7. uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa oraz żądania wyjaśnień od Zarządu. Rada Nadzorcza zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub co najmniej   2 członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia   w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 

Ilość odwiedzin: 12607
Nazwa dokumentu: Rada Nadzorcza
Podmiot udostępniający: TBS
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Rymarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Rymarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Rymarczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-08-06 13:34:09
Data udostępnienia informacji: 2007-08-06 13:34:09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-25 13:56:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner