logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statut szkoły
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek szkoły
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Sprawozdania/raporty
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         minus Tablica ogłoszeń
            minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- KSIĘGOWY
            minus Informacja o wynikach naboru na wolne staowisko urzędnicze - księgowy.
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
            minus Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie w okresie od dnia 12.01.2021 r. do 31-05-2021r.
            minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. żywienia
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds, ksiegowości i płac
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. żywienia
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - referenty ds. księgowości i płac
            minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. żywienia
            minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości i płac
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarczych
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. gospodarczych
            minus Informacje o wynikach naboru na stanowisko referent ds. gospodarczych
            minus Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. uczniowskich
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie przy
ul. Górniczej 1C ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy urzędnicze:

 

księgowy

 

1. Wymagania niezbędne dotyczące stanowiska:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie i dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku lub wyższe z zakresu ekonomii,
 • znajomość procedur księgowych i obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących księgowości,  
 • umiejętność korzystania z zasobów internetowych dotyczących prawa finansowego
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,
 • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek budżetowych,
 • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących: podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
 • znajomość programów finansowo-księgowych (Vulcan Optivum),
 • znajomość programu PŁATNIK,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej PKO BP,
 • znajomość zagadnień płacowych oraz ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,
 • znajomość programu Microsoft Office (EXCEL, WORD)
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie przelewów bankowych, deklaracji ZUS, US i GUS,
 • wykonywanie przekazów elektronicznych w systemie PŁATNIK,
 • prowadzenie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list wypłat dla pracowników z ZFŚS,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
 • prowadzenie ewidencji na kontach analitycznych i uzgadnianie ich sald z kontami syntetycznymi,
 • prowadzenie ksiąg za pomocą komputera (dziennika, kont księgi głównej, kont ksiąg   pomocniczych) zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumentami wewnątrzzakładowymi, uzgadnianie na koniec miesiąca wydruków księgowych,
 • dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno –rachunkowym
 • uzgadnianie kont z kontrahentami,
 • naliczanie odsetek karnych za niedotrzymanie terminów zapłat,
 • nadzór nad rzetelnością wystawianych i przyjmowanych dokumentów księgowych, właściwym ich obiegiem,

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Praca  biurowa wykonywana w przeważającej części za pośrednictwem komputera

3. Proponowana forma zatrudnienia: umowa na czas nieokreślony (pierwsza umowa na    czas określony 3 m-ce)

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia 
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
 5. Kopie innych dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp. jeśli kandydat takie posiada)
 6. Oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię,
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim
 10.  Kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność.

 

6.  Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko księgowa” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie  Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie (I piętro pokój nr 112) lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie ul. Górnicza 1 C 59-921 Porajów  do dnia 19.05.2019 r.  do godziny 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Szkoły lub data złożenia w Szkole).

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymagania. W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się  z wybranymi osobami, w związku z tym prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu nr telefonu kontaktowego.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

Dodatkowych informacji udziela:

 • Główna księgowa Szkoły Podstawowej  im. Jana III Sobieskiego w Porajowie -
  tel. 75 77 38 223

 

8. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że

 1. Administratorem danych osobowych i kontakt do niego jest Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie ul. Górnicza 1 C
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony Danych:

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych edytawilkiel@op.pl lub tel:
075 77-38-227. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

 1. Informacje o odbiorcach danych: Kadry Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
 2. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Szkoły ma możliwość wyboru

kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

5. Uprawnienia:

a. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

b. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art.11 i nast. Ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

8. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

9. Inne:

1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną

2.Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 31.05.2019, a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone,

3. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia
o kwalifikacji do poszczególnych etapów
.

4. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości,

5. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis

6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w szkole w Porajowie

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 075 77 -38-223

Nasza szkoła jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek  niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe
w szerszym zakresie, niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego
w Porajowie  dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.

 

 

Porajów, dnia ……………………..                                                         …………………………………………      
                                                                                                                       czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

1.Imię (imiona) i nazwisko ........................................................................................................

2.Imiona rodziców ………….....................................................................................................

3.Data urodzenia ……………………………………................................................................

4. Obywatelstwo …………………………………………………………................................

5.Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

.......................................................................................................................................................

6.Wykształcenie

.......................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7.Wykształcenie uzupełniające

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8.Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) okres nazwa i adres pracodawcy stanowisko od…….. do ………..

…………………………………………………………………………………………………

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

.............................................................

(miejscowość i data)

............................................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany/a .................................................

oświadczam, że:

 1. Jestem obywatelem polskim
 2. Posiadam nieposzlakowaną opinię
 3. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

      4 .  Korzystam z pełni praw publicznych

     5. Nie byłem/am skazany/a skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne                   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

.............................................................

(miejscowość i data)

 

……...............................................................

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Michniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Michniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-05-10 10:02:52
Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 10:02:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-10 10:06:32

Wersja do wydruku...

corner   corner