logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statut szkoły
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek szkoły
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Sprawozdania/raporty
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         plus Tablica ogłoszeń
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Administrator Danych Osobowych:

Szkoła Podstawowa  im. Jana III Sobieskiego w Porajowie  z siedzibą w Porajowie, ul. Górnicza 1c.

tel. 75 77 38 227

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafał Wielgus

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Porajowie:

Rafał Wielgus, adres e-mail: iod@bhpex.pl, nr tel.: 68 411 40 00

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
  w Porajowie, ul. Górnicza 1 C, 59-921 Porajów.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafał Wielgus, adres e-mail: iod@bhpex.pl, nr tel.: 68 411 40 00
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków w ramach realizacji założeń ustaw takich jak w szczególności : ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.2021.1641 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.762 ze zm.) w związku z: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych
  w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  w szczególności upoważnione organy Państwowe, oraz osoby upoważnione na podstawie ustaw. Informację o Administratorze systemu można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/bip/klauzula-o-rodo.
 5. Źródłem przetwarzanych danych są osoby, których.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przysługują: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Podanie oraz za mieszczenie na BiP danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym nie są profilowane.
 4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

PUNTK KONTAKTOWY: kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68-411-40-00  https://www.bhpex.pl/iod/.

 

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Niniejszym informuję, że zostaje wprowadzony w części zakładu pracy monitoring z wykorzystaniem kamer. Monitoring będzie obejmował wizję, informację zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

 

Obiekt monitorowany

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie    tel: 75 77 38 223 mail: zspigp@vp.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie możliwy jest pod  adresem e-mail: iod@bhpex.pl, nr tel.: 68 411 40 00.
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
  na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Ilość odwiedzin: 15501
Nazwa dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 16:09:20
Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 16:09:20
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-11 09:30:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner