logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2019
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2023
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Raport o stanie dostępności
         plus Sprawozdania finansowe
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

samodzielny referent ds. gospodarczych

w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 32 A

Na podstawie art. 11 I 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.) Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni ogłasza konkurs na stanowisko samodzielny referent ds. gospodarczych – ¾ etatu

I. DANE JEDNOSTKI:

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bogatyni

Ul. Wyczółkowskiego 32 A, 59 – 920 Bogatynia

tel. 75 77 32 772

e-mail: p6bogatynia@pnet.pl

II. WARUNKI PRACY:

Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 32a,

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu

Stanowisko: samodzielny referent ds. gospodarczych

Praca w godzinach: 07:00 – 15:00

Zatrudnienie: możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,

Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Bogatyni.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 3. Wykształcenie:
 • wyższe i 2-letni staż pracy
 • lub średnie i 4-letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z systemem HACCP zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Znajomość programu Spiżarnia 3.4 – Magazyn Spożywczy, pakietu MS Oficce,
 3. Kursy, szkolenia tematyczne w kierunku racjonalnego żywienia dzieci.
 4. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 5. Umiejętności analityczne i interpersonalne, nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kartotek magazynowych w systemie elektronicznym, obsługa programu „Spiżarnia”
 2. Przestrzeganie stawki żywieniowej;
 3. Prowadzenie systemu HACCP zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. Wystawianie kart inwentarzowych zakupionego sprzętu;
 5. Oznakowanie zakupionego sprzętu;
 6. Aktualizacji wywieszek inwentarzowych;
 7. Rozliczanie zaliczki na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora oraz zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach;
 8. Współpraca z innymi pracownikami szkoły w zakresie wprowadzania danych do SIO;
 9. Współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego przedszkola.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; (przy zatrudnieniu wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 6. Podpisana klauzula informacyjna (dostępna do pobrania w załączniku)

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: do 15 maja 2019 r. do godz. 15:00
 2. Sposób składania dokumentów: osobiście lub listownie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta ds. gospodarczych w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Bogatyni”;
 3. Miejsce składania dokumentów: kancelaria Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni, przy  ul. Wyczółkowskiego 32 A;
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

 • I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.  Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
 • II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyn

2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych nastąpi w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Bogatyni przy ul.      Wyczółkowskiego 32 A w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 11:00

3. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Przedszkola oraz na stronie Biuletyn  Informacji      Publicznej www.bip.bogatynia.pl.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej      oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Publicznym Nr 6. Dodatkowe informacje można uzyskać        pod numerem telefonu 75 77 32 772.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Bogatyni, w                 rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób                                   niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 0 %.

 

Data ogłoszenia: 06.05.2019 r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni

 

Załączniki do pobrania: 2019-05-06 11:45:35 - Klauzula informacyjna (38.00 kB)

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Skrócony opis: Ogłoszenia
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gorczyca
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gorczyca
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-06 11:19:45
Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 11:19:45
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 13:58:18

Wersja do wydruku...

corner   corner