logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Raport o stanie dostępności
         plus Sprawozdania finansowe
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organizacja

 1. Organizację przedszkola reguluje statut przedszkola oraz zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia arkusz organizacji pracy przedszkola.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 3. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: około 15 minut dla dzieci młodszych (3-4 lata) i ok. 30 minut dla dzieci starszych (od 5tego roku życia
 4. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje religii. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 5. Przedszkole jest sześcio oddziałowe.
 6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 7. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych. Termin przerwy wakacyjnej jest podawany do publicznej wiadomości.
 8. Przedszkole pracuje w godzinach od 5: 00 do 16: 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 9. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Wniosek o przyjęcie do przedszkola" lub "Deklaracja kontynuowania uczęszczania do przedszkola".
 10. Rekrutacja dzieci odbywa się  na podstawie:
 • Regulamin Rekrutacji,
 • Statut Przedszkola,
 • Art. 20 zb ust. 1-9 oraz Art.20 zd ust. 1-3 ustawy z dn. 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz.7),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bogatyni Nr VIII/68/15 z dn. 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

 

Nazwa dokumentu: Organizacja
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 6
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Czekańska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gorczyca
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 12:58:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-01 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 12:20:32

Wersja do wydruku...

corner   corner