logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Raport o stanie dostępności
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

Celem przedszkola jest:

• Realizacja zadań edukacyjnych w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3-6 lat.
• Zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat prawa do rocznego przygotowania do nauki
w szkole.
• Objęcie opieką wszystkie dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
• Proponowanie ofert edukacyjnych mających na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju, kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi
i otaczającego go świata.
• Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Do zadań przedszkola należy:

• Umożliwienie dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.
• Udzielanie dzieciom specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej przez zatrudnionych specjalistów w zakresie:
o Rozpoznawanie potencjalnych możliwości dziecka, jego indywidualnych potrzeb oraz wspieranie mocnych stron, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych - diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
o Rozpoznawanie przyczyn trudności w rozwoju psychomotorycznym dziecka.
o Określanie form i sposobów udzielania dzieciom, w tym dzieciom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
o Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli.
o Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i rozwijaniu umiejętności w tym zakresie.
o Prowadzenie różnych form indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.
• Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola oraz pomoc rodzicom
w zapewnieniu opieki wychowawczej ich dzieciom.
• W razie choroby dziecka rodzice niezwłocznie są zawiadomieni.
• W razie wypadku powiadomieni zostają rodzice i pogotowie ratunkowe.
• Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
• Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
• Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a tym samym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
• Integrowanie treści edukacyjnych.
• Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
• Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
• Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.

Zapewnienie dzieciom:

• Opieki poprzez przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola z poszczególnych sal. Dzieci powinny być odbierane przez osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców (opiekunów) na piśmie na początku roku szkolnego. Dziecko nie może być wydane rodzicom (opiekunom) będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
• Opieki nad zdrowiem:
o Współpraca z Terenową Poradnią Medycyny Szkolnej (SPZOZ B-nia)
o Współpraca z Sanepidem,
o W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) - zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo jedna osoba dorosła.
o Bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
o Pomoc rodzicom w zapewnieniu opieki wychowawczej ich dzieciom,
o W razie choroby dziecka rodzice niezwłocznie są zawiadomieni,
o W razie wypadku powiadomieni zostają rodzice i pogotowie ratunkowe.
Doraźnej pomocy - dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna (ustalona przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców).

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 6
Osoba, która wytworzyła informację: Arleta Kowalska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wilczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2007-11-27 12:35:07
Data udostępnienia informacji: 2007-11-27 12:35:07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-27 12:36:36

Wersja do wydruku...

corner   corner