logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      minus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
         minus Wykaz bezpośrednich telefonów
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Status prawny
         minus Struktura organizacyjna
         minus Archiwa danych
         minus Statut szkoły
         plus Tablica ogłoszeń
         plus TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
         plus Zarządzenia dyrektora szkoły
         plus Sprawozdania finansowe
         plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwiane spraw
         minus Majątek szkoły
         minus Sprawozdania/raporty
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - Przedmiot działalności i kompetencje
Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.
Celem szkoły jest:
 1. umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego oraz kontrola jego spełniania,
 2. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, wychowanie uczniów w duchu humanizmu i zbliżenie między narodami, otwartego na drugiego człowieka, tolerancyjnego,
 3. pełny rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 4. w miarę możliwości wyrównanie braków edukacyjnych,
 5. poznanie dziedzictwa kultury narodowej , podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej , językowej, religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury,
 6. umożliwienie uczestniczenia w szkolnej nauce religii, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci,
 7. zapewnienie uczniom pomocy pedagogiczno - psychologicznej,
 8. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole oraz poza nią w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.
Zadaniem szkoły jest:
 1. nauczyć uczniów jak się uczyć,
 2. nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie,
 3. rozwijanie u uczniów zdolności rozpoznawania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo - skutkowych, czasowych, przestrzennych,
 4. rozwijanie u uczniów zdolności myślenia, analizowania oraz rozumienia przekazywanych treści.
Szkoła realizuje:
 1. podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MENiS,
 2. szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły,
 3. Szkolny System Oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną,
 4. Szkolny Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną,
 5. Szkolny Program Profilaktyki uchwalony przez Radę Pedagogiczną.
Szkoła realizuje zadania poprzez:
 1. prowadzenie zajęć edukacyjnych w różnych formach,
 2. wzbudzanie w uczniach potrzeby i wskazanie im sposobów korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 3. przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i turniejach wiedzy,
 4. diagnozowanie uczniów pod kątem postępów w nauce i zachowaniu oraz problemów rozwojowych i rodzinnych,
 5. reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią,
 6. poznanie uczniów i ich środowiska rodzinnego,
 7. poznanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
 8. prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów,
 9. współdziałanie z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów,
 10. organizowanie - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując w tym zakresie odpowiednie przepisy - dla uczniów pomocy pedagogiczno - psychologicznej poprzez prowadzenie:
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
  • klas integracyjnych,
  • klas wyrównawczych,
  • klas terapeutycznych
 11. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 12. organizowanie nauki i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
 13. realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz przestrzeganie zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO),
 14. realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i ścieżek edukacyjnych,
 15. opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania,
 16. prowadzenie klas autorskich wg. programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego,
 17. ujednolicone działanie wychowawcze wszystkich nauczycieli,
 18. zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej oraz bezpieczeństwa w czasie organizowania zajęć na terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek:
  • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas powyższych zajęć.
  • nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalonego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu,
 19. udział Samorządu Uczniowskiego (SU) w życiu szkoły,
 20. zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami,
 21. organizację współpracy z rodzicami uczniów :
  • prowadzenie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego dla rodziców.

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencji
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Kujawska - spec.d/s sekretariatu
Osoba, która odpowiada za treść: mgr inż. Irena Komarnicka - dyrektor szkoły
Osoba, która wprowadzała dane: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
Data wytworzenia informacji: 2005-02-21 14:26:23
Data udostępnienia informacji: 2005-02-21 14:26:23
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-21 14:29:27

Wersja do wydruku...

corner   corner