logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
minus Zakłady budżetowe
   minus Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Mienie
      plus Gospodarka finansowa
      minus Załatwianie spraw
      minus Ogłoszenia
         minus Informacja o wnikach naboru na stanowisko młodszy referent
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent
         minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. technicznych - drugi raz
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. technicznych - drugi raz
         minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. technicznych w dziale DM
         minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. ekonomicznych
         minus Nabór na wolne stanowisko urzednicze referent ds. ekonomicznych
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. technicznych
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor nadzoru inwestorskiego
      minus Raport o stanie dostępności 2021 rok
      minus Kontrola zarządcza
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatynia dnia 15-12-2023r.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze
MŁODSZY REFERENT

Adres jednostki:
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia

 Ofertę na wolne stanowisko młodszego referenta w Dziale Zarządzania Cmentarzami, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem młodszego referenta:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia

- wykształcenie minimum średnie;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta.

2.      Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- praktyczna znajomość zagadnień zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi

- znajomość przepisów dotyczących cmentarzy komunalnych i grzebania zmarłych, przepisów samorządowych, przepisów o ochronie danych osobowych

- biegła obsługa pakietu MS Office,

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność redagowania pism, umiejętność interpretowania przepisów prawnych, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Bogatyni,   Porajowie i Działoszynie,
 2. wystawianie faktur za opłaty cmentarne związane w pochówkiem,
 3. wystawianie faktur za wjazdy na teren cmentarzy komunalnych,
 4. wyznaczanie miejsc do pochówku,
 5. właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych,
 6. udostępnienie pomieszczeń do przechowywania zwłok,
 7. ewidencjonowanie opłat cmentarnych,
 8. uzgadnianie terminów pochówków, korzystania z kaplic i chłodni,
 9. należyte utrzymanie zarządzanych cmentarzy w czystości i porządku,
 10. utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz estetycznym Domu  Przedpogrzebowego,
 11. nadzór nad osobami skierowanymi do działu DC w celu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 12. współpraca z innymi działami Zakładu oraz podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących powierzonych zadań;
 13. inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca wykonywana w biurze cmentarza komunalnego oraz na terenie działalności Zakładu.

2.  Praca na terenie działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wiąże się z potrzebą przemieszczania pomiędzy budynkami Zakładu oraz po terenach cmentarzy – możliwy wpływ zmiennych warunków atmosferycznych.

3. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, wymuszona pozycja: siedząca. Czynniki psychospołeczne: duży napływ informacji i gotowości do odpowiedzi, możliwość agresji i sytuacji problemowych w kontaktach z klientami.

 4. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku) oraz praca w  terenie.  

5.  Wymagane dokumenty.

1. list motywacyjny;

2. curriculum vitae;

3.  kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (oryginały do wglądu);

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

5.  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);

6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia

10. oświadczenia na potrzeby przetwarzania danych osobowych.

6.      Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

 • czas określony od stycznia 2024r., pełny etat,

7. Liczba wolnych stanowisk: 1

8. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni był niższy niż 6%. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent” w terminie do dnia 26 grudnia 2023r.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki do pobrania: 2023-12-15 09:43:23 - Oświadczenie stan zdrowia (11.29 kB)
2023-12-15 09:43:46 - klauzula (476.54 kB)
2023-12-15 09:44:15 - Oświadczenie karalność (28.16 kB)
2023-12-15 09:44:29 - Oświadczenie zdolność do czynności (42.42 kB)
2023-12-15 09:47:26 - Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (263.05 kB)

Ilość odwiedzin: 631
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Peremicka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Peremicka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Peremicka
Data wytworzenia informacji: 2023-12-15 09:39:26
Data udostępnienia informacji: 2023-12-15 09:39:26
Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-15 09:52:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner