logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
minus Zakłady budżetowe
   minus Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Mienie
      plus Gospodarka finansowa
      minus Załatwianie spraw
      minus Ogłoszenia
         minus Informacja o wnikach naboru na stanowisko młodszy referent
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent
         minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. technicznych - drugi raz
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. technicznych - drugi raz
         minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. technicznych w dziale DM
         minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. ekonomicznych
         minus Nabór na wolne stanowisko urzednicze referent ds. ekonomicznych
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. technicznych
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor nadzoru inwestorskiego
      minus Raport o stanie dostępności 2021 rok
      minus Kontrola zarządcza
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatynia dnia 13-08-2019r.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Adres jednostki:
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia

 Ofertę na wolne stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem inspektora nadzoru inwestorskiego:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia

- wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu budownictwa oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie kierunkowe z zakresu budownictwa oraz uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i minimum 6-letni staż pracy na podobnym stanowisku;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego.

- doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. budowlanych w budownictwie mieszkaniowym, doświadczenie w wykonawstwie i rozliczaniu robót budowlanych.

 

2.      Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- praktyczna znajomość zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej 

- dobra znajomość przepisów prawa budowlanego, przepisów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, znajomość przepisów dot. prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

- biegła znajomość pakietu MS Office, programów do kosztorysowania i projektowania

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      sporządzanie dokumentacji projektowej

2)      bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych dotyczących zakresu powierzonych obowiązków;

3)      zgłaszanie poprawek w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych

4)      nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców obcych oraz wykonywanymi przez Pracowników Zakładu

5)    zapoznanie z dokumentacją projektową przed wejściem na plac budowy,

                         6)      odbiory robót budowlanych

7)      weryfikacja i opiniowanie kosztorysów ofertowych

8)      wyrywkowe rozliczanie ilości wbudowanych materiałów budowlanych

9)      opracowywanie kosztorysów i zakresów robót

10)  uczestnictwo w sporządzaniu planu remontów

11)  uczestnictwo przy sporządzaniu harmonogramu robót

12)  sporządzanie kosztorysów i wyceny prac do planu remontów

13)  opracowywanie kosztorysów ofertowych

14)  wykonywanie opisów technicznych do zgłaszania robót oraz występowanie o prawem wymagane zezwolenia do odpowiednich organów

15)  dokonywanie corocznych przeglądów stanów technicznych budynków

16)  dokonywanie kontroli stanu sprawności technicznej budynków co 5 lat

18)  określanie zakresu robót i ich wycena na podstawie podań lokatorów

19) udział w interwencjach w sprawie stanu technicznego lokali wykonywanych przez Urząd Miasta oraz rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych

20)  kontrola jakości wbudowanych elementów i materiałów,

21)  kontrolowanie ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy

22)  prowadzenie dziennika budowy

23) opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje

24) rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych;

 

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. praca wykonywania w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na terenie działalności Zakładu,

2. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Praca na wysokości powyżej 3m.

5.  Wymagane dokumenty.

1. list motywacyjny;

2. curriculum vitae;

3.  kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (oryginały do wglądu);

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

5.  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu) w tym potwierdzające doświadczenie zawodowe;

6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia

10. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

6.      Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

-  czas określony od 15 września 2019r. (w przypadku osoby podejmującej zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym), pełny etat

- czas nieokreślony od 15 września 2019r. ( w przypadku osoby zatrudnionej wcześniej na okres powyżej 6 miesięcy na stanowisku urzędniczym), pełny etat

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni był niższy niż 6%. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 27 sierpnia  2019r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Ilość odwiedzin: 4892
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor nadzoru inwestorskiego
Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Peremicka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Peremicka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Peremicka
Data wytworzenia informacji: 2019-08-13 14:25:00
Data udostępnienia informacji: 2019-08-13 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-13 14:49:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner