logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         plus Ogłoszenia
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

 

 • CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
 • Przedszkole opracowało Misję Przedszkola i Wizję Przedszkola. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów przedszkola.
 • Cele i zadania przedszkola:
 • Głównym celem i zadaniem przedszkola jest dbałość o wszechstronny  rozwój dzieci.               W szczególności przedszkole:
 • Stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych  zainteresowań;
 • Z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno–emocjonalny i fizyczny dzieci, między innymi poprzez:
 • organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych,  bogatej działalności turystyczno- krajoznawczej;
 • stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
 •  przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w    rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
 •  zapewnianie poszanowania dzieci, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 •  umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej   i językowej.
 • Zapewnia przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
 • Kształtuje i rozwija wśród dzieci cechy osobowości: kreatywność,  samodzielność, a także umiejętności komunikowania się oraz nawiązywania   kontaktów interpersonalnych,
 • Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
 • Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań dzieci,
 • Tworzy warunki umożliwiające prawidłowy rozwój dzieciom niepełnosprawnym;
 • Obejmuje pomocą specjalistyczną dzieci specjalnej troski; udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej każdemu dziecku w zależności od indywidualnych potrzeb;
 • Stymuluje rozwój wychowanków
 • Integruje dzieci zdrowe z niepełnosprawnymi rówieśnikami;
 • Kształtuje i rozwija aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi oraz otaczającego świata;
 • Prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanków
 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu     szczegółowego diagnozowania i opiniowania badanych dzieci   w porozumieniu i za zgodą rodziców  (opiekunów);
 • Stwarza warunki do realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • Udziela indywidualnych porad rodzicom;
 • Organizuje prelekcje oraz spotkania o charakterze warsztatowym
 • Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem,  systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Przedszkola, stwarza    mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań
 • Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Przedszkola i nauczyciele we    współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi,  gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
 • Zadania przedszkola realizowane są poprzez:
 • Tworzenie i wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej, technicznej w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej;
 • Wykorzystywanie przez nauczycielki wiedzy i umiejętności zdobytych podczas różnorodnych form doskonalenia zawodowego m.in. stosowanie wybranych elementów koncepcji pedagogicznych: Freineta, Orffa,  Labana,  Sherborne, Gruszczyk –Kolczyńskiej, Waloszek, pedagogiki zabawy i  innych;
 • Stosowanie różnorodnych form pracy otwartej, umożliwiających dzieciom  wybór rodzaju aktywności;
 • Stosowanie nowatorskich form i metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem ofert wychowanków.
 • Współpraca przedszkola innymi instytucjami oraz z rodzicami
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i wzmacniania więzi z rodziną;
 • Stosowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami i angażowanie ich do współdecydowania o pracy przedszkola w celu spełnienia oczekiwań klientów placówki;
 • Utrzymywanie ścisłej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami świadczącymi fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną;
 • Zacieśnianie współpracy z instytucjami lokalnymi (zakładami pracy, placówkami kulturalno-oświatowymi, samorządem terytorialnym itp.);
 • Organizowanie imprez środowiskowych i prezentowanie dorobku placówki;
 • Uczestniczenie w życiu kulturalnym gminy;
 • Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poza   budynkiem
 •  Każda grupa ogólnodostępna powierzona jest opiece nauczycielkom prowadzącym (w oddziale integracyjnym  dodatkowo nauczycielowi wspomagającemu)
 • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych terenach wyposażonych w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci;
 • W trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka  nauczycielek oraz dodatkowo  innych pracowników przedszkola;
 • W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. W innych przypadkach:
 • dziecko może być odebrane przez inną osobę dorosłą, wskazaną przez rodzica na upoważnieniu, na podstawie dokumentu tożsamości zgodnie z obowiązującą procedurą
 • dziecko nie może być wydane rodzicom (opiekunom) będącym w  stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Palow
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gorczyca
Data wytworzenia informacji: 2005-02-08 11:47:30
Data udostępnienia informacji: 2005-02-08 11:47:30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-12 12:52:30

Wersja do wydruku...

corner   corner