logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         plus Ogłoszenia
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

Celem przedszkola jest:

 • objęcie opieką wszystkich dzieci, zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
 • stymulowanie rozwoju wychowanków,
 • integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnika
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi oraz otaczającego świata,
 • współdziałanie z rodzicami w celu budowy zaufania i więzi obu stron
 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej

Do zadań przedszkola należy:

 • Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
 • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 • Objęcie pomocą specjalistyczną dzieci specjalnej troski.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej każdemu dziecku w zależności od indywidualnych potrzeb.
 • Organizowanie pracy w sposób umożliwiający nabywanie przez dziecko kompetencji fizycznych i umysłowych, rozumianych jako umiejętność pokonywania przeszkód i rozwijanie zdolności.
 • Kształtowanie autonomii i niezależności określanej jako umiejętność dokonywania wyborów
 • Budzenie szacunku i tolerancji dla odmienności innych
 • Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
 • Integrowanie treści edukacyjnych.
 • Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu szczegółowego diagnozowania i opiniowania badanych dzieci w porozumieniu i za zgodą rodziców (opiekunów)
 • Udzielanie indywidualnych porad rodzicom.
 • Organizowanie dla rodziców  prelekcji oraz spotkań o charakterze warsztatowym

   Zadania przedszkola będą realizowane poprzez :

 • Tworzenie i wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej, technicznej w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej
 • Wykorzystywanie przez nauczycielki wiedzy i umiejętności zdobytych podczas różnorodnych form doskonalenia zawodowego m.in. stosowanie wybranych elementów koncepcji pedagogicznych: Freineta, Orffa, Labana, Sherborne, Gruszczyk -Kolczyńskiej, Waloszek, pedagogiki zabawy i innych.
 • Prowadzenie jednego oddziału w oparciu o elementy pedagogiki Marii Montessori.
 • Stosowanie różnorodnych form pracy otwartej, umożliwiających dzieciom wybór rodzaju aktywności
 • Stosowanie nowatorskich form i metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem ofert wychowanków
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i wzmacniania więzi z rodziną
 • Stosowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami i angażowanie ich do współdecydowania o pracy przedszkola w celu spełnienia oczekiwań klientów placówki
 • Utrzymywanie ścisłej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami świadczącymi fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną
 • Zacieśnianie współpracy z instytucjami lokalnymi (zakładami pracy, placówkami kulturalno-oświatowymi, samorządem terytorialnym itp. )
 • Organizowanie imprez środowiskowych i prezentowanie dorobku placówki
 • Uczestniczenie w życiu kulturalnym gminy

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

 • Każda grupa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek (w oddziale integracyjnym trzech nauczycielek)
  • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych terenach wyposażonych w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci
  • W trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka dwóch nauczycielek oraz dodatkowo jednej osoby dorosłej
  • W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. W innych przypadkach:
   • dziecko może być odebrane przez inna osobę dorosłą, za okazaniem zaświadczenia wydanego przez rodzica oraz dokumentu tożsamości
   • dziecko może być odebrane przez rodzeństwo (pow. 10 roku życia) upoważnione przez rodziców (opiekunów)
   • dziecko nie może być wydane rodzicom ( opiekunom ) będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.  

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Palow
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gorczyca
Data wytworzenia informacji: 2005-02-08 11:47:30
Data udostępnienia informacji: 2005-02-08 11:47:30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-03 11:13:26

Wersja do wydruku...

corner   corner