logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         plus Ogłoszenia
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organizacja

Organizację przedszkola reguluje statut przedszkola oraz arkusz organizacyjnypracy przedszkola zatwierdzany   przez Burmistrza Miasta i Gminy :

-  Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej w tym czas na realizację podstawy   programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz.    dziennie.

-  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw   ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

 • Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo–gospodarczych.
 • Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i rodzaju   niepełnosprawności.
 • Placówka dysponuje ilością miejsc przewidzianą dla   6 oddziałów . 
 • Ilość dzieci w placówce zależna jest  od liczby oddziałów integracyjnych w danym roku szkolnym.
 • W zależności od ilości dzieci niepełnosprawnych tworzy się odpowiednią liczbę oddziałów integracyjnych w danym roku szkolnym.
 • Liczba dzieci w  oddziale  integracyjnym   jest zgodna z  obowiązującymi  przepisami.
 • W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale , może być niższa.
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową.
 • Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje katechezy. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 • Formy finansowania przedszkola:
 1. jednostka budżetowa,
 2. dochody własne.
 • Szczegółową organizację, nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 • Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole  w terminie przez siebie wyznaczonym.W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 • W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy  złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 • Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
 • Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 • Praca dydaktyczno – wychowawcza
 • Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola.
 • Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 • W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
 • Warunki organizowania katechezy określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 • Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3.3., oraz nauka religii i zajęcia rewalidacyjne, powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
 • W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, zgodnie z przepisami w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 • Za zgodą  rodziców dzieci mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe bezpłatne, proponowane przez przedszkole, tzn. religię, gimnastykę korekcyjną, rytmikę
 • Zajęcia z języka obcego odbywają sie we wszystkich grupach wiekowych
 • Przedszkole prowadzi i przechowuje następującą dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej:
 • dziennik zajęć przedszkola,
 • dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • dziennik zajęć nauczyciela współorganizującego kształcenie dziecka niepełnosprawnego
 • dzienniki zajęć pracy specjalistów
 • zeszyty obserwacji dzieci i pracy w zespołach  wspierających
 • plany pracy wychowawczo-dydaktycznej
 •     W przedszkolu zatrudnia się specjalistów:
 • psychologa ( terapia indywidualna dla dzieci niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, praca z dziećmi zdolnymi, udzielanie rodzicom specjalistycznej konsultacji)
 • logopedów ( działalność profilaktyczna, terapeutyczna i informacyjna)
 • pedagoga ( terapia indywidualna i zespołowa, prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie spostrzeżeń)
 • fizjoterapeutów  (zajęcia indywidualne usprawniające możliwości ruchowe dzieci niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia ruchowe w grupach)
 • pielęgniarkę
 • Rekrutacja
 •  Przedszkole prowadzi rekrutację zgodnie z przepisami prawa( Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek(Dz. U. poz. 610)z dnia  22 marca 2017 r.)
 • Szczegółowe zasady rekrutacji  określa Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „ Wniosek o przyjęcie dziecka”
 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 • Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Załączniki do pobrania: 2022-10-06 13:13:41 - Statut (511.77 kB)

Ilość odwiedzin: 16793
Nazwa dokumentu: Organizacja
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Bogumiła Lewczuk
Data wytworzenia informacji: 2005-02-08 11:44:29
Data udostępnienia informacji: 2005-02-08 11:44:29
Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-06 13:13:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner