logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Raport o stanie dostępności
         plus Sprawozdania finansowe
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organizacja - Organizację przedszkola reguluje statut przedszkola oraz zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia arkusz organizacji pracy przedszkola:
 
• Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,
w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.
• Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku.
• Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
• Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
• Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
• Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje religii.
W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
• Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rytmicznych, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć z gimnastyki korekcyjnej powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
o z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
o z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30  minut.

Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu zatwierdzają rodzice.
 
• Przedszkole prowadzi i przechowuje dla każdego oddziału dziennik zajęć
w przedszkolu
• Przedszkole jest cztero oddziałowe.
• Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora
i radę pedagogiczną.
• Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
• Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
• Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora. Termin przerwy wakacyjnej jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
• Przedszkole pracuje w godzinach od 5: 00 do 16: 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
• Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.
• Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
• Formy finansowania przedszkola:
o jednostka budżetowa,
o środek specjalny.
• Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola".
• W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.
• Powołana Komisja Kwalifikacyjna składa się:
o z przedstawicieli rady pedagogicznej,
o z przedstawicieli rady rodziców,
• Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.
• Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola ustalane są, co roku przez Komisję Kwalifikacyjną.
• Zasady rekrutacji dzieci określa rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli
i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 14, poz. 132).
• W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków według ustalonych zasad.
• Ustalanie zasad korzystania z wyżywienia dzieci i personelu, wnoszenia opłat stałych przez rodziców należy do kompetencji organu prowadzącego przedszkole w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola i Radą Rodziców.
• Prowadzenie płatnych usług w zakresie ofert edukacyjnych wykraczających poza podstawę programową ustalają Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców - opłaty wnoszą rodzice.
• Zasady odpłatności uchwaliła Rada Gminy i Miasta Bogatynia.  - Uchwała  Rady  Gminy  i  Miasta  Bogatynia   Nr XVI/126/04  z  dnia 20.04.2004r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach  przedszkolnych  na  terenie miasta i gminy Bogatynia.

 

Nazwa dokumentu: Organizacja
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 6
Osoba, która wytworzyła informację: Arleta Kowalska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wilczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2007-11-27 12:58:40
Data udostępnienia informacji: 2007-11-27 12:58:40
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-27 12:59:50

Wersja do wydruku...

corner   corner