logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PG NR 2
 
1.       Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów Publicznego Gimnazjum
Nr 2 w Bogatyni.
2.       Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a.     zebranie przewodniczących samorządów klasowych i ich zastępców, zwane zebraniem Samorządu Uczniowskiego,
b.     Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada SU),
c.      przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
3.       Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy
      tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w
      głosowaniu równym i powszecI1nyḿ(tajnym lub jawnym).
4.  Rada Samorządu Uczniowskiego jest wyłaniana na pierwszym zebraniu
      Samorządu Uczniowskiego na drodze wyborów (tajnych lub jawnych).
5.  W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b. zastępca przewodniczącego,
c. skarbnik,
d. osoby wspomagające pracę Samorządu Uczniowskiego ( 6 osób).
6.  Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Radą są:
         a. przewodniczący samorządu klasowego,
b. zastępca przewodniczącego.
7.  Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie szkoły w
      głosowaniu powszechnym i tajnym.
8.  Zebrania Samorządu Uczniowskiego zwoływane są raz w miesiącu lub
      częściej w miarę potrzeb, przez opiekuna i przewodniczącego Samorządu
      Uczniowskiego.
9.  Zebranie Samorządu Uczniowskiego prowadzi przewodniczący wraz z
      opiekunem.
10. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział:
                                  a. Dyrektor Szkoły,
                                  b. uczniowie, którzy nie są reprezentantami danej klasy, a chcą
pracować dla Samorządu Uczniowskiego,
c. rodzice,
d. przedstawiciele samorządu terytorialnego,
e. pedagodzy szkolni,
f. nauczyciele,
g. duchowieństwo,
h. przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie
szkoły,
l1. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
a.     przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,

b.     reprezentowanie społeczności uczniowskiej na zewnątrz,
c.      współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom
     należytych warunków do nauki,
d.     dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
e.      angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
f.       organizowanie imprez szkolnych,
g.     zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole,
h.     przyznawanie podziękowań dla nauczycieli i rodziców,
i.       organizowanie akcji zarobkowych wspomagających szkołę,
j.       dysponowaniu w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego,
k.     informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej Samorządu Uczniowskiego).
12.Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
13.Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
14.Zmiany w składzie Rady Samorządu Uczniowskięgo mogą być dokonane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach na zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
15 .Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu Samorządu Uczniowskiego, po zasięgnięciu opinii samorządów klasowych i innych organów szkoły.
 
 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PG NR 2
 
1.       Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów Publicznego Gimnazjum
Nr 2 w Bogatyni.
2.       Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a.     zebranie przewodniczących samorządów klasowych i ich zastępców, zwane zebraniem Samorządu Uczniowskiego,
b.     Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada SU),
c.      przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
3.       Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy
      tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w
      głosowaniu równym i powszecI1nyḿ(tajnym lub jawnym).
4.  Rada Samorządu Uczniowskiego jest wyłaniana na pierwszym zebraniu
      Samorządu Uczniowskiego na drodze wyborów (tajnych lub jawnych).
5.  W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b. zastępca przewodniczącego,
c. skarbnik,
d. osoby wspomagające pracę Samorządu Uczniowskiego ( 6 osób).
6.  Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Radą są:
         a. przewodniczący samorządu klasowego,
b. zastępca przewodniczącego.
7.  Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie szkoły w
      głosowaniu powszechnym i tajnym.
8.  Zebrania Samorządu Uczniowskiego zwoływane są raz w miesiącu lub
      częściej w miarę potrzeb, przez opiekuna i przewodniczącego Samorządu
      Uczniowskiego.
9.  Zebranie Samorządu Uczniowskiego prowadzi przewodniczący wraz z
      opiekunem.
10. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział:
                                  a. Dyrektor Szkoły,
                                  b. uczniowie, którzy nie są reprezentantami danej klasy, a chcą
pracować dla Samorządu Uczniowskiego,
c. rodzice,
d. przedstawiciele samorządu terytorialnego,
e. pedagodzy szkolni,
f. nauczyciele,
g. duchowieństwo,
h. przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie
szkoły,
l1. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
a.     przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,

b.     reprezentowanie społeczności uczniowskiej na zewnątrz,
c.      współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom
     należytych warunków do nauki,
d.     dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
e.      angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
f.       organizowanie imprez szkolnych,
g.     zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole,
h.     przyznawanie podziękowań dla nauczycieli i rodziców,
i.       organizowanie akcji zarobkowych wspomagających szkołę,
j.       dysponowaniu w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego,
k.     informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej Samorządu Uczniowskiego).
12.Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
13.Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
14.Zmiany w składzie Rady Samorządu Uczniowskięgo mogą być dokonane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach na zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
15 .Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu Samorządu Uczniowskiego, po zasięgnięciu opinii samorządów klasowych i innych organów szkoły.
 
 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PG NR 2
 
1.       Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów Publicznego Gimnazjum
Nr 2 w Bogatyni.
2.       Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a.     zebranie przewodniczących samorządów klasowych i ich zastępców, zwane zebraniem Samorządu Uczniowskiego,
b.     Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada SU),
c.      przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
3.       Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy
      tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w
      głosowaniu równym i powszecI1nyḿ(tajnym lub jawnym).
4.  Rada Samorządu Uczniowskiego jest wyłaniana na pierwszym zebraniu
      Samorządu Uczniowskiego na drodze wyborów (tajnych lub jawnych).
5.  W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b. zastępca przewodniczącego,
c. skarbnik,
d. osoby wspomagające pracę Samorządu Uczniowskiego ( 6 osób).
6.  Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Radą są:
         a. przewodniczący samorządu klasowego,
b. zastępca przewodniczącego.
7.  Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie szkoły w
      głosowaniu powszechnym i tajnym.
8.  Zebrania Samorządu Uczniowskiego zwoływane są raz w miesiącu lub
      częściej w miarę potrzeb, przez opiekuna i przewodniczącego Samorządu
      Uczniowskiego.
9.  Zebranie Samorządu Uczniowskiego prowadzi przewodniczący wraz z
      opiekunem.
10. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział:
                                  a. Dyrektor Szkoły,
                                  b. uczniowie, którzy nie są reprezentantami danej klasy, a chcą
pracować dla Samorządu Uczniowskiego,
c. rodzice,
d. przedstawiciele samorządu terytorialnego,
e. pedagodzy szkolni,
f. nauczyciele,
g. duchowieństwo,
h. przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie
szkoły,
l1. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
a.     przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,

b.     reprezentowanie społeczności uczniowskiej na zewnątrz,
c.      współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom
     należytych warunków do nauki,
d.     dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
e.      angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
f.       organizowanie imprez szkolnych,
g.     zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole,
h.     przyznawanie podziękowań dla nauczycieli i rodziców,
i.       organizowanie akcji zarobkowych wspomagających szkołę,
j.       dysponowaniu w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego,
k.     informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej Samorządu Uczniowskiego).
12.Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
13.Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
14.Zmiany w składzie Rady Samorządu Uczniowskięgo mogą być dokonane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach na zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
15 .Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu Samorządu Uczniowskiego, po zasięgnięciu opinii samorządów klasowych i innych organów szkoły. 
 

Ilość odwiedzin: 1875
Nazwa dokumentu: Regulamin Samorządu Uczniowskiego PG nr 2
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kina
Osoba, która odpowiada za treść: opiekun SU
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kina
Data wytworzenia informacji: 2007-08-30 20:03:04
Data udostępnienia informacji: 2007-08-30 20:03:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 20:07:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner