logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


REGULAMIN
 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1.      Samorząd Uczniowski reprezentuje ucznia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni.
2.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3.      Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a)       zebranie samorządów klasowych, zwane zebraniem SU,
b)       Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada SU),
c)       przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
4.      Organy są reprezentantami uczniów.
5.      Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu równym i powszechnym (tajnym lub jawnym).
6.      W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a)       przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b)       zastępca przewodniczącego,
c)       członkowie (2 osoby).
7.      Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie całej szkoły w głosowaniu tajnym. Kadencja opiekuna trwa 2 lata.
8.      Zebrania SU zwoływane są raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb przez opiekuna w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
9.      Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Radą są:
a)       przewodniczący samorządu klasowego,
b)       zastępca przewodniczącego,
c)       członek.
10.   Zebranie SU prowadzi przewodniczący wraz z opiekunem.
11.   W zebraniach SU mogą brać udział:
a)       Dyrektor Szkoły,
b)       uczniowie, którzy nie są reprezentantami danej klasy, a chcą pracować dla Samorządu Uczniowskiego,
c)       rodzice,
d)       przedstawiciele samorządu terytorialnego,
e)       pedagodzy szkolni,
f)        nauczyciele,
g)       duchowieństwo,
h)       przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły.
12.   Po każdym zebraniu SU opiekun w porozumieniu z Radą sporządza sprawozdanie, które przedstawia dyrekcji szkoły.
13.   Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a mianowicie:
a)       prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b)       prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,
c)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
d)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów,
e)       prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
f)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Pełnomocnika Rzecznika Praw Ucznia,
g)       prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,
h)       prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z innymi organami szkoły.
14.   Zadania Samorządu Uczniowskiego:
a)       przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,
b)       współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
c)       współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
d)       dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji,
e)       angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
f)        organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
g)       zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole,
h)       organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,
i)         dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU,
j)         rozstrzyganie sporów między uczniami,
k)       informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).
15.   Samorząd Uczniowski na prośbę Dyrektora Szkoły udziela opinii o pracy nauczyciela, biorąc pod uwagę:
a)       przestrzeganie praw dziecka,
b)       przestrzeganie Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni,
c)       oddziaływanie opiekuńczo – wychowawcze,
d)       posiadanie następujących cech:
-        umiejętność przekazywania wiedzy,
-        rzetelność i systematyczność,
-        takt i tolerancję,
-        życzliwość i obiektywizm,
-        sprawiedliwość,
-        zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem,
-        umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów,
e)       troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej ucznia.
16.   Kadencja Rady SU trwa 1 rok.
17.   Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
18.   Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli samorządów klasowych na zebraniu SU.
19.   Zmiany w składzie Rady mogą być dokonane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na zebraniu SU.
20.   Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu SU po zasięgnięciu opinii samorządów klasowych i innych organów szkoły.
 
Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni w dniu 20 września 2000 r.
 
 

Ilość odwiedzin: 1745
Nazwa dokumentu: Regulamin Samorządu Uczniowskiego PSP nr 3
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kina
Osoba, która odpowiada za treść: opiekun SU
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kina
Data wytworzenia informacji: 2007-08-30 19:58:44
Data udostępnienia informacji: 2007-08-30 19:58:44
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 20:01:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner