logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju
      minus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statut szkoły
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek szkoły
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Sprawozdania/raporty
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         plus Tablica ogłoszeń
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). oraz statut szkoły. Szkoła: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Statut szkoły:

     1. i zadania szkoły

§ 8

 1. Misja Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie:
  Jesteśmy szkołą, która:
  1. zapewnia bezpieczeństwo, jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  2. umożliwia wszechstronny rozwój swoim uczniom z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
  3. uczy życia w społeczeństwie, uczy tolerancji;
  4. propaguje i wspiera postawy bezinteresowności i empatii;
  5. kreuje zdrowy styl życia poprzez utrwalanie postaw prozdrowotnych
   i proekologicznych;
  6. wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 2. Wizja Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie:
           Kształcimy i wychowujemy Europejczyków, którzy wiedzą, że są Polakami.
 3. Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie:

                Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie to obywatel Europy,
                który:

  1. ma poczucie własnej wartości;
  2. potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności, jest samodzielny;
  3. korzysta z TIK;
  4. zna swoją tożsamość, jest dumny ze swojego pochodzenia;
  5. jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury;
  6. potrafi żyć i współdziałać w społeczeństwie;
  7. dba o zdrowie własne i innych;
  8. dba o środowisko naturalne.

§ 9

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 2. Celami i zadaniami Szkoły są:
  1. zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;
  2. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  3. realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;
  4. realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
  5. umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia;
  6. kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia;
  7. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia
   z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
   a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia
   i rodzaju niepełnosprawności;
  8. umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej
   i religijnej;
  9. zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej;
  10. wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

§ 10

 1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez:
  1. innowacyjny i nowatorski proces nauczania, udział w konkursach przedmiotowych oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym;
  2. realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, programów autorskich nauczycieli;
  3. systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów;
  4. poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw;
  5. rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;
  6. wspieranie uczniów mających trudności w nauce;
  7. rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu;
  8. upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia;
  9. rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego człowieka;
  10. budzenie   szacunku do pracy m.in. poprzez zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły
   i środowiska;
  11. budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem;
  12. rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz aktywności twórczej;
  13. wdrażanie samodyscypliny i punktualności;
  14. kształtowanie poczucia odpowiedzialności;
  15. rozwijanie samorządności;
  16. naukę praworządności i demokracji;
  17. rozwijanie miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
  18. naukę szacunku dla wspólnego i cudzego mienia;
  19. rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli;
  20. współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania wśród młodzieży patologii i agresji;
  21. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w Szkole oraz
   w trakcie wycieczek i innych imprez;
  22. wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  23. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  24. prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
  25. organizowanie zajęć nauki religii i etyki;
  26. organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do Szkoły dzieci niepełnosprawnych.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
  1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolonym potrzeb rozwojowych uczniów,  w tym czynników ryzyka i czynników chroniących, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
  2. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
   z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb m.in. poprzez organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc pedagoga i pomoc medyczną.
 4. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
 5. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności z nauką, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnego nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów.
 6. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły.
 7. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz zasady współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom określają odrębne przepisy.

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

Dyrektor - mgr Grażyna Jarosz

Kompetencje dyrektora określa art. 68 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz statut szkoły.
Kompetencje dyrektora szkoły:

 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
 2. Dyrektor Szkoły:
  1. kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
  2. jest organem nadzoru pedagogicznego;
  3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  4. reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
  5. jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole
   i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy;
  6. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 3. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
  1. pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia;
  2. obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dyrektor (jeśli zgodnie z przepisami stanowisko wicedyrektora zostało w danym roku szkolnym utworzone) wykonuje zadania przy pomocy wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną.
 5. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
  1. wykonywanie zadań związanych w zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
   i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  2. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4. opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawianie go Radzie Pedagogicznej i rodzicom (prawnym opiekunom);
  5. przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
  6. opracowywanie rocznych planów pracy;
  7. opracowywanie projektu arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny;
  8. opracowywanie planu nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w Szkole;
  9. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
   i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) dzieci;
  10. gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;
  11. pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
  12. przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej oraz zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
  13. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących
   oraz wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
  14. dopuszczanie do użytku szkolnego programów nauczania, po zaopiniowaniu ich
   przez Radę Pedagogiczną;
  15. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolnego zestawu podręczników, który będzie obowiązywał w Szkole od początku następnego roku szkolnego;
  16. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci;
  17. udzielanie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;
  18. zwalnianie uczniów z zajęć w-fu lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
  19. zwalnianie ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
   z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego na podstawie orzeczenia lub na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, i na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów);
  20. udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w§ 28 statutu szkoły;
  21. występowanie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem
   o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich;
  22. wyznacza terminy i powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających;
  23. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom;
  24. ustalanie przydziałów zadań pracownikom;
  25. dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  26. współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami nadzorującymi
   i kontrolującymi pracę Szkoły;
  27. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły;
  28. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
  29. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
  30. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, innowacyjnej szkoły;
  31. współpraca z pielęgniarką szkolną i lekarzem dentystą sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i PESEL ucznia celem właściwej realizacji opieki.
 6. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji,  skreślić ucznia, który nie jest objęty obowiązkiem szkolnym,  z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 7. Dyrektor szkoły, w uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 8. Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
  3. Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Rada Pedagogiczna

Kompetencje rady pedagogicznej  określa art. 70 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz statut szkoły.
Kompetencje rady pedagogicznej:

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły działającym w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie.
 3. Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia, wychowania i opieki.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.
 6. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:
  1. uchwala regulamin swojej działalności;
  2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;
  3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu
   po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
  4. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
  5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
  6. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
  7. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
  8. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
  9. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  10. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
  11. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  12. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 7. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących:
  1. opiniuje dopuszczenie do użytku przez dyrektora szkoły szkolnego zestawu programów nauczania;
  2. opiniuje ustalony przez dyrektora szkoły zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;
  3. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
   oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  4. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opiniiw trakcie nauki w szkole podstawowej;
  5. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
  6. opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  7. opiniuje w terminie do 30 września plan doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny;
  8. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  9. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  10. opiniuje projekt finansowy szkoły;
  11. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
  12. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
  13. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
  14. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
  15. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.
 8. Rada Pedagogiczna ponadto:
  1. przygotowuje projekt statutu lub jego zmian;
  2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;
  3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
  4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
  5. ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami
   do organu prowadzącego;
  6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
  7. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
  8. ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców i Samorządami uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
  9. może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
  10. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
  11. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  12. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
 9. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem informacji o stanie zdrowia uczniów.
 10. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 11. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców

Kompetencje rady rodziców  określa art. 84 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz statut szkoły.
Kompetencje rady rodziców:

 

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego, wybrany w tajnych wyborach, wchodzącego w skład szkoły.
 4. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Szczegółowe zadania oraz tryb wyborów jej członków oraz tryb pracy określa regulamin Rady Rodziców.
 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
  3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 8. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 9. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   1. Programu Wychowawczo-profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców,
    • jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
   lub wychowania szkoły;
  3. opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
  4. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
   1. Opiniowanie pracy nauczyciela. Rada Rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez Radę Rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy;
  6. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców;
  7. opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
  8. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  9. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
   w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
 10. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
 11. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 12. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  1. pobudzania i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
  2. zapewnianie rodzicom we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
   1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w szkole
    i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
   2. znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, ,,Wewnętrznych zasad oceniania”,
   3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
   4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
   5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 13. Aktywizowanie rodziców i uzyskiwanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
  1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie;
  2. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, przekazywanie informacji przez e-dziennik, korespondencję, telefonicznie, stronę www;
  3. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły poprzez zachęcanie do działań w formie wolontariatu, wspieranie inicjatyw rodziców, upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
  4. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą poprzez angażowanie Rady Rodziców
   w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
  5. koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci poprzez ustalanie form współpracy, pozyskiwanie środków finansowych, zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, angażowanie uczniów w życie społeczności lokalnej.
 14. Rada Rodziców może:
  1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
  2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
  3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
  4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

Samorząd Uczniowski

Działalność SU reguluje  art. 85 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz statut szkoły.
W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnymi powszechnym.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie
  we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
  7. prawo do opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
 7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się
  do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
 8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły – pracę nauczycieli Szkoły,
  dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
 9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.
 10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 10, stosuje się następującą procedurę:
  1. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów – wraz z propozycjami kandydatów
   do objęcia stanowisk w organach Samorządu – wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły;
  2. Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunowi Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;
  3. jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
  4. wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
  5. regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

§ 37

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez:
  1. wymianę informacji;
  2. opiniowanie;
  3. wnioskowanie;
  4. podejmowanie uchwał;
  5. podejmowanie wspólnych działań.
 3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:
  1. spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora z przedstawicielami organów;
  2. zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów;
  3. umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy ogłoszeń.
 4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom oraz podnoszenie poziomu pracy Szkoły.
 5. Organy Szkoły współpracują ze sobą, promując działalność Szkoły.
 6. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.
 7. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu, organ Szkoły może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie.

 

 

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 16:09:20
Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 16:09:20
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 11:58:43

Wersja do wydruku...

corner   corner