logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   minus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Struktura własnościowa
      minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
      minus Dochody i straty
      minus Redakcja biuletynu
      minus Zamówienia publiczne
   plus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Rodzaj przeważającej działalności:
wg EKD  - od czasu powstania Spółki
wg PKD 2004 - 9002 Z   Gospodarowanie Odpadami
                 aktualne
wg PKD 2007 -  3811 Z    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie:
 
 1. Wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów (EKD 90.00).......
 2. Oczyszczania ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu (EKD 90.00)......
 3. Usuwania i wywozu ścieków komunalnych (EKD 90.00).....
 4. Utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (EKD 74.70).......
 5. Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10)......
 6. Zagospodarowanie niemetalowych odpadów (37.20)......
 7. Budowa i naprawa systemów kanalizacyjno - ściekowych i wodnych (45.24).....
 8. Wynajem środków transportu lądowego (71.21).......
 9. Transport pasażerski pozarozkładowy drogowy (60.23).......
 10. Towarowy transport drogowy (60.25).......
 11. Handel paliwami stałymi i płynnymi (EKD 51.51)......
 12. Usługi (roboty) związane z remontami i naprawami dróg (EKD 45.23).....
 13. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
 14. Uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych PKD 01.13.Z…
 15. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie PKD 01.19.Z….
 16. Chów i hodowla pozostałych zwierząt PKD 01.49.Z.....
 17. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z włączeniem pozyskiwania produktów leśnych PKD 02.10.Z…..
 18. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z…..
 19. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z.....
 20. Produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z…
 21. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z……
 22. Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z…..
 23. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z ……
 24. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z .....
 25. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z…
 26. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy PKD 22.11.Z……
 27. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z…..
 28. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu PKD 23.61.Z….
 29. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej PKD 23.63.Z.....
 30. Produkcja zaprawy murarskiej PKD 23.64.Z…
 31. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z.....
 32. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania PKD 25.21.Z…
 33. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.29.Z……
 34. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków PKD 25.50.Z...
 35. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 25.61.Z…
 36. Obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.62.Z…
 37. Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z…
 38. Produkcja opakowań z metali PKD 25.92.Z…
 39. Produkcja złączy i śrub PKD 25.94.Z…
 40. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 25.99.Z…
 41. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD 27.40.Z…
 42. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z…
 43. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z…
 44. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z…
 45. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z…
 46. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z…
 47. Demontaż wyrobów zużytych PKD 38.31.Z…
 48. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z…
 49. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z…
 50. Roboty związane z budowa dróg i autostrad PKD 42.11.Z…
 51. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z…
 52. Roboty związane z budowa mostów i tuneli PKD 42.13Z…
 53. Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z…
 54. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z……
 55. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z……
 56. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z…
 57. Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z …
 58. Tynkowanie PKD 43.31.Z……
 59. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian PKD43.33.Z…
 60. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z…
 61. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKB 43.39.Z.....
 62. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z……
 63. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z……
 64. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z……
 65. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z…
 66. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z.....
 67. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z…
 68. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z……
 69. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z……
 70. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z…….
 71. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski PKD 49.31.Z……
 72. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z…
 73. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z……
 74. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B……
 75. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C…
 76. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.10.Z……
 77. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A……
 78. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z…..
 79. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  i technicznych PKD 72.19.Z…
 80. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z……
 81. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z…
 82. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z……
 83. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z……
 84. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 81.21.Z…
 85. Pozostałe sprzątanie PKD 81.29.Z……
 86. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z……
 87. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91.Z……
 88. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego PKD 95.22.Z……
 89. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z……
 90. Wykorzystywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z…
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

Ilość odwiedzin: 25086
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Osoba, która odpowiada za treść: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Osoba, która wprowadzała dane: Lucyna Lewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-02-16 16:02:30
Data udostępnienia informacji: 2005-02-16 16:02:30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-24 14:17:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner