logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  § 1

Statut określa zakres działania i organizację Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni działa na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 ze zm.)

2)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3)      Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

4)      Niniejszego statutu.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach Statutu mówi się o:

1)      Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni;

2)      Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Bogatynia;

3)      Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia;

4)      Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni;

5)      O pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.

§ 4

1.       Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej, wykonującą zadania własne w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie w tym zakresie.

2.       Obszarem działania Ośrodka jest miasto i gmina Bogatynia.

3.       Siedziba Ośrodka mieści się w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 29.

 

Rozdział II

 Cele i zadania Ośrodka

 § 5

1.       Celem Ośrodka jest organizowanie na terenie Gminy pomocy społecznej.

2.       Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez:

1)      Świadczenie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości;

2)      Przyznawanie i wypłacanie świadczeń, których rodzaj, rozmiar i formę określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne akty prawne.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

§ 6

1.       Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2.       Kierownik odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych Ośrodkowi oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

3.       Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza.

4.       Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

5.       Kierownik wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

6.       Kierownik zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.       Kierownik kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka.

8.       Kierownik wydaje zarządzenia i postanowienia dotyczące organizacji pracy Ośrodka.

9.       Kierownik nie później niż do dnia 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni sprawozdanie ze swojej działalności.

 

§ 7

Strukturę wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 8

1.       W Ośrodku tworzone są odpowiednie stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków.

2.       Podział i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny.

§ 9

1.       Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2.       Pracownicy są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10

1.       Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

2.       Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

3.       Pomoc społeczna finansowana jest ze środków:

1)      budżetu gminy,

2)      dotacji celowej z budżetu wojewody, przeznaczonej na realizację zadań zleconych,

3)      środków przekazywanych na te cele przez osoby fizyczne i prawne.

4.       Projekt planu przygotowuje Kierownik i główny księgowy Ośrodka, uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności.

5.       Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami według zasad stosowanych w rachunkowości budżetowej.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 11

1.       Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w drodze uchwały w trybie właściwym do jego uchwalenia.

2.       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Traci moc uchwała Nr 242/92 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Dziadosz
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Rak
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Dziadosz
Data wytworzenia informacji: 2007-08-10 21:17:00
Data udostępnienia informacji: 2007-08-10 21:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 11:50:42

Wersja do wydruku...

corner   corner