logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  główny księgowy
•    praca  biurowa wykonywana w przeważającej części za pośrednictwem komputera
•    wymiar czasu pracy: pełny etat
•    proponowana forma zatrudnienia: umowa na czas nieokreślony (pierwsza umowa na czas określony 3 m-ce) 

 Wymagania dotyczące stanowiska:
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
•    znajomość procedur księgowych i obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących księgowości,  
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie ponadpodstawowym (wraz z oprogramowaniem do prowadzenia księgowości),
•    umiejętność korzystania z zasobów internetowych dotyczących prawa finansowego,
•    umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,
•    znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych. 

Wymagania dodatkowe:
•    dyspozycyjność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność,
•    umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
•    umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
•    mile widziany staż pracy lub praktyka w placówce oświatowej,
•    zdolności numeryczne i analityczne,
•    umiejętność korzystania z przepisów prawa. 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych.
2)    Bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej  i materiałowej  Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie.
3)    Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4)    Zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę.
5)    Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
6)    Kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.
7)    Opracowywanie rocznych planów finansowych Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie.
8)    Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów.
9)    Nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
10)    Terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej.
11)    Należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego.
12)    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
13)    Nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych jednostki.
14)    Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie  legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole.
15)    Przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych  informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki.
16)    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w  szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej.
17)     Rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek.
18)    Zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej, bhp i higieny pracy, ochrony p/poż  w podległym dziale finansowo-księgowym.
19)    Bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym.
20)    Reprezentowanie Szkoły  przed sądami w sprawach finansowych.
21)    Przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych, bhp i p/poż.
22)    Wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych.
23)    Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych.

Oferta kandydata powinna zawierać:
•    CV,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy,
•    oświadczenie o niekaralności z KRK,
•    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  
i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada).

Miejsce i termin składanie dokumentów
Wymienione wyżej dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia 
w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - główny księgowy”.
Ostateczny termin składania dokumentów: 7 lutego 2020 r. do godziny 10.00
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone  za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymagania. W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się  z wybranymi osobami, 
w związku z tym prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu nr telefonu kontaktowego.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie. 
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.
Nadesłanych ofert nie zwracamy, a po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 
Dodatkowych informacji udziela:
dyrektor Szkoły Podstawowej  im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie 
- tel. 75 77 18 226

Dyrektor:  Irena Michalik

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, Działoszyn 33 59-916 Bogatynia   tel: 757718226, mail: szkola.dzialoszyn@pnet.pl.
2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: +48 68 411 40 00.
3.    Dane osobowe pracownika przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej  im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie.
4.    Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez 2 lata zgodnie z JRWA.
5.    Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6.    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bogatyni dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji. 
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Podmiot udostępniający: SP w Działoszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Bembnowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Bembnowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Bembnowicz
Data wytworzenia informacji: 2020-01-27 13:41:57
Data udostępnienia informacji: 2020-01-27 13:41:57
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-27 14:21:56

Wersja do wydruku...

corner   corner