logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatynia dnia 22-03-2019r.

 

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
SPECJALISTY DS. KADR i PŁAC

Adres jednostki:
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia

 Ofertę na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Dziale Kadr i Płac, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Specjalisty ds. kadr i płac:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawne lub uzupełniające ekonomiczne, administracyjne studia magisterskie lub ekonomiczne, administracyjne studia podyplomowe i co najmniej 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku; bądź wykształcenie średnie i co najmniej 5- letni staż pracy na podobnym stanowisku;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac.

2.      Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych

- dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, przepisów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz o ochronie danych osobowych

- biegła znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office, programu kadrowo – płacowego UNISOFT, programu sprawozdawczego GUS;

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      obsługa kadrowa i płacowa pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, archiwizacja dokumentacji;

2)      bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych dotyczących zakresu powierzonych obowiązków;

3)      sporządzanie list płac dla pracowników,

4)      przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników;

5)      obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana);

6)      obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji);

7)      terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej;

8)      kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń;

9)      obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych - pracowników:

- terminowe odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;

            - sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich   pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom     Skarbowym;

10)  sporządzenie kart wynagrodzeń;

11)  prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej;

12)  ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami;

13)  przygotowywanie umów dla pracowników zatrudnionych  w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, świadectw pracy, dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy;

14)  przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło;

15)  wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia;

16)  prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników,

18)  sporządzanie listy obecności pracowników na każdy miesiąc, dopilnowanie wpisywania się pracowników w każdym dniu - dbanie  o dyscyplinę i punktualność przychodzenia i wychodzenia z pracy;

19) pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z przejściem pracowników Zakładu na renty  i emerytury;

20)  prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów;

21)  sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS,

22)  wypisywanie i prowadzenie czeków gotówkowych;

23)  prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,

24)  przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na zlecenie Dyrektora Zakładu i inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. praca wykonywania w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na terenie działalności Zakładu,

2. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).  

5.  Wymagane dokumenty.

1. list motywacyjny;

2. curriculum vitae;

3.  kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (oryginały do wglądu);

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

5.  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);

6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

6.      Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

-  czas określony od 15 kwietnia 2019r., pełny etat

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni był niższy niż 6%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac” w terminie do dnia 05 kwietnia  2019r. do godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki do pobrania: 2019-03-21 14:09:56 - dane osobowe (180.70 kB)
2019-03-21 14:12:53 - klauzula RODO (213.07 kB)
2019-03-21 14:14:08 - kwestionariusz kandydata na pracownika (47.82 kB)
2019-03-21 14:15:04 - oświadczenie - skazanie (0.00 B)
2019-03-21 14:15:39 - oświadczenie - stan zdrowia (0.00 B)
2019-03-21 14:17:46 - oświadczenie - pełna zdolność (0.00 B)

Nazwa dokumentu: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Moczydłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Peremicka
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Moczydłowska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-21 13:52:31
Data udostępnienia informacji: 2019-03-21 13:52:31
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-21 14:18:12

Wersja do wydruku...

corner   corner