logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. OBSŁUGI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Straż Miejska w Bogatyni, ul. Słowiańska 8, 59-920 Bogatynia

tel. 75 77 32 408

e-mail: strazmbogatynia@post.pl

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • nienaganna opinia,

 • pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

 • znajomość obsługi komputera.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o strażach gminnych,

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

 • samodzielność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność i odporność na stres,

 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów,

 • znajomość obsługi urządzeń biurowych

 • zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi i współpracownikami.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • inicjowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób poprzez środki łączności,

 • czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym poprzez obserwowanie obrazu wizyjnego przesyłanego przez kamery w systemie monitoringu wizyjnego miasta,

 • prowadzenie książki zaobserwowanych zdarzeń, książki zgłoszeń w formie pisemnej i elektronicznej,

 • przyjmowanie interesantów, powiadamianie Komendanta Straży Miejskiej, wyznaczonego funkcjonariusza lub innej osoby w zależności od treści zgłoszenia,

 • realizacja zadań z zakresu Straży Miejskiej.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy ze zdjęciem,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz personalny kandydata,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje  (kserokopie, oryginały do wglądu),

 • dokument potwierdzający tożsamość (kopia),

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dokumenty

uczestnika naboru na wolne stanowisko „Referent ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta” w

Sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni przy ul. Słowiańskiej 8,

w terminie do 26 stycznia 2017 r. włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do

Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie

nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Bogatynia http://gmina.bogatynia.sisco.info

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

Komendant Straży Miejskiej w Bogatyni

Mirosław Nowak

Załączniki do pobrania: 2017-01-12 10:16:04 - Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (19.50 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Referent ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta"
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "Referent ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta"
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Kropidłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 10:08:42
Data udostępnienia informacji: 2017-01-12 10:08:42
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-12 10:16:26

Wersja do wydruku...

corner   corner