logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie nr 1 /2019 Dyrektora PP nr 1 z dn. 14.02.2019 r.

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Porajowie

Opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo  oświatowe ( Dz. U z dnia 11.01.2017 r.poz.59)
 • Uchwały  nr X/91/15 Rady Miejskiej w  Bogatynia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia
 • Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli  lub  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym na  rok szkolny 2019/2020

§ 1

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

Dzieci urodzone w 2017 roku nie uczestniczą w rekrutacji. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

 

§ 2

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 1 
w roku szkolnym 2018/2019, składają
Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej
na
  rok szkolny 2019/2020, w terminie od 09 lutego 2019 r. do 16 lutego 2019 r.
(Deklarację należy pobrać w przedszkolu).

 

UWAGA.  
Jeżeli rodzice dziecka dotychczas uczęszczającego do przedszkola nie złożą 
w wyznaczonym terminie stosownej deklaracji, wówczas dziecko objęte będzie procedurą rekrutacyjną obowiązującą na rok szkolny 2019/2020.            

 

§ 3

 

Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola pobierają wniosek 
o przyjęcie dziecka w siedzibie przedszkola przy ul Górnicza 1c 

 

 

 

§ 4

 

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w wyznaczonym terminie rekrutacji.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie  prowadzone jest  na wolne miejsca.
   
                                                                        § 6
 2. W przypadku mniejszej liczby złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, niż wolnych miejsc w przedszkolu w którym prowadzony jest nabór , do przedszkola przyjmuje się wszystkie dzieci w wieku 3- 6 lat, których rodzice złożyli wniosek

 

 

     § 7

 

W przypadku większej liczby złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, niż wolnych miejsc w przedszkolu w którym prowadzony jest nabór , kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

 

 Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

§ 8

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

§ 9

 

Rekrutacja rozpoczyna się od 18 lutego 2019 r. i trwa do 11 marca 2019 r.

 

 

§ 10

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 10 punktów.

 

§ 11

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole. Kryteria te zostały uchwalone Uchwałą Rady Miasta i Gmina Bogatynia  nr X/91/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.03.2015 r.:

 

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

Wymagany dokument potwierdzający

spełnienie kryteriów

Ilość

pkt

1.

Wskazanie Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę

Wniosek OPS lub innej instytucji wspomagającej rodzinę

10

2.

Dziecko, którego samotnie wychowujący rodzic

( prawny opiekun) pracuje lub studiuje w trybie dziennym, lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni lub odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

9

3.

Dziecko, którego oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracuje lub studiuje w trybie dziennym, lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni lub odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

9

4.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu:

-powyżej 8 godzin dziennie

--od 6 do 8 godzin dziennie

 

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

 

 

 

8

7

5.

Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola

Oświadczenie rodziców lub opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola

 

6

 

§ 12

 

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
   na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  5. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący (ww. tabelka).
 • Dokumenty, o których mowa w pkt 1-4 należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub
  w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

                                                               § 13

 

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym

     § 14

 

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola.

 

     § 15

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1.  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2.    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3.   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

4.   sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

§ 16

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 3. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 1. korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 2. może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 3. może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie ·
  o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

                                                   § 17

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym Przedszkola Publicznego nr 1 w Porajowie

 

12.03-15.03.2019 r -   weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

18. 03.2019 r. do godz.15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

19.03.2019 r – 22.03.2019 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

25.03.2019 r. -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

§ 18

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

 1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, tj. od 25 marca 2019 r. do 02 kwietnia 2019 r. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania, 
 3. Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminach:

 

 • 02 - 05.04. 2019 r. – składanie wniosków (przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty)
 • 08.04.-9.04.2019 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 • 10.04.2019 r.. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • Od 11.04-12.04.2019 r. – złożenie przez rodzica kandydata pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola
 • 15.04.2019 r. do godz.15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  Przebieg i zasady są takie same jak w przypadku postępowania rekrutacyjnego.   
   
  § 19
   
   
  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
  § 20
   
  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
   
  § 21
   
  Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:
  1. Zamieszkanie:
  a) zameldowanie stałe,
  b) zameldowanie czasowe na dzień 01.09.2019 r.,
   
  2. Wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
  UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
   
   
  § 22
   
 1. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Bogatynia mogą mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Bogatynia i nie mogą wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.
 2. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Bogatynia przyjmowane będą także według kryteriów określonych Uchwałą nr X/91/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.03.2015 r.
   
   
   
  § 23
   
  Publikacja wyników naboru odbędzie się zgodnie z harmonogramem poprzez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na tablicy ogłoszeń.
   
  § 24
  Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.
   
   
   
   
   
   

Nazwa dokumentu: Regulamin rekrutacji
Skrócony opis: zasady przyjmowania dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Michalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 13:33:00
Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-21 12:59:17

Wersja do wydruku...

corner   corner