logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUchwała Nr LVI/361/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 2 grudnia 2009roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, art. 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy
o kwotę 165.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 165.714,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy
o kwotę 663.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 663.700,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 1.313.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.277.087,00 zł
w tym: dotacja podmiotowa kwota 45.500,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 36.000,00 zł
w tym: dotacja na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego kwota 5.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 1.811.073,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 400.573,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 1.410.500,00 z

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚ i GW ogółem
o kwotę 1.554.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚ i GW ogółem
o kwotę 1.554.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 140.354.319,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 154.449.500,02 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LVI/361/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LVI/361/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2009-12-14 12:55:34
Data udostępnienia informacji: 2009-12-14 12:55:34
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 13:01:00

Wersja do wydruku...

corner   corner