logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LV/360/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Straż Miejska


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

W załączniku do uchwały nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska „Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Bogatyni” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr XLI/268/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 lutego 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„obsługę systemu monitoringu wizyjnego Miasta”

2. Po § 14 dodaje się § 14a, w brzmieniu:
„Do zadań Referenta ds. Obsługi Wizyjnego Miasta w szczególności należy:
1. Inicjowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób poprzez środki łączności.
2. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym poprzez obserwowanie obrazu wizyjnego przesyłanego przez kamery w systemie monitoringu wizyjnego miasta.
3. Prowadzenie książki zaobserwowanych zdarzeń, książki zgłoszeń w formie pisemnej i elektronicznej.
4. Przyjmowanie zgłoszeń. Powiadamianie Komendanta Straży Miejskiej, wyznaczonego funkcjonariusza Straży Miejskiej lub innej osoby w zależności od treści zgłoszenia”.

3. Zmienia się załącznik nr 1 „Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Bogatyni” poprzez nadanie mu nowego brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Bogatyni oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Bogatyni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LV/360/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LV/360/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Pobiedziński
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-12-14 12:10:40
Data udostępnienia informacji: 2009-12-14 12:10:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 12:12:20

Wersja do wydruku...

corner   corner