logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LIV/352/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1


W załączniku Nr 8a „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia
04 marca 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok dokonuje się zmian:

W dziale 750 „ Administracja publiczna”, rozdział 75023 „ Urzędy gmin
( miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się nowe zadania;
- System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni „ Wrota Bogatyni”
( zakres rzeczowy: dostawa i instalacja, systemy bazy informatycznej )
z ogólną kwotą nakładów 1.295.000.00 zł z tego:
- nakłady w 2009 roku kwota 35.000,00 zł
- nakłady w 2010 roku kwota 1.260.000,00 zł

- System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni „ Wrota Bogatyni”
( zakres rzeczowy: działania promocyjne )
z ogólną kwotą nakładów 24.400.00 zł z tego:
- nakłady w 2010 roku kwota 24.400,00 zł

W/w załącznik otrzymuje brzmienie; „ Załącznik Nr 1 – Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka 
 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LIV/352/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LIV/352/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-12-10 12:02:25
Data udostępnienia informacji: 2009-12-10 12:02:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-10 12:06:31

Wersja do wydruku...

corner   corner