logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LI/337/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 września 2009 roku


w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 34 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. z 2007 roku Dz. U. Nr 14 poz. 89 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 120,00 zł.
2. Opłatę wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

§ 2
1. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów świadczeń zdrowotnych.
2. Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 4,00 zł. Wysokość opłaty została ustalona na poziomie kosztów zakupu surowców zużytych do przygotowania posiłków.

§ 3
Szczegółowe zasady pobierania opłat określone zostaną w umowie cywilno
– prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (opiekunami prawnymi).
 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LI/337/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LI/337/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05 15:26:36
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05 15:26:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 15:39:11

Wersja do wydruku...

corner   corner