logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr L/335/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 9 września 2009 roku


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ponownej skargi Pani Renaty Durdy -Tyszkiewicz Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznaje za bezzasadną skargę Pani Renaty Durdy - Tyszkiewicz z dnia 20 lipca 2009 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie przebudowy ulicy Wiejskiej w Bogatyni i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLIV/289/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

załącznik
do Uchwały Nr L/335/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 9 września 2009 roku

Uzasadnienie


W dniu 24 lipca 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęła ponowna skarga Pani Renaty Durdy - Tyszkiewicz zamieszkałej w Bogatyni na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie przebudowy ulicy Wiejskiej w Bogatyni.
Skarga Pani Renaty Durdy - Tyszkiewicz została przekazana do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia.
Członkowie Komisji analizując treść skargi zwrócili uwagę na wcześniejsze ustalenia w tej kwestii, które stanowiły podstawę do podjęcia przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia uchwały w dniu 31 marca 2009 roku. Z dokumentacji przedłożonej komisji wynika, że procedura remontu ulicy Wiejskiej została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Członkowie Komisji po raz kolejny zwrócili uwagę na to, iż w przedmiotowej sprawie wszczęto procedurę przejęcia przez gminę działek nr 1218, 115/4, 1219, 127/2 AM-4 Zatonie, co warunkowało rozpoczęciem procedury inwestycyjnej. W dniu 31 października 2007 roku Gmina Bogatynia przejęła od firmy BOT Elektrownia Turów S.A. w Bogatyni w/w działki i przystąpiła do procedury projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Wiejskiej. W dniu 7 lipca 2008 roku wyłoniono projektanta, dzięki czemu w dniu 25 lipca 2008 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przedmiotowej ulicy.
W związku z tym, iż Gmina uzyskała pozwolenie na budowę wraz z kompletną dokumentacją i kosztorysem inwestorskim na w/w inwestycję należy zabezpieczyć w budżecie Gminy na ten cel kwotę 1,3 mln zł. Inwestycja realizowana będzie po dokonaniu przez Radę Gminy koniecznych zmian w budżecie. Tym samym zadanie polegające na przebudowie ulicy Wiejskiej w Bogatyni poprawi komunikację pomiędzy ww. ulicą a drogą wojewódzką nr 352.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać skargę za bezzasadną.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr L/335/09
Skrócony opis: Uchwała Nr L/335/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Gnacy
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 09:38:49
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 09:38:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-15 09:53:42

Wersja do wydruku...

corner   corner