logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr L/334/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 9 września 2009 roku

 

w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 


Załącznik
do Uchwały Nr L/334/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 9 września 2009 roku

Uzasadnienie

W dniu 21 lipca 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła skarga Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
Skarga została złożona przez skarżącego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i przekazana wg właściwości do rozpatrzenia przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia.
Analizując jej treść członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, co następuje:
Skarżący Pan Zbigniew Jankowski podnosi, iż od 2007 roku nie została postawiona kuchnia kaflowa w jego lokalu, nie został wykonany remont pokrycia dachowego nad lokalem oraz nie zostały zrobione schody w budynku komunalnym przy ulicy Turowskiej 95.
Z informacji uzyskanej od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni wynika, iż skarżący w czerwcu 2009 roku zwrócił się do Zakładu z podaniem w sprawie postawienia kuchni kaflowej w lokalu mieszkalnym zajmowanym przez skarżącego oraz naprawy dachu papowego nad ww. lokalem. W lipcu 2009 roku MZGK poinformował skarżącego, iż naprawa dachu będzie możliwa jeszcze w tym roku, natomiast postawienie kuchni kaflowej uzależnione jest od uregulowania zaległości czynszowych przez Pana Jankowskiego. Uzupełniając swoje stanowisko dyrektor MZGK pismem z dnia 2 września 2009 roku wyjaśnił, iż naprawa schodów oraz dachu papowego zostały ujęte w harmonogramie prac remontowych na miesiąc wrzesień br. Z wyjaśnień pracownika spółdzielni kominiarskiej wynika, iż kuchnia w lokalu mieszkalnym skarżącego jest sprawna i nie stanowi zagrożenia dla jego życia i zdrowia.

Biorąc powyższe pod uwagę członkowie komisji uważają skargę za bezzasadną.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr L/334/09
Skrócony opis: Uchwała Nr L/334/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 września 2009 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Ko
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Gnacy
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 09:29:18
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 09:29:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-15 09:35:19

Wersja do wydruku...

corner   corner